Predlog zakona o železnici

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo saobraćaja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o železnici

Bill on Law on Railways

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnosi na normativnu saržinu propisa

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 6.

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 1. – potpuno usklađeno

Sporazum, Naslov V, Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kapital, Poglavlje III, Pružanje usluga, član 61. stav 1. tačka 6. – delimično usklađeno

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 108. – delimično usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Potpuna usklađenost sa članom 61. stav 1. tačka 6. i članom 108. Sporazuma ostvariće se nakon donošenja planiranog seta zakona i podzakonskih akata iz oblasti železnice.

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Mesto u strukturi NPI – Poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja članstva u EU- potpoglavlje 3.14.1. Kopneni transport – 3.14.1.2. Železnički transport

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo treći, Politike zajednice i unutrašnje mere, Naslov VI – Transport, član 91. stav 1. tačka c) i d) – delimično usklađena

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

1. Direktiva Saveta 95/18/EZ od 19. juna 1995. o izdavanju licenci železničkim preduzećima, OJ L 143, 27.6.1995. (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2004/49/EZ, OJ L 220, 21.6.2004.)

Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings, OJ L 143, 27.6.1995 (last amended by Directive 2004/49/EC of the European parliament and of the Council, OJ L 220, 21.6.2004)

CELEX 31995L0018

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Direktive 31996L0098 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sledećim celexima:

32001L0013

32004L0049

2. Uredba (EZ) br. 1370/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. o obavezi javnog prevoza putnika u drumskom i železničkom saobraćaju, a kojom se ukidaju Uredbe Saveta (EEZ) br. 1191/69 i br. 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007.

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007. on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70, OJ L 315, 3.12.2007.

CELEX 32007R1370

Delimično usklađeno

3. Direktiva 2001/14/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 26. februara 2001. o dodeljivanju kapaciteta železničke infrastrukture i uvođenju naknada za korišćenje železničke infrastrukture i izdavanju sertifikata o bezbednosti, OJ L 75, 15.3.2001. (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2007/58/EZ, OJ L315, 3.12.2007.)

Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001. on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification, OJ L 75, 15.3.2001. (last amended by Directive 2007/58/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 315, 3.12.2007.)

CELEX 32001L0014

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Direktive 31996L0098 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sledećim celexima:

32001L0014R(02)

32002D0844

32004L0049

32007L0058

4. Direktiva Saveta 91/440/EEZ od 29. jula 1991. o razvoju železnica Zajednice, OJ L 237, 24.8.1991. (sa poslednjom izmenom Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2007/58/EZ, OJ L315, 3.12.2007.)

Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991. on the development of the Community’s railways, OJ L 237, 24.8.1991. (last amended by Directive 2007/58/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 315, 3.12.2007.)

CELEX 1991L0440

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Direktive 1991L0440 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sledećim celexima:

31991L0440R(01)

31991L0440R(02)

31991L0440R(03)

31991L0440R(04)

32001L0012

12003TN02/08/D

32004L0051

32006L0103

32007L0058

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Nema drugih izvora

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Delimična usklađenost sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, Deo treći, Politike zajednice i unutrašnje mere, Naslov VI – Transport, član 91. stav 1. tačka c) i d) uzrokovana je zbog primenjene pravne tehnike po kojoj Predlog zakona sadrži opšte norme dok je promulgacija kompletne pravne sadržine sekundarnih izvora predviđena da se vrši podzakonskim aktima.

U odnosu na sekundarne izvore prava EU, razlozi delimične usklađenosti su isti kao i kada su u pitanju razlozi delimične usklađenosti sa Ugovorom o funkcionisanju EU.

Pojedine odredbe navedenih uredbi ne mogu biti primenjene pre pristupanja Evropskoj uniji, dok će se usaglašavanje sa preostalim odredbama ostvariti donošenjem podzakonskih propisa.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Potpunu usklađenost je moguće ostvariti pristupanjem Evropskoj uniji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Da.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Da, na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona učestvovali su sledeći konsultanti:

1. Twinning projekat – eksperti francuskog i litvanskog ministarstva za transport, u toku sprovođenje projekta.

Pored navedenog konsultanta, Predlog zakona je razmatran i od strane nadležnih organa Evropske komisije, čiji su predlozi i sugestije u najvećem delu prihvaćeni.

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

Ostavite komentar