11. sednica Vlade Republike Srbije, 11. oktobar 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Miloš Popović za državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9606/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Zaim Redžepović za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9615/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr Stana Božović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9618/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Zoran Ilić za vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vazdušni saobraćaj od 3. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9588/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Miljana Kuzmanović Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za pravne poslove od 19. aprila 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9449/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

I

Postavlja se Vančo Božinov za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda – Sektor za geodetske radove od 19. aprila 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9464/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zoran Jančić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor opštih poslova i prikupljanja podataka na terenu od 7. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9457/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Slavko Kapuran za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima od 7. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9459/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Miroslav Janković za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor poslovnih statistika od 26. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8905/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE

ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE

I

Postavlja se Čedomir Belić za vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede od 15. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9577/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, br. 41/11 i 83/11), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

I

Postavlja se Slobodan Karanović za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije od 14. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9575/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA

I

Postavlja se dr Dejan Kostić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za analitičke poslove, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9445/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKORUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNOTEHNIČKU SARADNJU

I

Konstatuje se da je Ivici Dačiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9461/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKORUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNOTEHNIČKU SARADNJU

I

Imenuje se Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9463/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9494/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNJU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9495/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9578/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I TEHNIČKU SARADNJU SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9585/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je prof. dr Zorani Mihajlović prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 11. avgusta 2016. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9507/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9508/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešava se Ivan Tasovac dužnosti predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9450/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Imenuje se Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, za predsednika Komisije za Hilandar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9451/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANOVAPREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1) Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

3) prof. dr Ana Langović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

4) prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja,

5) Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9480/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 225. stav 2. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA PREDSTAVNIKA VLADE

U ODBORU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA

I UDRUŽENJA POSLODAVACA

I

Razrešavaju se dužnosti člana – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca:

1. Zoran Lazić,

2. Goran Batak,

3. Slavica Manojlović.

II

U Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca imenuju se za članove – predstavnike Vlade:

1. Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

2. Snežana Marković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

3. Milica Bondžić, savetnik u Ministarstvu zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9484/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA

JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Dobrila Stanković Đorđević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9620/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA

JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Dušica Stojanović dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9626/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica:

1. Nataša Šimšić,

2. Čikoš Laslo,

3. Milena Radomirović,

4. Mirjana Knežević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9628/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se za članove:

1) Lazar Lekić, savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) Irena Karišić Stanojević, rukovodilac grupe za stambene poslove u Sektoru za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija,

3) Aleksandar Jablanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

4) Luka Pivljanin, samostalni savetnik u Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o fondovima EU i razvojnoj pomoći u Kancelariji za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9629/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 51/06), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AVIOSLUŽBE VLADE

I

Postavlja se Aneta Bulatović za vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade od 26. septembra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9637/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

I

Razrešava se dr Miloš Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9649/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE

I

Imenuje se Željko Sertić za vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9651/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 95/15), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

I

Postavlja se Sandra Nedeljković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima od 16. oktobra 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9656/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Dragan Todorović za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9376/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Dušan Purić dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9662/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA

MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se Jelena Aković za vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni razvoj, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9664/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar