Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Draft Law on amendments on the Law on road traffic safety

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum),

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, čl.61

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, čl.108

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Opšti rok, čl. 72. Sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. – delimično usklađeno

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. – delimično usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Potpuna usklađenost biće postignuta donošenjem podzakonskih propisa.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Propis sa oznakom 2016-73

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima /

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i ocene usklađenosti sa njima

Direktiva o obaveznoj upotrebi sigurnosnih pojaseva i sistema za zadržavanje dece u vozilima (prečišćena verzija 20.03.2014), celex 31991L0671,

DIRECTIVE 91/671/EEC OF THE COUNCIL of 16 December 1991 relating to the compulsory use of safety belts and child-restraint systems in vehicles (consolidated version – 20.03.2014, OJ L 373, 31.12.1991, p. 26),

– delimična usklađenost

Direktiva 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. jula 2003. godine o početnoj kvalifikaciji i periodičnoj obuci vozača određenih drumskih vozila za prevoz robe ili putnika, kojom se menjaju i dopunjavaju Uredba Saveta (EEZ) br. 3820/85 i Direktiva saveta 91/439/EEZ i na osnovu koje prestaje da važi Direktiva Saveta 76/914/EEZ, celex 32003L0059,

Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and repealing Council Directive 76/914/EEC,

– delimična usklađenost

Direktiva 2009/40/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 6. maja 2009. godine o proverama tehničke ispravnosti vozila i priključnih vozila (konsolidovana verzija – 28.07.2010), celex 32009L0040,

DIRECTIVE 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast) (Text with EEA relevance) (consolidated version – 28.07.2010 (OJ L 141, 6.6.2009, p.12)),

– delimična usklađenost

Direktiva 2000/30/EK Evropskog parlamenta i Saveta o proveri tehničke ispravnosti na putu komercijalnih vozila koja se kreću u Zajednici (konsolidovana verzija – 28.07.2010.), celex 32003L0020,

DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community (consolidated version – 28.07.2010. OJ L 203, 10.8.2000, p. 1–8),

– delimična usklađenost

Direktiva 2006/126/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 20. decembra 2006. o vozačkim dozvolama (tekst značajan za EEA) Evropskog parlamenta i Saveta EU, celex 32006L0126,

Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance),(consolidated vesrion – 30.12.2006, OJ L 403, p. 18–60)

– delimična usklađenost

Odluka Saveta od 30. novembra 1993. godine o izradi baze podataka saobraćajnih nezgoda Evropske zajednice (93/704/EZ), celex 31993D0704,

93/704/EC: Council Decision of 30 November 1993 on the creation of a Community database on road accidents

– delimična usklađenost

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Konvencija sačinjena na osnovu člana K.3 Ugovora o Evropskoj uniji u vezi diskvalifikacije vozača za vožnju, celeh: 41998A0710 (01), Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on Driving Disqualifications.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Planirano je da se potpuna usklađenost postigne donošenjem podzakonskih akata nakon usvajanja ovog zakona, odnosno izradom novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima do kraja 2018. godine i njegovih podzakonskih akata.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

IV kvartal 2018. godine

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Navedeni izvori prava EU nisu prevedeni na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

engleski

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U pogledu usklađivanja sa odgovarajućim propisima Evropske unije, uz pomoć tadašnje Kancelarije za evropske integracije, uspostavljena je saradnja sa Evropskom komisijom, koja je ocenila da je postignut zadovoljavajući stepen usklađenosti, uz napomenu da se potpuna usklađenost postigne donošenjem novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, do kraja 2018. godine.

Nije bilo učešća konsultanata u izradi Predloga zakona.

Ostavite komentar