Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE MINERALNIH ĐUBRIVA ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 53/10), u članu 4. stav 1. reči: „800 tona” zamenjuju se rečima: „500 tona”, a reči: „20.000 tona” zamenjuju se rečima: „5.000 tona”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar