Obrazac izjave o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

2. Naziv propisa

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Potpis rukovodioca organa organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

UPUTSTVO

ZA POPUNJAVANJE IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Upisuje se naziv organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa i unutrašnje organizacione jedinice u kojoj je propisa izrađen. Potrebno je naznačiti i da li je organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa jedini predlagač (isključiva nadležnost) ili je nacrt propisa izrađen u saradnji dva ili više organa državne uprave, odnosno ovlašćenih predlagača propisa (podeljena nadležnost).

2. Naziv propisa

Upisuje se puni naziv propisa na srpskom jeziku i u prevodu na engleski jezik.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum) i odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Navodi se odredba, odnosno odredbe, Sporazuma i Prelaznog sporazuma, koje se odnose na normativni sadržaj propisa tako da se naznači Glava, odnosno Poglavlje Sporazuma i broj člana. Ukoliko Sporazum ili Prelazni sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa obrađivač navodi tu činjenicu i u tom slučaju ne popunjava alineje v) do d) tačke 3. Izjave.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Obrađivač treba da navede rok koji je predviđen odgovarajućom odredbom Sporazuma ili Prelaznog sporazuma za izvršavanje obaveze usklađivanja zakonodavstva. Ukoliko Sporazumom ili Prelaznim sporazumom nije određen poseban rok, odnosno ukoliko Sporazum ili Prelazni sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj propisa obrađivač navodi opšti rok za usklađivanje zakonodavstva prema članu 72. Sporazuma. Ukoliko je u izgledu da usklađivanje neće biti sprovedeno u roku, odnosno ukoliko usklađivanje nije sprovedeno u roku, obrađivač je dužan da navede razloge nepoštovanja roka.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Navodi se u kojoj se meri propisom ispunjavaju obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma. Izrazi koje tom prilikom treba koristiti su: „ispunjava u potpunosti”, „delimično ispunjava” ili „ne ispunjava”.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ukoliko se obaveza samo delimično ispunjava ili se uopšte ne ispunjava, obrađivač je dužan da navede razloge, bilo da je reč o privrednim, finansijskim, socijalnim ili nekim drugim razlozima. Pri tome, potrebno je da se pozove na određenu analizu učinaka ili neki drugi dokument, umesto opšteg navođenja razloga. Predlagač je ,takođe, dužan da navede u kom roku namerava da u potpunosti ispuni obavezu koja je u pitanju.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

U ovom delu navodi se da je Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju predviđeno donošenje navedenog propisa, a ukoliko jeste navodi se odgovarajuće poglavlje Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju. Takođe, potrebno je navesti rokove predviđene Nacionalnim programom i činjenicu da li je pri donošenju propisa poštovan rok predviđen Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju i Sporazumom. Ukoliko taj rok nije poštovan, predlagač je dužan da navede razloge zbog kojih obaveza nije ispunjena u roku.

4. Usklađenost propisa sa pravom Evropske unije

a) odredbe primarnih izvora prava EU

Navode se primarni izvora prava EU koje su u vezi sa nacrtom propisa, kao i stepen usklađenosti nacrta propisa sa njima.

Primarno zakonodavstvo (primary law) čine Osnivački ugovori (Founding Treaties) koje čine Ugovor o osnivanju EU, Ugovor o funkcionisanju EU i Ugovor o EURATOM-u uključujući sve pripadajuće protokole, priloge i deklaracije, ugovori kojim se menjaju Osnivački ugovori (Amending Treaties), kao i ugovori o pristupanju pojedinačne države članice (Accession Treaties) sa svim pripadajućim protokolima, prilozima i deklaracijama (dostupni su na internet adresi http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm). U skladu sa članom 6. Ugovora o osnivanju EU Povelja EU o osnovnim pravima (Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007) ima jednaku pravnu snagu kao Osnivački ugovori.

Potrebno je navesti naziv osnivačkog ugovora, kao i deo, naslov, odnosno poglavlje osnivačkog ugovora i naznačiti broj člana. Na primer, Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov II Slobodni promet robe, Poglavlje 3. Zabrana kvantitativnih ograničenja između država članica, član 34.

Za naznaku stepena usklađenosti treba koristiti sledeće oznake:

1. „potpuno usklađen” – propis je u skladu s odredbama primarnih izvora prava EU i usklađen je sa svim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

2. „delimično usklađen” – propis je u skladu s odredbama primarnih izvora prava EU; ali nije usklađen sa svim načelima, već samo s pojedinim, najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze;

3. „neusklađen” – propis je u suprotnosti s odredbama primarnih izvora prava EU i neusklađen je s najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze.

b) odredbe sekundarnih izvora prava EU

Navode se sekundarni izvori prava EU koje se odnose na normativni sadržaj nacrta propisa i stepen usklađenosti propisa sa navedenim izvorima prava.

Sekundarni izvori prava EU su propisi (uredbe, direktiva i odluke) i drugi akti (npr. mišljenja, prporuke, rezolucije itd.) koje donose institucije Evropske unije na osnovu ovlašćenja koja proističu iz primarnih izvora prava EU.

Popis i tekst odredaba propisa Evropske unije na snazi dostupan je i na internet adresi http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm. Popis i tekst odredaba predloga propisa dostupni su na internet adresi http://eur-lex.europa.eu/en/prep/index.htm

Potrebno je navesti pun naziv propisa u prevodu na srpski jezik i na engleskom jeziku na način da se navede vrsta propisa, oznaka institucije/institucija EU koja ga je donela, njegovu brojčanu oznaku, broj Službenog lista Evropske unije (Official JournalOJ) u kojem je objavljen i njegovu oznaku u bazi podataka CELEX. Nije potrebno navesti datum donošenja propisa.

Napominjemo da se oznaka EEZ (EEC) nalazi na aktima donetim pre 1. novembra 1993. godine, a na propisima donetim posle 1. novembra 1993. godine nalazi se oznaka EZ (EC).

Nazivi akata i skraćenica koji se odnose na tri Zajednice ili Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, kao i Saradnju u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na srpskom jeziku (u skladu sa Priručnikom za prevođenje pravnih akata Evropske unije, usvojenog Zaključkom Vlade 05 br. 011-4583/2009 od 23. jula 2009. godine), kao i na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku su sledeći:

uredba Regulation, règlement, Verordnung

direktiva Directive, directive, Richtlinie

odluka Decision, décision, Entscheidung

mišljenje Opinion, avis, Stellungnahme

preporuka Recommendation, recommandation, Empfehlung

rezolucija Resolution, resolution, Entschlossung

saopštenje Communication, communication, Mitteilung

okvirna odluka Framework decision, décision-cadre, Rahmenbeschluss

zajednički stav Common Position, position commune, gemeinsamer Standpunkt

zajednička akcija Joint Action, action commune, gemeinsame Aktion

zajednička deklaracija Joint Declaration, déclaration commune, gemeinsame Erklärung

zajednička strategija Common strategy, stratégie commune, gemeinsame Strategie

deklaracija Declaration, déclaration, Erklärung

zaključak Conclusion, conclusion, Schlußfolgerung

konvencija Convention, convention, Abkommen (Übereinkommen)

međunarodni sporazum International agreement, accord international, internationale Übereinkunft (Übereinkommen)

EEZ EEC, CEE, EWG

EZ EC, CE, EG

EZUČ ECSC, CECA, EGKS

Evroatom EURATOM

PUP JHA, JAI, JI

ZSBP CFSP, PESC, GASP

Pri navođenju stepena usklađenosti koriste se sledeće oznake:

1. „potpuno usklađen” – nacrt propisa je u skladu sa odredbama sekundarnih izvora prava EU, usklađen je sa svim načelima koja iz tih odredaba proizlaze pa se njime preuzimaju sve odredbe sekundarnog izvora prava EU u pitanju;

2. „delimično usklađen” – nacrt propisa je u skladu sa odredbama sekundarnih izvora prava EU, ali nije usklađen sa svim već samo sa pojedinim, najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze pa se njime ne preuzimaju sve odredbe sekundarnog izvora prava EU u pitanju;

3. „nije usklađen” – nacrt propisa je u suprotnosti sa odredbama sekundarnih izvora prava EU i nije usklađen je s najvažnijim načelima koja iz tih odredaba proizlaze.

v) ostali izvori prava EU

Navode se ostali izvori prava EU koji se odnose na normativni sadržaj propisa i stepen usklađenosti nacrta propisa sa navedenim izvorima.

Pod ostalim izvorima prava podrazumevaju se, presude Evropskog suda pravde, opšta načela prava EU, međunarodni ugovori koje je EU zaključila sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i međunarodni ugovori između država članica EU. Organ državne uprave nadležan za pripremu propisa, u prvom redu, treba da utvrdi da li je Evropski sud pravde doneo presudu koja se odnosi na odredbe primarnih, odnosno sekundarnih izvora prava EU, sa kojima se propisa usklađuje. Ukoliko jeste, predlagač pri izradi propisa treba da uvaži i navode presude.

Tekstovi presuda Evropskog suda pravde dostupni su na internet adresi http://curia.eu.int/en/recdoc/indexaz/index.htm. Moguće je presudama pristupiti korišćenjem internet adrese za sekundarni izvor prava http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm. Kada se pristupi sekundarnom izvoru prava potrebno je odabrati opciju „Bibilographic notice“. Posle toga, otvoriće se stranica sa koje se može pristupiti presudama koje se odnose na tumačenje sekundarnog izvora prava (v. pod oznakom „Affected by case“).

Presude je potrebno navoditi tako da se naznači puna brojčana oznaka predmeta u kojem je presuda doneta, kao i naziv stranaka u predmetu, a po mogućnosti i oznaka Izveštaja Evropskog suda pravde (European Court Reports) u kojem je objavljena te njenu oznaku u bazi podataka CELEX.

Primer ispravnog navoda:

Predmet 145/88 Torfaen BC v. B & Q plc ([1989] European Court Reports, str. 3851.)

61988J0145

Za naznaku stepena usklađenosti treba koristiti sledeće oznake:

1. „potpuno usklađen” – nacrt propisa je u skladu sa ostalim izvorima prava EU i usklađen je sa svim načelima koja iz tih izvora proizlaze;

2. „delimično usklađen” – nacrt propisa je u skladu sa ostalim izvorima prava EU, ali nije usklađen sa svim, već samo s pojedinim najvažnijim načelima koja iz tih izvora proizlaze;

3. „nije usklađen” – nacrt propisa je u suprotnosti s ostalim izvorima prava EU, i neusklađen je sa najvažnijim načelima koja iz tih izvora proizlaze.

g) razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Ukoliko je nacrt propisa samo delimično usklađen sa izvorima prava EU ili je s njima neusklađen predlagač je dužan da navede razloge, bilo da je reč o ekonomskim, finansijskim, socijalnim ili nekim drugim razlozima. Pri tome, potrebno je da se pozove na određenu analizu učinaka ili neki drugi dokument, umesto da samo uopšteno navede razlog. Takođe, je potrebno da navede u kom roku namerava da postigne potpunu usklađenost.

d) rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Potrebno je da predlagač navede rok koji je predviđen Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju, Sporazumom i Prelaznim sporazumom ili nekim drugim dokumentom, za postizanje potpune usklađenosti nacrta propisa sa propisima Evropske unije, kao i da naznači da li je usklađivanje sprovedeno u predviđenom roku. Ukoliko usklađivanje nije sprovedeno u roku, potrebno je da predlagač navede razloge nepridržavanja rokova.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Ukoliko je ovo slučaj, ne popunjavaju se tačke pod rednim br. 4, 6, 7 i 8.

6. Da li su gore navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Potrebno je da predlagač navede da li su izvori prava EU sa kojima je sprovodio usklađivanje propisa prevedeni na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Potrebno je da predlagač navede da li je nacrt propisa preveden na neki od službenih jezika EU.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Predlagač treba da navede da li su u izradi propisa učestvovali domaći ili strani konsultanti. Ukoliko jesu, dužan je da priloži njihovo mišljenje o usklađenosti odredaba propisa sa propisima Evropske unije.

Potpis rukovodioca organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa, datum i pečat

Potpisima i pečatom organa državne uprave, odnosno drugog ovlašćenog predlagača propisa overava se Izjava o usklađenosti koju je izradio predlagač.

Ostavite komentar