Predlog Zakona o energetici

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač: Ministarstvo rudarstva i energetike

2. Naziv propisa

Predlog zakona o energetici

Draft of Energy Law

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Sporazum, Naslov VIII Politike saradnje, član 109. – Energetika

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Rokovi za usklađivanje zakona sa propisima EU određeni su Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Sporazum, Naslov VIII, Politike saradnje, član 109 – delimično usklađeno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Potpuna usklađenost sa članom 109. ostvariće se nakon donošenja planiranih podzakonskih akata.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Mesto u strukturi NPAA – 3.15.1, 3.15.2 i 3.21.2.

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (2013 – 2016) predviđeno je donošenje Zakona o energetici u okviru Poglavlja 3. Sposobnost preuzimanja članstva u EU, potpoglavlja: 3.15.1. Energetsko tržište i sigurnost snabdevanja, 3.15.2. Energetska efikasnost i 3.21.2. Transevropske energetske mreže.

Predviđeni rok za donošenje Zakona je IV kvartal 2014. godine.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske Unije, Deo III, Politike zajednice i unutrašnje mere, Naslov XXI – Energetika, član 194. stav 1 – delimično usklađen.

2. Ugovor o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Naslov II – Proširenje acquis communautaire, Glava II – Acquis o energetici, član 10 i Glava V – Acquis o obnovljivim izvorima energije, član 20. – delimično usklađen

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

1. Direktiva 2009/28/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2009. o promociji korišćenja obnovljivih izvora energije, izmenama i postepenom ukidanju Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (Službeni glasnik L 140, 05/06/2009 str. 0016-0062).

Directive of the European parliament and of the Councilof 23 April 2009on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Official Journal L 140, 05/06/2009P.0016/0062)

32009L0028

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Direktive 32009L0028 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sa sledećim celex brojevima:

32013L0018

2. Direktiva 2009/72/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i stavljanju van snage i stavljanju van snage Direktive 2003/54/EZ, Službeni glasnik Evropske Unije L 211, str. 55–93, 14.8.2009.

Directive 2009/72/EC of the european parliament and of the council of 13 July 2009concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal L 211 p. 55–93, 14.8.2009.

32009L0072

Potpuno usklađeno

3. Direktiva 2005/89/EZ evropskog parlamenta i saveta od 18. januara 2006. godine koja se odnosi na mere za obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja električne energije i investicija u infrastrukturu (Sl. list br. L 33, str. 22-27, 4.2.2006)

Directive 2005/89/EC of the european parliament and of the council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment (OJ L 33, p. 22-27, 4.2.2006)

32005L0089

Potpuno usklađeno

4. Uredba (EZ) br. 714/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o uslovima za pristup mreži za prekograničnu razmenu električne energije i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003, Službeni glasnik Evropske Unije L 211, str. 15–35

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003 Official Journal L 211 p. 15–35, 14.8.2009

32009R0714

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Uredbe 32009R0714 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sa sledećim celex brojevima:

32013R0347

32013R0543

5. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa , kojom se ukida Direktiva 2003/55/EZ (Sl. list br. L 211, 14.8.2009, p. 94–136)

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Official Journal L 211, 14/08/2009 P. 0094 – 0136)

32009L0073

Potpuno usklađeno

Osnovnim tekstom Direktive 32009L0073 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sa sledećim celex brojevima:

32009L0073R(01)

6. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta 715/2009 o uslovima za pristup mrežama za transport prirodnog gasa, na osnovu koje prestaje da važi Uredba (EZ) br. 1775/2005

(Sl. list br. L 289, 13.7.2009, p. 1–13)

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Official Journal L 211, 14/08/2009 P. 0036 – 0054)

32009R0715

Delimično usklađeno

Osnovnim tekstom Uredbe 32009R0715 obuhvaćene su i sve njene izmene i dopune sledećim celex brojevima:

32009R0715R(01)

32009R0715R(02)

32009R0715R(03)

32010D0685

32012D0490

32013R0347

7. Uredba Evropskog parlamenta i Saveta 994/2010 o merama zaštite sigurnosti snabdevanja prirodnim gasom na osnovu koje prestaje da važi Direktiva Saveta 2004/67/EZ (Sl. list br. L 295, 12.11.2010, p. 1–22)

Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC (OJ L 295, 12.11.2010, p. 1–22)

32010R0994

Delimično usklađeno

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Nema drugih izvora

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Ovim Zakonom je stvoren pravni osnov za donošenje podzakonskih akta kojima će se ostvariti potpuna usklađenost.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Potpuna usklađenost postićiće se donošenjem podzakonskih akta koji će se doneti u roku do godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Navedeni propisi nisu prevedeni su na srpski jezik.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Preveden je na engleski jezik

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti. Tokom izrade Predloga zakona obavljene su neposredne konsultacije sa Sekretarijatom Energetske zajednice Jugoistočne Evrope i usaglašeni su stavovi u pogledu predloženih materijalnih rešenja. Sekretarijat Energetske zajednice Jugoistočne Evrope dana 6. novembra 2014. godine uputio je dopis kojim je iskazao pozitivno mišljenje na Predloga zakona.

Takođe sprovedena je javna rasprava u kojoj su sva zainteresovana lica imala priliku da iznesu svoje predloge i sugestije u vezi materijalnih rešenja predloženih ovim zakonom.

Ostavite komentar