Predlog zakona o zapošljavanju stranaca

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o zapošljavanju stranaca

Draft Law on Employment of Foreigners

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08, u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08, u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Glava V Kretanje radnika, poslovno nastanjenje, pružanje usluga, kretanje kapitala

Poglavlje I Kretanje radnika

Član 49,

Poglavlje II Poslovno nastanjivanje

Član 53 i 58

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Poglavlje 3.2

rok za usvajanje na Vladi IV kvartal 2014.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o Evropskoj Uniji, Naslov I Osnovne odredbe, član 3

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov IV Sloboda kretanja lica, usluga i kapitala, Poglavlje I Radnici, član 45

– delimično usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1. Direktiva 2004/38/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o pravu državljana Unije i članova njihovih porodica na slobodu kretanja i boravka na teritoriji država članica (Službeni glasnik L 158, 30.4.2004, p. 77)

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC

(OJ L 158, 30.4.2004, p. 77) CELEX 2004L0038

– delimično usklađeno

2. Direktiva Saveta 2001/55/EZ od 20. jula 2001 o minimalnim standardima za pružanje privremene zaštite u slučaju masovnog priliva raseljenih lica i mere za promovisanje ravnoteže napora između država članica u dobijanju tih lica i imajući posledice istih (Službeni glasnik L 212, 07/08/2001 str. 0012 – 0023)

Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof

Official Journal L 212 , 07/08/2001 P. 0012 – 0023 CELEX 32001L0055

– delimično usklađeno

3. Direktiva Saveta 2013/33/EZ od 26. juna 2013 o polaganju standarda za prijem tražilaca međunarodne zaštite (Službeni glasnik L 180 , 29/06/2013 str. 0096 – 0116)

Council Directive 2013/33/EC of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applocants for international protection

(Official Journal L 180 , 29/06/2013 P. 0096 – 0116) CELEX 32013L0033

– delimično usklađeno

4. Direktiva Saveta 2003/109/EC od 25. novembra 2003. godine o položaju državljana trećih država sa dugoročnim državljanstvom (Službeni glasnik L 016 , 23/01/2004 P. 0044 – 0053)

Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents

Official Journal L 016 , 23/01/2004 P. 0044 – 0053 CELEX 32003L0109

– delimično usklađeno

5. Direktiva Saveta 2004/81/ES od 29. aprila 2004. godine o izdavanju boravišnih dozvola rezidentima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili ilegalnih imigracija, koji sarađuju sa nadležniom organima. (Službeni glasnik L 261, 06/08/2004 P. 0019 – 0023)

Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities

Official Journal L 261 , 06/08/2004 P. 0019 – 0023 CELEX 32004L0081

– delimično usklađeno

6. Direktiva Saveta 2011/95/EZ od 13. decembra 2011. godine o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva kao korisnika međunarodne zaštite, o jedinstvenom statusu za izbeglice ili lica pod supsidijarnom zaštitom i sadržaj odobrene zaštite (Službeni glasnik L 337 , 20/12/2011 P. 0009 – 0026)

Council Directive 2011/95/EC of 13 December 2011 on standards for the qualification of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted

Official Journal L 337 , 20/12/2011 P. 0009 – 0026 CELEX 32011L0095

– delimično usklađeno

7. Direktiva Saveta 2004/114/EC od 13 decembra 2004. godine o uslovima prijema državljana trećih zemalja za potrebe studija, učesnika razmene, neplaćenih obuka ili dobrovoljnih usluga (Službeni glasnik L 375 , 23/12/2004 i Službeni glasnik L 153M)

COUNCIL DIRECTIVE 2004/114/EC of 13 december 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service.

OJ L 375, 23.12.2004, OJ L 153M CELEX 32004L0114

– delimično usklađeno

8. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/52/ES od 18. juna 2009. godine o obezbeđivanju minimalnih standarda u oblasti sankcija i mera protiv poslodavaca koji zapošljavaju državljane trećih država sa ilegalnim boravkom (Službeni glasnik L 168 , 30/06/2009 P. 0024 – 0032)

Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals

Official Journal L 168, 30/06/2009 P. 0024 – 0032 CELEX 32009L0052

– delimično usklađeno

9. Uredba Saveta 2011/492/EZ od 5. Aprila 2011. godine o slobodi kretanja radnika u Uniji (Službeni glasnik L 141, 05/04/2011 cmp.0001-0012)

Council regulation 2011/492/EC of 5 April 2011 on freedom of movement of workers within the Union

Official Journal L 168, 30/04/2011 P.0001-0012 CELEX 32011R0492

-delimično usklađeno

10. Direktiva 2014/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2014. godine o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika

(Službeni glasnik L 94, 28.3.2014., p. 375)

DIRECTIVE 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers

(OJ L 375, 28.3.2014, p. 375)

-delimično usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Razlog delimične uslađenosti sastoji se u tome što pretežni deo materije koju uređuju navedene direktive nije predmet regulisanja ovog propisa.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Postoji prevod za jednu direktivu, i to: Direktiva o minimalnim standardima za pružanje privremene zaštite u slučaju masovnog priliva raseljenih lica i mere za promovisanje ravnoteže napora između država članica u dobijanju tih lica i imajući posledice istih.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Da, na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Preko tvining projekta „Priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za Evropsku strategiju zapošljavanja” strani eksperti su pružili pomoć u toku izrade propisa.

Ostavite komentar