Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (tabela usklađenosti)

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Draft Law on Restriction on Disposal of Property with the Aim of Preventing Terrorism

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Naslov VIII – Pravosuđe, sloboda i bezbednost,

član 84.

1. Strane će sarađivati kako bi se sprečile upotrebu svojih finansijskih sistema i određenih nefinansijskih sektora za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti uopšte, a naročito od krivičnih dela u vezi sa drogama, kao i u cilju finansiranja terorizma.

2. Saradnja u ovoj oblasti može uključiti administrativnu i tehničku pomoć u cilju razvoja sprovođenja propisa i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma istovetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovoj oblasti, naročito Finansijska akciona radna grupa (FARG – FATF).

Član 87.

U skladu sa međunarodnim konvencijama čije su strane potpisnice i njihovim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, strane se slažu da sarađuju kako bi se sprečile i suzbile terorističke aktivnosti i njihovo finansiranje:

a) u okviru pune primene Rezolucije Saveta bebednosti 1373 (2001) Ujedinjenih nacija i ostalih relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija, međunarodnih konvencija i instrumenata;

b) razmenom informacija o terorističkih grupama i njihovim mrežama koje im pružaju podršku u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravom;

v) razmenom iskustava u pogledu sredstava i metoda za borbu protiv terorizma i u oblasti tehničkih pitanja i obuke, i razmenom iskustava u vezi sa sprečavanjem terorizma.

Prelazni trgovinski sporazum – ne sadrži odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Predloga zakona.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Usklađivanje će se izvršiti do kraja prelaznog perioda utvrđenog u članu 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – u roku od 6 godina od potpisivanja Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Predloženim rešenjima sadržanim u ovom zakonu se ispunjavaju zahtevi sadržani u odredbama SSP, dok Prelazni sporazum ne sadrži odredbe o finansiranju terorizma. U prelaznom roku koji je utvrđen Sporazumom biće nastavljeno usklađivanje sa relevatnom odredbom SSP.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju je poglavlje 3.24.6 – Borba protiv terorizma

Donošenje ovog zakona je jedan od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 89/08), čija je svrha davanje preporuka za prevazilaženje problema i unapređenje sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 1. oktobra 2008. godine. Vlada Republike Srbije je 16. oktobra 2009. godine donela Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije, kojim su razrađene preporuke propisane Nacionalnom strategijom.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

U skladu sa Ugovorom o funkcionisanju EU, odredbama člana 75. ( raniji član 60 UEZ) predviđeno je:

Ako je to potrebno radi ostvarivanja ciljeva iz člana 67, u pogledu sprečavanja i borbe protiv terorizma i sa njim povezanim aktivnosti, Evropski parlament i Savet, regulativama u redovnom zakonodavnom postupku utvrđuju okvir upravnih mera koje se odnose na kretanje kapitala i platni promet, kao što su zamrzavanje sredstava, finansijske imovine ili ekonomske dobiti koja pripada fizičkim ili pravnim licima, grupama ili nedržavnim subjektima, ili su u njihovom vlasništvu ili posedu.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

Potpuno usklađeno, osim u delu odredbi koje su u vezi sa regulisanjem odnosa između država članica EU.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Da. Na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona učestvovala je Lorna Haris, ekspert Saveta Evrope, koja je bila angažovana u okviru projekta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma – MOLI Srbija, koji sprovodi Savet Evrope a finansira ga Evropska Unija. Gospođa Haris je analizirala Predlog zakona, odnosno njegovu usklađenost sa međunarodnim standardima, i dala je svoje komentare i sugestije, koje su uvažene prilikom izrade konačne verzije teksta.

Ostavite komentar