53. sednica Vlade Republike Srbije, 2. oktobar 2014. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Mirjani Pokrajac prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje u Ministarstvu finansija, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 9. oktobra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11319/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Mirjana Pokrajac ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje u Ministarstvu finansija, od 10. oktobra 2014. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11320/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Razrešava se Bojan Lapčević dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministarstvu finansija i privrede, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-11315/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Bojan Lapčević na položaj pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11317/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Draganu Atanasovu prestaje rad na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, zbog podnošenja pismene ostavke – 23. septembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11387/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Uroš Zeković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11389/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se Slobodan Marković dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za budžetsko finansiranje sa 25. septembrom 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11766/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je dr Dušanu Vujoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 3. septembra 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11330/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNJU

I

Imenuje se Željko Sertić, ministar privrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11332/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan 27. aprila 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11780/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 10/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11778/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94, 79/05 – dr. zakon i 83/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešava se Aleksandar Toković dužnosti direktora Republičkog centra za talente sa 27. avgustom 2014. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11446/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOGODBORA INSTITUTA

ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”

I

Razrešava se Jadranka Dikić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

II

Imenuje se Olivera Petrašinović, dipl. pravnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, za člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11382/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešava se dr Slobodan Gvozdenović dužnosti člana Upravnog odbora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11385/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOGODBORA

INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za mentalno zdravlje:

1. akademik Vladimir Kostić, predsednik,

2. mr ph. Miloš Knežević, član,

3. dr Dušan Smiljanić, član,

4. prim. dr Žana Stanković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11627/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOGODBORA

INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

I

U Upravni odbor Instituta za mentalno zdravlje imenuju se:

1) za predsednika:

– akademik prof. dr Vladimir Kostić, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije;

2) za članove:

(1) prim. dr Vesna Libek, specijalista transfuziologije, Kliničko- bolnički centar „Zemun”,

(2) dr Gordana Pantelić, specijalista oftalmolog, Poliklinika Egzakta medika Zemun,

(3) Novica Mrdaković, viši medicinski tehničar, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11631/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon i 93/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOGODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nazornom odboru Instituta za mentalno zdravlje:

1. Ratko Knežević, predsednik,

2. doc. dr Danka Radulović, član,

3. mr ph. Jelena Milošević, član.

II

U Nadzorni odbor Instituta za mentalno zdravlje imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragica Trnavac Marković, Dom zdravlja „dr Milutin Ivković”, Beograd;

2) za članove:

(1) Dušan Kostić, strukovni menadžer iz Beograda,

(2) Mara Milić, ekonomski tehničar u penziji iz Beograda.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11634/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za kretanje roba:

1) Radojko Srbljanović, predsednik,

2) Jelena Popović, zamenik predsednika,

3) Miodrag Dugandžija, sekretar,

4) Borislava Jakšić, zamenik sekretara.

2. Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za slobodno kretanje kapitala:

1) Nikša Vušurović, predsednik,

2) Jelena Jevtović, sekretar.

3. Razrešava se Tatjana Matić dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

4. Razrešava se Tatjana Matić dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za konkurenciju.

5. Razrešava se Tatjana Matić dužnosti predsednika Pregovaračke grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11525/2014-1

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za kretanje roba imenuju se:

1) za predsednika:

– Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede;

2) za zamenika predsednika:

– Miodrag Dugandžija, načelnik Odeljenja za registre, projekte i saradnju sa međunarodnim organizacijama u Ministarstvu privrede;

3) za sekretara:

– Nikola Mirković, načelnik Odeljenja za tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti, standardizaciju, akreditaciju i metrologiju u Ministarstvu privrede;

4) za zamenika sekretara:

– Dejan Popović, saradnik u Ministarstvu privrede.

2. U Pregovaračku grupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za sekretara:

– Jelena Jevtović, šef Odseka za koordinaciju poslova evropskih integracija u Ministarstvu finansija.

3. Imenuje se Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

2

4. Imenuje se Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika Pregovaračke grupe za konkurenciju.

5. Imenuje se Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, za predsednika Pregovaračke grupe za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11527/2014-1

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA

I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE

KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Pregovaračkoj grupi za poreze:

1) Nikola Ćorsović, predsednik,

2) Irina Stevanović Gavrović, zamenik predsednika,

3) Jelena Sedlaček, sekretar,

4) Marijan Blešić, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11771/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14 i 79/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA POREZE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Pregovaračku grupu za poreze imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2) za zamenika predsednika:

– Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra finansija;

3) za sekretara:

– Jelena Jevtović, šef Odseka za koordinaciju poslova evropskih integracija u Ministarstvu finansija;

4) za zamenika sekretara:

– Marijan Blešić, Sektor za fiskalni sistem u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11773/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE KARIJERNOG VOĐENJA I SAVETOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti člana Radne grupe za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji:

1. prof. dr Dušan Pavlović,

2. Ljubiša Milosavljević,

3. Biljana Žarković,

4. Brankica Janković,

5. Slobodan Samardžić,

6. Jasmina Tanasić.

II

U Radnu grupu za sprovođenje Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji imenuju se za članove:

1. Aleksandra Vučetić, samostalni savetnik u Ministarstvu privrede,

2. Irena Injac, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija,

3. Goran Božić, viši savetnik u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave,

4. Tatjana Prijić, rukovodilac Grupe za unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

5. mr Mirjana Kovačević, direktor Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije,

6. Maja Knežević, sekretar Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu u Stalnoj konferenciji gradova i opština.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11676/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU „JUGOINSPEKT” AD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE, BEOGRAD

I

U Rešenju o razrešenju i imenovanju predstavnika društvenog kapitala u Skupštini „Jugoinspekt” AD za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 102/14), u nazivu rešenja i u tač. I i II reč: „društvenog” zamenjuje se rečju: „državnog”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11400/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se mr Aleksandar Obradović dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11932/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se mr Aleksandar Obradović za direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-11931/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se mr Aleksandar Obradović za direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), propisano je, između ostalog: da se direktor javnog preduzeća imenuje po sprovedenom javnom konkursu (član 25); da javni konkurs sprovodi Komisija za imenovanja Vlade (član 26. stav 1); da sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi Vlada, kao i da predlog za donošenje odluke podnosi nadležno ministarstvo (član 28. st. 1. i 2); da oglas o javnom konkursu priprema nadležno ministarstvo i dostavlja ga organu nadležnom za donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora; da organ, posle donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa, dostavlja oglas o javnom konkursu radi objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku koji ne može biti duži od osam dana od dana donošenja odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća; da se oglas o javnom konkursu objavljuje i na internet stranici nadležnog ministarstva, s tim što se mora navesti kada je oglas o javnom konkursu objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” (član 29).

Vlada je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd 05 broj 111-4838/2013 od 10. juna 2013. godine.

Postupajući po navedenoj odluci, Vlada je 16. juna 2013. godine u dnevnom listu „Politika”, kao i u „Službenom glasniku RS”, broj 53 od 18. juna 2013. godine, objavila javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je objavljen i na internet stranici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine – www.merz.gov.rs.

Prema tekstu Konkursa, rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS” i istekao je 3. jula 2013. godine.

2

Rok za podnošenje prijava je produžen na osnovu Odluke Vlade koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 57 od 3. jula 2013. godine, i to tako da je isticao 20. jula 2013. godine.

Na Konkurs su Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine podnete ukupno 72 prijave, kao i 3 dopune prijava.

Komisija za imenovanja Vlade (u daljem tekstu: Komisija), u postupku za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, obrazovana je Rešenjem Vlade 24 Broj: 119-1038/2013 od 12. februara 2013. godine i Odlukom Odbora Narodne skupštine za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 10 Broj: 02-458/13 od 28. marta 2013. godine.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine je Komisiji za imenovanja dana 24. jula 2013. godine dostavilo sledeće prijave:

1. Slađana Đokića iz Beograda, broj prijave: 240-01-111-00-4/13-1 od 25. juna 2013. godine;

2. Zorana Peručića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-2 od 26. juna 2013. godine;

3. Nebojše Šćekića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-3 od 27. juna 2013. godine;

4. Nebojše Beraka iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-4 od 28. juna 2013. godine,

5. Stevana Milanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-5 od 28. juna 2013. godine;

6. Dragana Stevanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-6 od 1. jula 2013. godine;

7. Dragoljuba Tice iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-7 od 1. jula 2013. godine;

8. Dragoljuba Gajića iz Valjeva, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-8 od 1. jula 2013. godine;

9. Aleksandra Obradovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-9 od 1. jula 2013. godine;

10. Branislava Popovića iz Surdulice, broj prijave: 214-01-111-4/13-10 od 2. jula 2013. godine;

11. Tomislava Perića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-11 od 2. jula 2013. godine;

12. Đorđa Stojkovića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-12 od 2. jula 2013. godine;

13. Hranislava Virijevića iz Smedereva, broj prijave: 214-01-111-4/13-13 od 2. jula 2013. godine;

14. Nenada Terzića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-14 od 2. jula 2013. godine;

15. Uroša Markovića iz Ljiga, broj prijave: 214-01-111-4/13-15 od 2. jula 2013. godine;

16. Nebojše Mulovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-16 od 2. jula 2013. godine;

17. Tomislava Papića iz Novog Sada, broj prijave: 2014-01-111-4/13-17 od 2. jula 2013. godine;

18. Čedomira Vukića iz Beograda, broj prijave; 214-01-111-4/13-18 od 2. jula 2013. godine;

3

19. Nikole Stojanovića iz Velikog Laola, broj prijave: 214-01-111-4/13-19 od 2. jula 2013. godine;

20. Dejana Kilibarde iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-20 od 2. jula 2013. godine;

21. Milana Davidovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-21 od 2. jula 2013. godine;

22. Lazara Lazovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-22 od 2. jula 2013. godine;

23. Stanka Radičevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-23 od 2. jula 2013. godine;

24. Marka Kecmana iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-4/13-24 od 3. jula 2013. godine;

25. Ace Lupšića iz Kragujevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-25 od 3. jula 2013. godine;

26. Slobodana Stamenkovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-26 od 3. jula 2013. godine;

27. Mališe Božića iz Niša, broj prijave: 214-01-111-4/13-27 od 3. jula 2013. godine;

28. Zorana Novakovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-28 od 3. jula 2013. godine;

29. Gorana Jovanića iz Smedereva, broj prijave: 214-01-111-4/13-29 od 3. jula 2013. godine;

30. Srboljuba Antića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-30 od 3. jula 2013. godine;

31. Milana Đurovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-31 od 3. jula 2013. godine;

32. Mihaila Maričića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-32 od 3. jula 2013. godine;

33. Slobodana Andrejića iz sela Kostolac, broj prijave: 214-01-111-4/13-33 od 3. jula 2013. godine;

34. Vladimira Ljubića iz Leskovca, broj prijave: 214-01-111-4/13-34 od 3. jula 2013. godine;

35. Vladimira Jovanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-35 od 3. jula 2013. godine;

36. Zorana Živkovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-36 od 3. jula 2013. godine;

37. Gorana Đukića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-37 od 3. jula 2013. godine;

38. Slobodana Lazovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-38 od 3. jula 2013. godine;

39. Saše Krstića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-39 od 3. jula 2013. godine;

40. Tomislava Cvijetića iz Subotice, broj prijave: 214-01-111-4/13-40 od 3. jula 2013. godine;

41. Milana Ćušića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-41 od 4. jula 2013. godine;

42. Milana Milićevića iz Čačka, broj prijave: 214-01-111-4/13-42 od 4. jula 2013. godine;

4

43. Zorana Bežanovića iz Vrnjačke Banje, broj prijave: 214-01-111-4/13-43 od 4. jula 2013. godine;

44. Borka Popovića iz Malog Zvornika, broj prijave: 214-01-111-4/13-44 od 4. jula 2013. godine;

45. Milovana Grujičića iz Šapca, broj prijave: 214-01-111-4/13-45 od 5. jula 2013. godine;

46. Michael Rosenstiel, Breisach, Germany, broj prijave: 214-01-111-4/13-46 od 5. jula 2013. godine;

47. Dragana Lazarevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-47 od 5. jula 2013. godine;

48. Stevana Vulovića iz Zubinog Potoka, broj prijave: 214-01-111-4/13-48 od 9. jula 2013. godine;

49. Dušana Kozića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-50 od 11. jula 2013. godine;

50. Dušana Vasiljevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-51 od 12. jula 2013. godine;

51. Lasla Fuksa iz Zrenjanina, broj prijave: 214-01-111-4/13-52 od 12. jula 2013. godine;

52. Nebojše Lapčevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-53 od 15. jula 2013. godine;

53. Nebojše Karanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-55 od 17. jula 2013. godine;

54. Suzane Lazarević iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-57 od 17. jula 2013. godine;

55. Branislava Kokerića iz Požarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-58 od 18. jula 2013. godine;

56. Srđana Đorđevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-60 od 19. jula 2013. godine;

57. Nebojše Cvetkovića iz Leskovca, broj prijave: 214-01-111-4/13-61 od 19. jula 2013. godine;

58. Predraga Guzine iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-62 od 19. jula 2013. godine;

59. Miluna Babića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-63 od 19. jula 2013. godine;

60. Radoslava Radojevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-64 od 18. jula 2013. godine;

61. Aleksandra Ivanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-65 od 19. jula 2013. godine;

62. Nebojše Đurića iz Inđije, broj prijave: 214-01-111-4/13-66 od 19. jula 2013. godine;

63. Radojla Radetića iz Bora, Brestovačka Banja, broj prijave: 214-01-111-4/13-67 od 17. jula 2013. godine;

64. Dragoljuba Veličkovića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-68 od 20. jula 2013. godine;

65. Zdravka Vučetića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-69 od 20. jula 2013. godine;

66. Tomaža Orešiča iz Maribora, Slovenija, broj prijave: 214-01-111-4/13-70 od 17. jula 2013. godine;

5

67. Dragana Rakića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-72 od 19. jula 2013. godine;

68. Gradimira Pekića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-73 od 19. jula 2013. godine;

69. Žive V. Adamova iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-74 od 19. jula 2013. godine;

70. Milana Radunovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-75 od 19. jula 2013. godine;

71. Zorana Rajovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-76 od 24. jula 2013. godine;

72. Stevana Berbera iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-4/13-77 od 22. jula 2013. godine.

Na sednici održanoj 11. septembra 2014. godine, predsednik i članovi Komisije su pregledali prispele prijave i zapisnikom konstatovali da su objavljenim Konkursom za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, predviđeni sledeći uslovi koje kandidati treba da ispune i dokazi koji se prilažu uz prijavu i to: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija isprava kojima se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno radna knjižica (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija isprava da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima za koje je osnovano javno preduzeće ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima; overena izjava da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; original ili overena fotokopija dokaza da nije osuđivan za krivično delo protiv privrede, pravnog saobraćaja i službene dužnosti; original ili overena fotokopija dokaza da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća, znanje jednog svetskog jezika, posedovanje organizacionih i stručnih sposobnosti u vezi rukovođenja.

Uvidom u podnete prijave i dokaze koje su kandidati priložili uz prijave, Komisija je jednoglasno odlučila da, na osnovu člana 29. stav 7. Zakona o javnim preduzećima, zaključcima odbaci dve prijave koje nisu bile blagovremene, i to:

1. Zorana Rajovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-76 od 24. jula 2013. godine;

2. Stevana Berbera iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-4/13-77 od 22. jula 2013. godine.

Takođe, na istoj sednici Komisija je jednoglasno odlučila da, na osnovu člana 29. stav 7. Zakona o javnim preduzećima, zaključcima odbaci 65 prijava uz koje nisu bili priloženi svi potrebni dokazi, i to:

1. Slađana Đokića iz Beograda, broj prijave: 240-01-111-00-4/13-1 od 25. juna 2013. godine;

2. Nebojše Šćekića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-3 od 27. juna 2013. godine;

6

3. Stevana Milanovića iz Beograd, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-5 od 28. juna 2013. godine;

4. Dragana Stevanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-6 od 1. jula 2013. godine;

5. Dragoljuba Tice iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-7 od 1. jula 2013. godine;

6. Dragoljuba Gajića iz Valjeva, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-8 od 1. jula 2013. godine;

7. Branislava Popovića iz Surdulice, broj prijave: 214-01-111-4/13-10 od 2. jula 2013. godine;

8. Tomislava Perića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-11 od 2. jula 2013. godine;

9. Đorđa Stojkovića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-12 od 2. jula 2013. godine;

10. Hranislava Virijevića iz Smedereva, broj prijave: 214-01-111-4/13-13 od 2. jula 2013. godine;

11. Nenada Terzića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-14 od 2. jula 2013. godine;

12. Uroša Markovića iz Ljiga, broj prijave: 214-01-111-4/13-15 od 2. jula 2013. godine;

13. Nebojše Mulovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-16 od 2. jula 2013. godine;

14. Tomislava Papića iz Novog Sada, broj prijave: 2014-01-111-4/13-17 od 2. jula 2013. godine;

15. Čedomira Vukića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-18 od 2. jula 2013. godine;

16. Nikole Stojanovića iz Velikog Laola, broj prijave: 214-01-111-4/13-19 od 2. jula 2013. godine;

17. Dejana Kilibarde iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-20 od 2. jula 2013. godine;

18. Milana Davidovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-21 od 2. jula 2013. godine;

19. Lazara Lazovića iz Beograd, broj prijave: 214-01-111-4/13-22 od 2. jula 2013. godine;

20. Stanka Radičevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-23 od 2. jula 2013. godine;

21. Marka Kecmana iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-4/13-24 od 3. jula 2013. godine;

22. Ace Lupšića iz Kragujevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-25 od 3. jula 2013. godine;

23. Slobodana Stamenkovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-26 od 3. jula 2013. godine;

24. Mališe Božića iz Niša, broj prijave: 214-01-111-4/13-27 od 3. jula 2013. godine;

25. Zorana Novakovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-28 od 3. jula 2013. godine;

26. Gorana Jovanića iz Smedereva, broj prijave: 214-01-111-4/13-29 od 3. jula 2013. godine;

7

27. Srboljuba Antića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-30 od 3. jula 2013. godine;

28. Milana Đurovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-31 od 3. jula 2013. godine;

29. Mihaila Maričića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-32 od 3. jula 2013. godine;

30. Slobodana Andrejića iz sela Kostolac, broj prijave: 214-01-111-4/13-33 od 3. jula 2013. godine;

31. Vladimira Ljubića iz Leskovca, broj prijave: 214-01-111-4/13-34 od 3. jula 2013. godine;

32. Vladimira Jovanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-35 od 3. jula 2013. godine;

33. Zorana Živkovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-36 od 3. jula 2013. godine;

34. Gorana Đukića, iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-37 od 3. jula 2013. godine;

35. Slobodana Lazovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-38 od 3. jula 2013. godine;

36. Saše Krstića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-39 od 3. jula 2013. godine;

37. Tomislava Cvijetića iz Subotice, broj prijave: 214-01-111-4/13-40 od 3. jula 2013. godine;

38. Milana Ćušića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-41 od 4. jula 2013. godine;

39. Milana Milićevića iz Čačka, broj prijave: 214-01-111-4/13-42 od 4. jula 2013. godine;

40. Zorana Bežanovića iz Vrnjačke Banje, broj prijave: 214-01-111-4/13-43 od 4. jula 2013. godine;

41. Borka Popovića iz Malog Zvornika, broj prijave: 214-01-111-4/13-44 od 4. jula 2013. godine;

42. Milovana Grujičića iz Šapca, broj prijave: 214-01-111-4/13-45 od 5. jula 2013. godine;

43. Michael Rosenstiel, Breisach, Germany, broj prijave: 214-01-111-4/13-46 od 5. jula 2013. godine;

44. Stevana Vulovića iz Zubinog Potoka, broj prijave: 214-01-111-4/13-48 od 9. jula 2013. godine;

45. Dušana Kozića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-50 od 11. jula 2013. godine;

46. Dušana Vasiljevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-51 od 12. jula 2013. godine;

47. Lasla Fuksa iz Zrenjanina, broj prijave: 214-01-111-4/13-52 od 12. jula 2013. godine;

48. Nebojše Lapčevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-53 od 15. jula 2013. godine;

49. Nebojše Karanovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-55 od 17. jula 2013. godine;

50. Suzane Lazarević iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-57 od 17. jula 2013. godine;

8

51. Branislava Kokerića iz Požarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-58 od 18. jula 2013. godine;

52. Srđana Đorđevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-60 od 19. jula 2013. godine;

53. Nebojše Cvetkovića iz Leskovca, broj prijave: 214-01-111-4/13-61 od 19. jula 2013. godine;

54. Predraga Guzine iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-62 od 19. jula 2013. godine;

55. Miluna Babića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-63 od 19. jula 2013. godine;

56. Radoslava Radojevića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-64 od 18. jula 2013. godine;

57. Nebojše Đurića iz Inđije, broj prijave: 214-01-111-4/13-66 od 19. jula 2013. godine;

58. Radojla Radetića iz Bora, Brestovačka Banja, broj prijave: 214-01-111-4/13-67 od 17. jula 2013. godine;

59. Dragoljuba Veličkovića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-68 od 20. jula 2013. godine;

60. Zdravka Vučetića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-69 od 20. jula 2013. godine;

61. Tomaža Orešiča iz Maribora, Slovenija, broj prijave: 214-01-111-4/13-70 od 17. jula 2013. godine;

62. Dragana Rakića iz Lazarevca, broj prijave: 214-01-111-4/13-72 od 19. jula 2013. godine;

63. Gradimira Pekića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-73 od 19. jula 2013. godine;

64. Žive V. Adamova iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-74 od 19. jula 2013. godine;

65. Milana Radunovića iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-4/13-75 od 19. jula 2013. godine.

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je sastavila sledeći spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje:

1. Zoran Peručić iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-2 od 26. juna 2013. godine;

2. Nebojša Berak iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-4 od 28. juna 2013. godine;

3. Aleksandar Obradović iz Beograda, broj prijave: 214- 01-111-00-4/13-9 od 1. jula 2013. godine;

4. Dragan Lazarević iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-47 od 5. jula 2013. godine;

5. Aleksandar Ivanović iz Novog Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-65 od 19. jula 2013. godine.

Komisija je konstatovala da će se među navedenim kandidatima sprovesti izborni postupak i da će biti obavešteni o terminima za pismenu proveru veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, a da će nakon obavljenog pismenog testiranja biti obavešteni i o terminima za usmeni razgovor i proveru znanja stranog jezika.

9

Navedeni kandidati su obavešteni pismenim i usmenim putem, da će se pismena provera veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, održati dana 12. septembra 2014. godine sa početkom u 10,00 časova u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 2, kao i da će se usmeni razgovor i provera nivoa znanja stranog jezika održati istog dana sa početkom u 16,00 časova u Beogradu, Nemanjina broj 11.

Prvi deo izbornog postupka, provere veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, veštine rukovođenja i organizacionih sposobnosti, putem standardizovanih testova otpočeo je 12. septembra 2014. godine u 10,00 časova.

Kandidat Zoran Peručić iz Beograda, iako blagovremeno obavešten, nije pristupio pismenoj proveri u zakazanom terminu.

Drugi deo izbornog postupka, obuhvatao je usmenu proveru kandidata koja je započela proverom znanja stranog jezika i kome takođe nije pristupio Zoran Peručić iz Beograda.

Saglasno postignutim rezultatima, Komisija je utvrdila da u nastavku izbornog postupka učestvuju sledeći kandidati:

1. Nebojša Berak iz Novog Sada, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-4 od 28. juna 2013. godine;

2. Aleksandar Obradović iz Beograda, broj prijave: 214- 01-111-00-4/13-9 od 1. jula 2013. godine;

3. Dragan Lazarević iz Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-47 od 5. jula 2013. godine;

4. Aleksandar Ivanović iz Novog Beograda, broj prijave: 214-01-111-00-4/13-65 od 19. jula 2013. godine.

Nakon što je sprovela oba dela izbornog postupka Komisija je, na sednici održanoj 12. septembra 2014. godine, kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora javnih preduzeća, uvrstila na sledeću rang listu:

1. Aleksandar Obradović, je vrednovan ocenom tri (3) – u potpunosti zadovoljava;

2. Nebojša Berak, je vrednovan ocenom dva (2) – delimično zadovoljava;

3. Dragan Lazarević, je vrednovan ocenom jedan (1) – ne zadovoljava;

4. Aleksandar Ivanović, je vrednovan ocenom jedan (1) – ne zadovoljava.

U skladu sa odredbom člana 31. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, na istoj sednici Komisija je utvrdila sledeću listu za imenovanje:

1. Aleksandar Obradović, ocena tri (3) – u potpunosti zadovoljava,

2. Nebojša Berak, ocena dva (2) – delimično zadovoljava.

Navedenu listu za imenovanje Komisija je, uz zapisnik o izbornom postupku, dostavila Ministarstvu rudarstva i energetike (pravnom sledbeniku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine za vršenje nadležnosti u oblasti energetike – odredba člana 37. stav 11. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 44/14)), a radi pripreme predloga akta o imenovanju direktora javnog preduzeća.

10

Ministarstvo rudarstva i energetike je 2. oktobra 2014. godine podnelo Vladi Predlog rešenja o imenovanju mr Aleksandra Obradovića za direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

Prema članu 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima, u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Imajući u vidu navedeno, rešeno je kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

Rešenje dostaviti:

mr Aleksandru Obradoviću,

Nebojši Beraku,

Zoranu Peručiću,

Draganu Lazareviću,

Aleksandru Ivanoviću, i

Arhivi.

24 Broj: 119-11931/2014

U Beogradu, 2. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar