Predlog zakona o transportu opasne robe

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa -Vlada

Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naziv propisa

Predlog zakona o transportu opasne robe

Draft Law on Transport of Dangerous Goods

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazumi):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tač. 1. i 6. Sporazuma;

Sporazum, Naslov VI, Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije član 77. st. 1. i 2. tačka 1) Sporazuma – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocena usaglašenosti;

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. Sporazuma – Transport.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. tač. 1. i 6. Sporazuma – delimično ispunjava

Sporazum, Naslov VI, Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije član 77. st. 1. i 2. tačka 1) Sporazuma – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocena usaglašenosti – delimično ispunjava

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. – delimično ispunjava

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuna usklađenost sa članom 61. stav 1. tač. 1. i 6, članom 77. st. 1. i 2. tačka 1) i članom 108. Sporazuma, ostvariće se nakon donošenja svih podzakonskih akata.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Mesto u strukturi NPAA – 3.14.1. – kopneni transport

Šifra propisa – 2015-88

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24. septembra 2008. godine o kopnenom transportu opasne robe

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods

32008L0068

32009D024032010D018732010L0061

32011D002632012D0188

32012L0045

32013D0218

32014L0103

32015D0217

32015D0974

Delimično usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Potpuna usklađenost ostvariće se donošenjem podzakonskih akata

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisimaEvropske unije

31. decembar 2017. godine

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

nema

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

da

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

ne

Ostavite komentar