Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

Proposal Law on Amandments of the Law on Environmental Protection

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

– Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), Naslov VIII – Politike saradnje, član 111. – Životna sredina.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

– član 111, opšti rok, Naslov VI, (član 72.)

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

– SSP, Naslov VIII – Politike saradnje, član 111. – Životna sredina;

– ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine predviđene su Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU 2013-2016.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

-Ugovor o funkcionisanju EU, čl. 110. i 191.

Treaty on the Functioning of the European Union, article 110. and 191. (OJ C83)

– potpuno usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Deo predloženih odredaba koje se odnose na finansiranje životne sredine predstavljaju sistem organizovanja državnih organa u procesu implementacije EU tekovina i ne predstavljaju usklađivanje sa sekundarnim izvorima prava EU, tako da su navedene odredbe implementacione prirode. EU propisi ne preciziraju na koji način treba da se organizuju nadležnosti državnih organa koji su zaduženi za implementaciju pravnih tekovina EU, pod uslovom da su nadležnosti jasno odvojene i ne sprečavaju potpunu implementaciju.

Jedan deo predloženih odredaba predstavlja usklađivanje sa sledećim sekundarnim izvorima prava EU:

Direktivom 2003/4/EC o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini;

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/ 32003L0004;

delimično usklađen

– Direktivom 86/278/EEC o zaštiti životne sredine, posebno zemljišta, pri korišćenju kanalizacionog mulja u poljoprivredi

Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture 31986L0278

– delimično usklađeni

– Uredba Saveta 338/97/EC o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine (član 13.2)

Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein 31997R0338 (Art. 13.2)

delimično usklađen

– Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 1221/2009 od 25 novembra 2009 o dobrovoljnom učešću organizacija u sistemu menadzmenta zaštitom životne sredine (EMAS) 32009R1221– (član 3)

Regulation 1221/2009 of European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the Voluntary Participation By Organisations in a Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 32009R1221 – (Art. 3)

delimično usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

– Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 38/09)

– Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters

– delimično usklađeno

– Zakon i potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 11/01)

– potpuno usklađen

– Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu („Službeni glansik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/11) – European Landscape Convention, 20.X.2000

– potpuno usklađen

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

– Potpuna usklađenost sa Direktivom 2003/4/EC o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini, biće postignuta novom revizijom propisa u oblasti slobodnog pristupa informacijama.

– Potpuna usklađenost sa Direktivom 86/278/EEC o zaštiti životne sredine, posebno zemljišta, pri korišćenju kanalizacionog mulja u poljoprivredi biće postignuta njenim prenošenjem kroz propise u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i propisima u upravljanju otpadom. Razgraničenje nadležnih institucija za ovu direktivu je još uek u toku.

– Potpuna usklađenost sa Uredbom 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine biće postignuta donošenjem podzakonskih akata, na osnovu ovog zakona.

– Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 1221/2009 od 25 novembra 2009 o dobrovoljnom učešću organizacija u sistemu menadzmenta zaštitom životne sredine (EMAS) biće postignuta donošenjem propisa o uključivanju u sistem EMAS, u skladu sa ovim zakonom.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

– do pristupanja Republike Srbije EU

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predložene izmene i dopune koje se odnose na sistem finansiranja, ne predstavlja propis kojim se vrši usklađivanje sa relevantnim propisom EU, već predstavljaju usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom i Zakonom o budzetskom sistemu, a u cilju daljeg kontinuiranog funkcionisanja sistema finansiranja zaštite i unapređivanja životne sredine. Stoga, sam predlog izmena u tom delu, predstavlja implementacioni akt i nema za cilj prenos odredaba EU propisa već njihovu implementaciju. Rešavanje problema zagađenja životne sredine i namenskog korišćenja naknada, uzima u obzir primenu principa „zagađivač plaća” u skladu sa Preporukom Saveta 75/436 Euratom, ECSC, EEC o određivanju troškova i akcija javne vlasti u oblasti zaštite životne sredine – princip „zagađivač plaća” (Council Recommendation 75/436 Euratom, ECSC, EEC – Polluter Pay Principle), koja nije obavezujući akt Evropske unije. Shodno tome da izmene i dopune zakona u delu koji se odnosi na sistem finansiranja zaštite životne sredine ne predstavljaju propis koji je predmet usklađivanja sa propisima EU, Tabela usklađenosti sa EU propisima u tom delu nije ni sačinjena.

Za preostali deo propisa za koji se vrši usklađivanje sa propisima EU, sačinjene su tabele usklađenosti.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

– Direktiva 2003/4/EC o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini –  prevedena, u procesu je stručne redakture;

– Direktiva 86/278/EEC, CELEKS 31986L0278  o zaštiti životne sredine, posebno zemljišta, pri korišćenju kanalizacionog mulja u poljoprivredi – prevedena;        

– Direktiva Saveta 91/271/EEC, CELEKS 31991L0271o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda – prevedena;

– Uredba 338/97/ES o zaštiti vrsta divlje faune i flore regulisanjem njihove trgovine (član 13.2) – predvedena, u procesu je stručne redakture;

– Uredba Evropskog Parlamenta i Saveta 1221/2009 od 25 novembra 2009 o dobrovoljnom učešću organizacija u sistemu menadzmenta zaštitom životne sredine (EMAS)- nije prevedena.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Važeći Zakon o zaštiti životne sredine preveden je na engleski jezik kao i Predloga zakona o izmenama i dopunama ovog zakona.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Tekst zakona pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa nadležnim stručnim institucijama i ekspertima na ENVAP projektu i projektu „Law enforcement in the field of industrial pollution control, prevention of chemical accidents and establishing the EMAS system in Serbia.” Posredstvom Kancelarije za evropske integracije, predmetni zakon je prosleđen Evropskoj komisiji. Analiza usklađenosti Predloga zakona sa relevantnim propisima Evropske unije sa obrazloženim mišljenjem, pribavljeni su i od ECRAN eksperata Environment and Climate Regional Accession Network (ECRAN).

Ostavite komentar