Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA PROPISA SA ACQUIS COMMUNAUTAIRE

1. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada

Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturu;

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

2. Naziv propisa

Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju (Draft Air Transport Law)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane („Službeni glasnik RS“, br. 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane („Službeni glasnik RS“, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa

Naslov VIII (Politika saradnje), član 108. (Transport) – potpuno usklađeno;

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Usklađivanje zakonodavstva će se izvršiti u roku predviđenom članom 72. Sporazuma;

v) Ocena ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ovim zakonom se u potpunosti ispunjavaju uslovi za primenu člana 108. Sporazuma;

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju predviđeno je donošenje Zakona o vazdušnom saobraćaju u okviru poglavlja 3. Sposobnost preuzimanja članstva u EU, potpoglavlje 3.14.3. Vazdušni transport. Rok za usvajanje ovog zakona od strane Vlade je bio četvrti kvartal 2009. godine. Rok nije poštovan jer je postupak usaglašavanja sa vazduhoplovnim subjektima dugo trajao, s obzirom da se ovim zakonom vazdušni saobraćaj uređuje na potpuno novi način.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije

Deo 1 (Principi), Naslov I (Kategorije i oblasti nadležnosti Unije), član 4. i Deo 3 (Politika Unije i unutrašnje mere), Naslov VI (Transport), član 100 (2) – potpuno usklađeno;

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane

Naslov VIII (Politika saradnje), član 108. (Transport) – potpuno usklađeno;

Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja

Član 1. (Ciljevi i načela), član 11. (Vazduhoplovna sigurnost), član 12. (Vazduhoplovna bezbednost), član 13. (Upravljanje vazdušnim saobraćajem) – potpuno usklađeno;

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1008/2008 od 24. septembra 2008. godine o zajedničkim pravilima za obavljanje vazdušnog saobraćaja u Zajednici (OJ L 293, 31.10.2008);

Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community

32008R1008

delimično usklađeno

2. Uputstvo Saveta 96/67/EZ od 15. oktobra 1996. godine o pristupu tržištu opsluživanja na zemlji na aerodromima Zajednice (OJ L 272, 25. 10. 1996)

Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports (OJ L 272, 25.10.1996)

31996L0067

delimično usklađeno

3. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 549/2004 od 10. marta 2004. godine kojom se predviđa okvir za formiranje Jedinstvenog evropskog neba (okvirna Uredba) (OJ L 96, 31.03.2004)

Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation)(OJ L 96, 31.03.2004)

32004R0549

delimično usklađeno

4. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 550/2004 od 10. marta 2004. godine o pružanju usluga vazdušne plovidbe u okviru Jedinstvenog evropskog neba (Uredba o pružanju usluga) (OJ L 96, 31.03.2004)

Regulation (EC) No 550/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky (the service provision Regulation) (OJ L 96, 31.03.2004)

32004R0550

delimično usklađeno

5. Uputstvo Saveta 94/56/EZ od 21. novembra 1994. godine kojom se uspostavljaju osnovni principi koji regulišu ispitivanje udesa i incidenata u civilnom vazduhoplovstvu (OJ L 319, 12.12.1994)

Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the fundamental principles governing the investigations of civil aviation accidents and incidents(OJ L 319, 12.12.1994)

31994L0056

delimično usklađeno

6. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (OJ L 240, 7.9.2002) kojom se ukida Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ (OJ L 79, 19.03.2008)

Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC (OJ L 79, 19.03.2008)

32008R0216

delimično usklađeno

7. Uputstvo Evropskog parlamenta i Saveta 2003/42/EZ od 13. juna 2003. godine o dostavljanju izveštaja u slučaju udesa i incidenata u civilnom vazduhoplovstvu (OJ L 167, 04.07.2003)

Directive 2003/42/EC of the European Parliament and the Council of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation (OJ L 167, 04.07.2003)

32003L0042

delimično usklađeno

8. Uredba Komisije (EZ) br. 1702/2003 od 24. septembra 2003. godine koja predviđa sprovođenje pravila za izdavanje uverenja o plovidbenosti i zaštiti životne sredine za vazduhoplove i proizvode vezane za njih, delove i uređaje, kao i za izdavanje uverenja organizacijama za projektovanje i proizvodnju (OJ L 243, 27.09.2003)

Commission Regulation (EC) No 1702/2003 of 24 September 2003 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (OJ L 243, 27.09.2003)

32003R1702

delimično usklađeno

9. Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. novembra 2003. godine o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i izdavanju odobrenja organizacijama i osoblju koji su angažovani na ovim zadacima (OJ L 315, 28.11.2003)

Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (OJ L 315, 28.11.2003)

32003R2042

delimično usklađeno

10. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 300/2008 od 11. marta 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva i ukidanju Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (OJ L 97, 09.04.2008)

Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (OJ L 97, 09.04.2008)

32008R0300

delimično usklađeno

v) navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) razlozi za delimičnu usklađenost odnosno neusklađenost

Imajući u vidu izuzetno veliki broj propisa Evropske unije koji čine acquis communautaire u oblasti vazduhoplovstva, nije moguće doneti jedan propis koji bi u potpunosti bio usklađen sa svim navedenim evropskim uredbama i uputstvima.

Iz ovog razloga, Zakon o vazdušnom saobraćaju ima za cilj da načelno obuhvati osnovne principe sadržane u evropskim uredbama i uputstvima i da pruži osnov za donošenje podzakonskih akata koji će u potpunosti preuzeti sadržaj uredbi i uputstava EU. Na ovaj način zakonodavstvo Republike Srbije u potpunosti će se uskladiti sa acquis communautaire.

Ovakav način usklađivanja ima i praktični značaj: propisi EU u oblasti vazduhoplovstva podložni su čestim izmenama ili dopunama, a ažurnost u usklađivanju sa njima moguće je ostvariti samo kroz postupak izmene i dopune odgovarajućeg podzakonskog akta.

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti zakona, drugog propisa i opšteg akta s acquis communautaire-om

U prelaznim i završnim odredbama Predloga zakona predviđeno je da će se propisi za izvršenje ovog zakona doneti u roku od 24 meseca od dana njegovog stupanja na snagu. Ovo je, stoga, rok koji je predviđen za postizanje potpune usklađenosti s acquis communautaire.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Veliki broj navedenih propisa preveden je na srpski jezik, iako za sve nije izvršena pravno-tehnička i jezička redaktura u cilju ujednačavanja terminologije i standardizacije teksta.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Predlog zakona je preveden na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tokom izrade Predloga zakona koristili smo sugestije i preporuke različitih eksperata iz Evropske unije da razjasnimo određena rešenja evropskih propisa, kako bi suština tih propisa bila adekvatno preneta u Predlog zakona. Reč je o ekspertima Twinning projekta, CARDS, Evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe (EVROKONTROL), kao i Generalnog direktorata Evropske komisije nadležnog za saobraćaj (DG MOVE).

Ostavite komentar