Uredba o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije

Na osnovu člana 104a Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 84. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI NABAVCI OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se mere podrške i bliži uslovi u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije.

Ovom uredbom se bliže uređuju specifični uslovi za obezbeđivanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ugroženim potrošačima, radi prijema signala digitalne televizije.

Član 2.

Mere podrške iz člana 1. ove uredbe su:

1) Dodela ugroženom potrošaču opreme za prijem digitalne televizija, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj) koji mora biti usklađen sa uslovima za digitalni signal iz Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu („Službeni glasnik RS”, broj 86/14).

2) Pružanje tehničkotehnološke podrške putem telefonskih linija, odnosno uspostavljanje pozivnog centra i informisanje o procesu digitalizacije.

Član 3.

Ugroženi potrošač u smislu ove uredbe je:

1) korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11);

2) korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti;

3) korisnik prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14);

4) korisnik prava na penziju koji živi sam i koji ostvaruje mesečni iznos penzije koji nije veći od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih.

Član 4.

Mere podrške iz člana 2. ove uredbe sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Javnom medijskom ustanovom Radiotelevizija Srbije, kao nosiocem informisanja javnosti u procesu digitalizacije putem elektronskih medija.

Član 5.

Ministarstvo pokreće postupke javnih nabavki i u svojstvu naručioca zaključuje sa najpovoljnijim ponuđačem ugovore o javnoj nabavci radi realizacije mera podrške iz člana 2. ove uredbe.

Ministarstvo upućuje javni poziv za prijavu za dodelu STB uređaja ugroženim potrošačima.

Član 6.

Ugroženi potrošač podnosi prijavu za dodelu STB uređaja (u daljem tekstu: prijava) prema mestu prebivališta ugroženog potrošača, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prijava sadrži sledeće podatke:

– Ime i prezime podnosioca prijave;

– Jedinstveni matični broj građanina;

– Adresu stanovanja i adresu za dostavu STB uređaja;

– Podatke o ostvarenom pravu iz člana 2. ove uredbe;

– Podatke o visini penzije.

Ugroženi potrošač uz prijavu podnosi:

1) ličnu kartu na uvid;

2) rešenje o ostvarivanju prava na novčanu socijalnu pomoć centra za socijalni rad – za korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć;

3) rešenje o ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

4) rešenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) ček od penzije koja je isplaćena u mesecu koji prethodi tekućem mesecu – za korisnike prava na penziju;

6) dokaz o broju članova domaćinstva, odnosno izjavu dva svedoka datu pred nadležnim organom – za korisnike prava na penziju.

Ugroženi potrošač iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ove uredbe prijavu podnosi centrima za socijalni rad.

Ugroženi potrošač iz člana 3. stav 1. tač. 3) i 4) ove uredbe prijavu podnosi filijalama Republičkog fonda za penzijsko invalidskom osiguranje.

Član 7.

Centri za socijalni rad i filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje do 5. u mesecu za prethodni mesec, u elektronskoj i pisanoj formi, dostavljaju Ministarstvu podatke o licima koja su podnela prijavu za dodelu STB uređaja, a koja ispunjavaju uslove za dodelu STB uređaja.

Ministarstvo podatke dobijene iz centra za socijalni rad i filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prosleđuje ponuđaču sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci STB uređaja (u daljem tekstu: Dobavljač).

Dobavljač na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva šalje STB uređaje ugroženim potrošačima na kućnu adresu.

Dobavljač dostavlja Ministarstvu izveštaj o uručenim STB uređajima sa dokazima o prijemu.

Član 8.

Aktivnosti u vezi sa realizacijom ove uredbe sprovodiće se sledećom dinamikom:

1) sprovođenje postupka javne nabavke do kraja 2014. godine;

2) prijava korisnika za dodelu STB uređaja do 30. juna 2015. godine;

3) dostavljanje STB uređaja u fazama do kraja 2015. godine, odnosno do konačne isporuke STB uređaja;

4) rad pozivnog centra i informisanje o procesu digitalizacije i dinamici uručenja STB uređaja, do kraja sprovođenja aktivnosti iz ove uredbe.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja uSlužbenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12276/2014

U Beogradu, 9. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

OBRAZAC 1

PRIJAVA ZA DODELU STB UREĐAJA

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime i prezime

JMBG

Adresa stanovanja iz lične karte

__________________________________________________

(ulica i broj)

__________________________________________________

(mesto prebivališta)

__________________________________________________

(poštanski broj i opština)

Adresa za dostavu STB uređaja

__________________________________________

(ulica i broj)

__________________________________________

(poštanski broj i opština)

PODACI O OSTVARENOM PRAVU

KORISNIK SAM:

Odgovarajući kvadratić označiti sa

X

Broj i datum rešenja

Novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad

FORMCHECKBOX

Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica Centra za socijalni rad

FORMCHECKBOX

Prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

FORMCHECKBOX

Penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

FORMCHECKBOX

ZA KORISNIKE PENZIJA

Visina penzije

___________________ dinara

Izjavljujem da živim sam:

Da FORMCHECKBOX

Ne FORMCHECKBOX

U skladu sa članom 10. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 104/09 – dr. zakon, 68/12 – US i 107/12), ja,_______________________________________(uneti ime, ime jednog roditelja, prezime korisnika), rođen ________________ (uneti datum i mesto rođenja), JMBG______________________, iz____________________, adresa_______________________, dajem pristanak da centar za socijalni rad i filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje učini dostupnim moje gore navedene podatke koje kao rukovalac podataka obrađuje u postupku dodele STB uređaja, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd Nemanjina 22-26, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd Nemanjina 22-26 i Dobavljaču ________ adresa __________.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

U _________________ Podnosilac prijave

Datum: ____________ _____________________

Ostavite komentar