Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI NACRTA ZAKONA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2. Naziv propisa

Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

Draft Law on accident investigations for aviation, waterborne transport and railways.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Uređuje se Poglavljem III, Pružanje usluga, Članom 61. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08)

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Uređuje se Naslovom I, Opšta načela, Članom 8 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) kojim se predviđa da će se usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma izvršiti u prelaznom periodu od najviše šest godina.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

„ispunjava u potpunosti“

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđeno je donošenje zakona o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u saobraćaju u okviru poglavlja 3.14. Transportna politika, odnosno 3.14.1. Kopneni transport, 3.14.1.2. Železnički transport i to po šifrom 2014-50.

S obzirom da je prilikom izrade ovog zakona, promenjen naziv zakona, uslediće odgovarajuća izmena u Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Ugovor o osnivanju Evropske zajednice, Naslov V Transport, Član 71(1) i Član 100 (2)

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

1. Direktiva Saveta 2004/49/EZ {0><}0{>o bezbednosti na železnicama Zajednice, kojom se menjaju i dopunjavaju Direktiva Saveta 95/18/EZ o izdavanju licenci preduzećima za železnički saobraćaj i Direktiva 2001/14/EZ o dodeli kapaciteta železničke infrastrukture i naplati naknada za korišćenje železničke infrastrukture i bezbednosnoj sertifikaciji (Direktiva o bezbednosti),

DIRECTIVE 2004/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety on the Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway Safety Directive)

OJ L 164, 30.4.2004; CELEX No.: 32004L0049R

„delimično usklađeno“

Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji su predviđeni članom 54. ovog zakona, u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona.

2. Uredba (EU) br. 996/2010 Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnosi na istraživanje i prevenciju udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu, koja zamenjuje Uputstvo/Direktivu 94/56/EZ

Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC (OJ L 295, 12.11.2010, p. 35–50). CELEX No. : 32010R0996

„delimično usklađeno“

Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji su predviđeni članom 54. ovog zakona, u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona.

3. Odluka Komisije (EU) br. 2012/780 kojom se utvrđuju prava pristupa Evropskoj centralnoj bazi bezbednosnih preporuka i odgovora na iste saglasno članu 18. stav 5. Uredbe (EU) br. 996/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. oktobra 2010. godine koja se odnosi na istraživanje i prevenciju udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu, koja zamenjuje Uputstvo/Direktivu 94/56/EZ

Commission Decision 2012/780 on access rights to the European Central Repository of Safety Recommendations and their responses established by Article 18(5) of Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC (OJ L 342, 14.12.2012, p. 46–47). CELEX No. : 32012D0780

„delimično usklađeno“

Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji su predviđeni članom 54. ovog zakona, u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona.

4. Uredba (EU) br. 376/2014 Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnosi na prijavljivanje, analizu i naknadnom postupanju u vezi događaja u civilnom vazduhoplovstvu, o izmeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Evropskog parlamenta i Saveta i stavljanju van snage Uputstva 2003/42/EZ Evropskog parlamenta i Saveta i Uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i 1330/2007

Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 (OJ L 122, 24.4.2014, p. 18–43). CELEX No.: 32014R0376

„neusklađeno“

Uredba (EU) br.376/2014 Evropskog parlamenta i Saveta kao sekundarni izvor prava Evropske unije, je doneta i u potpunosti preuzima Uredbu(EU) 996/2010, ali se ista primenjuje počev od 15. novembra 2015. godine, te će u skladu sa tim pomenuti zakon biti usklađen.

5. Direktiva 2009/18/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. godine o uspostavljanju osnovnih principa sprovođenja istraga nesreća u sektoru pomorskog transporta, kojom se menja i dopunjuje Direktiva 1999/35/EZ i Direktiva 2002/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta (OJ L 131, 28.5.2009)

Directive 2009/18/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 establishing the fundamental principles governing the investigation of accidents in the maritime transport sector and amending Council Directive 1999/35/EC and Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 131, 28.5.2009) CELEX NO.:32009L0018

„ delimično usklađeno“

Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji su predviđeni članom 54. ovog zakona, u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Nema.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađeno

Potpuna usaglašenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji su predviđeni članom 54. ovog zakona, u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Četvrti kvartal 2018.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju je preveden na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi ovog zakona su konsultovani predstavnici Evropske komisije i njenih stručnih službi, i njihove sugestije i komentari su inkorporirani u finalnu verziju ovog zakona.

Ostavite komentar