Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa: Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum) i odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini, trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, s jedne strane, i Republike Srbije s druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum).

Sporazum, odnosno Prelazni sporazum, ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva.

4. Usklađenost propisa sa pravom Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklanjenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isknjučivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/E3, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost u oblasti koja se uređuje Predlogom zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva. Napominjemo da se oblast zdravstvene dokumentacija i evidencija u oblasti zdravstva uređuje nacionalnim propisima država članica Evropske unije.

Prilikom pripreme Predloga zakona korišćene su preporuke Evropske komisije od 2. jula 2008. godine, Commission Recommedantion on cross-border interoperatility of electronic health record system (2008/594/EC).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je predlog propisa preveden na neki službeni jezik EU?

Da, na engleski.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

U izradi Predloga zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji u oblasti zdravstva učestvovao je kao konsultant Urban Brulc, pravni savetnik poverenika za informacije Slovenije u okviru Twining Projekta IPA 2009, projekat br. SR/2009/IB/JH/01TWL, kao i Aleksandar Zavišić, pravni savetnik Svetske zdravstvene organizacije – kancelarije u Beogradu, kao i konsultanti iz EU.

Ostavite komentar