Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (sa tabelama usklađenosti)

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada

Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

2. Naziv propisa

Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Draft Law on working hours of crews of vehicles engaged in road transport and

tachographs.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Član 108. Sporazuma i član 16. tačke 2. i 3. Protokola 4 o kopnenom transportu.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Opšti rok.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (2014-2018) planirano je

u 2015. godini usvajanje Predloga zakona o radnom vremenu posada na vozilima kojim će se naše zakonodavstvo uskladiti sa sledećim propisima EU u oblasti radnog vremena posada na vozilima u okviru poglavlja 3. Sposobnost preuzimanja članstva u EU, potpoglavlje 3.14. Transportna politika, 3.14.1. Kopneni transport, 3.14.1.1.

Drumski transport.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ugovor o osnivanju i funkcionisanju Evropske zajednice, Treći deo – Politike zajednice i unutrašnje radnje, Naslov VI – Transport.

(The treaty on the functioning of the European union, Part Three – Union polices and internal

actions, Title VI – transport).

Delimično usklađeno

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uredba (EZ) broj 561/2006 evropskog parlamenta i saveta od 15. marta 2006. o usklađivanju određenih propisa radnog zakonodavstva koji se odnose na drumski transport, kojom se menjaju i dopunjavaju Uredbe Saveta (EEZ) broj 3821/85 i (EZ) broj 2135/98 i na osnovu koje prestaje da važi Uredba Saveta (EEZ) broj 3820/85.

Regulation (EC) no 561/2006 of the european parliament and of the council of 15 march 2006

on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport and amending

council regulations (EEC) no 3821/85 and (EC) no 2135/98 and repealing council regulation

(EEC) no 3820/85;

CELEX 32009R1073

Potpuno usklađena.

Uredba (EU) broj 165/2014 evropskog parlamenta i veća od 4. februara 2014 o tahografima u drumskom prevozu, stavljanju izvan snage Uredbe Veća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u drumskom prevozu i izmeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Veća o usklađivanju određenog radnog zakonodavstva koje se odnosi na drumski prevoz;

Regulation (EU) no 165/2014 of the european parliament and of the council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport;

32014R0165

Delimično usklađena.

Uredba (EU) broj 581/2010 od 1. jula 2010 godine o najdužem periodu za preuzimanje podataka iz tahografa i memorijske kartice vozača.

Commission Regulation (EU) No 581/2010 of 1 July 2010 on the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards.

32010R0581

Delimično usklađena.

Direktiva 2006/22/EZ evropskog parlamenta i veća od 15. marta 2006. o minimalnim uslovima za sprovođenje Uredbe Veća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o radnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti drumskog prevoza i stavljanju izvan snage Direktivu Veća 88/599/EEZ;

Directive 2006/22/EC of the european parliament and of the council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Council Regulations (EEC) No 3820/85 and (EEC) No 3821/85 concerning social legislation relating to road transport activities and repealing Council Directive 88/599/EEC;

32006L0022

Delimično usklađena.

Direktiva 2002/15/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2002. godine o organizaciji radnog vremena lica koja obavljaju drumski transport;

Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities 32002L0015;

Potpuno usklađena.

Odluka Komisije za primenu od 7.6.2011 o obračunu dnevnog vremena vožnje, u skladu sa Uredbom (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Saveta;

Commission Implementing Decision of 7.6.2011 on the calculation of daily driving time in accordance with Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council

Potpuno usklađena.

Odluka Komisije od 14. decembra 2009. godine o izmenama i dopunama Odluke 2007/230 /EZ u obliku domena radnog zakonodavstva koje se odnosi na aktivnosti

u drumskom saobraćaju;

Commission Decision of 14 December 2009 amending Decision 2007/230/EC on a form concerning social legislation relating to road transport activities;

32009D0959

Potpuno usklađena.

Direktiva Saveta 92/6/EEZ od 10. februara 1992. o ugradnji i korišćenju uređaja za ograničavanje brzine u posebnim kategorijama motornih vozila u okviru Zajednice (Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community) i Direktiva 2002/85/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 5. novembra 2002. koja dopunjuje Direktivu Saveta od 10. februara 1992. o ugradnji i korišćenju uređaja za ograničavanje brzine u posebnim kategorijama motornih vozila u okviru Zajednice (Directive 2002/85/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 amending Council Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community)

CELEX 01992L0006 (amended by: 32002L0085)

Delimično usklađen.

Odluka Komisije od 22. septembra 2008. godine o izradi standardnog obrazca izveštavanja iz člana 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Saveta (2009/810/EZ);

Commission Decision of 22 September 2008 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council (2009/810/EC);

Potpuno usklađena

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Ovim zakonom stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima će se ostvariti usklađenost sa propisima Evropske unije.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Potpunu usklađenost moguće je ostvariti pristupanjem Evropskoj uniji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Ne

Ostavite komentar