Predlog Zakona o robnim rezervama

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Republička direkcija za robne rezerve

2. Naziv propisa

Predlog zakona o robnim rezervama

Draft Law on commodity reserves

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

Naslov VIII Politike saradnje, čl. 109 (Energetika) Sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

opšti rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Delimično usklađeno

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Podzakonskim aktima će se postići potpuna usklađenost

čije se usvajanje očekuje sredinom 2014. godine

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

NPI 2008-46, 3.15.1 Sigurnost snabdevanja

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o osnivanju Energetske zajednice, Naslov XI – Izmena i Pristupanje, član 100

Decision No. 2008/03/MC-EnC of 1l December 2008 concerning the implementation to the oil sector of certain provisions of the Treaty and the creation of an Energy Community Oil Forum (Odlukom Ministarskog saveta broj 2008/03/MG-EnC od 11. decembra 2008. godine odlučeno je da se Ugovor o formiranju Energetske Zajednice proširi sa naftnom dimenzijom

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

Direktiva 2009/119/EZ Saveta od 14. septembra 2009. nalaže obavezu državama članicama da održavaju minimalni nivo zaliha sirove nafte i/ili naftnih derivata

CELEX 32009L0119 sa poslednjom izmenom

CELEX 32009L0119R(01)

Delimično usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

NEMA

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Podzakonskim aktima će se postići potpuna usklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

sredina 2014. godine

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

NE

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

NE

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

NE

Ostavite komentar