Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Član 1.

U Zakonu o akcizama («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03 i 43/04), u članu 2. tačka 5) menja se i glasi:

«5) uvozni proizvodi: osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i voćni sokovi u prahu;».

Član 2.

U članu 9. tačka 2) reči: «13,76 din/lit», zamenjuju se rečima: «16,66 din/lit».

Član 3.

U članu 12. stav 1. tačka 4) posle reči: «konjaka,» dodaju se reči: «uvoznih i».

Član 4.

Član 13. menja se i glasi:

«Član 13.

Na osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozne sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića plaća se akciza u iznosu od 5,42 dinara po litru.

Na uvozne voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu plaća se akciza u iznosu od 3,50 dinara po litru.

Na proizvode iz st. 1. i 2. ovog člana koji su u pakovanjima različitim od litarskog, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima, sirupima i praškovima za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnim sokovima, koncentrisanim voćnim sokovima, voćnim nektarom i voćnim sokovima u prahu smatraju se proizvodi koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu, uslovima za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta i drugim zahtevima koji moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu ovih proizvoda, stavljaju u promet kao takva vrsta proizvoda.».

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tač.4. i 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava koji reguliše da se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovi razlog za donošenje zakona jeste postizanje sledećih ciljeva u domenu politike akciza:

postupna harmonizacija akcizne politike sa propisima Evropske Unije;

harmonizacija akciza sa Republikom Crnom Gorom;

obezbeđivanje priliva sredstava u budžet Republike Srbije.

Predloženim zakonskim rešenjima postiže se sledeće:

Akcizna politika se postepeno usaglašava sa zakonskim rešenjima u Republici Crnoj Gori i sa propisima Evropske Unije.

Predlaganjem povećanje akcize na dizel gorivo, obezbediće se smanjenje dispariteta između maloprodajne cene motornog benzina i dizel goriva, koji je u Republici Srbiji veći nego u zemljama u okruženju, čime će se obezbediti stabilnije tržište ovih proizvoda, a samim tim, i siva ekonomija u prometu dizel goriva i motornog benzina svešće se na niži nivo.

S obzirom da je izmenama i dopunama Zakona o akcizama u julu 2003. godine akciza na prirodna vina, medicinska vina i medovinu (domaća i uvozna) bila ukinuta, a da je poslednjim izmenama i dopunama ovog zakona, koji je aprila ove godine usvojila Narodna Skupština Republike Srbije, ponovo uvedena samo na uvozna prirodna vina, medicinska vina i medovinu, ovim predlogom da se akciza ne plaća i na uvozna prirodna vina, medicinska vina i medovinu, postiže se usklađivanje sa propisima Evropske Unije.

Predlaganjem da se obaveza plaćanja akcize, osim osvežavajućih bezalkoholnih pića iz uvoza, proširi i na druge proizvode kao što su: sirupi i praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćni sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i voćni sokovi u prahu iz uvoza, omogućiće se pospešivanje domaće proizvodnje ovih proizvoda jer se donekle smanjuju troškovi proizvodnje, pogotovo kada se ima u vidu njihova značajna potrošnja, kao i usaglašavanje sa propisima kojima se uređuje ova materija.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Propisuje se nova grupa proizvoda na koja se plaća akciza.

Uz član 2.

Propisuje se viši iznos akcize na dizel gorivo, i to sa sadašnjeg iznosa od 13,76 din/l na 16,66 din/l, odnosno za 2,90 din/l.

Uz član 3.

Predlaže se da se od plaćanja akcize oslobode kako domaća tako i uvozna prirodna vina, medicinska vina i medovina, sve u cilju usklađivanja sa propisima Evropske Unije.

Uz član 4.

Predlaže se da se akciza plaća pored osvežavajućih bezalkoholnih pića iz uvoza, i na sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćne nektare i voćne sokove u prahu iz uvoza, čime se omogućava pospešivanje domaće proizvodnje ovih proizvoda, jer se donekle smanjuju troškovi proizvodnje, pogotovo kada se ima u vidu njihova značajna potrošnja. Isto tako, predlaže se i usaglašavanje sa propisima kojima se uređuje ova materija.

Uz član 5.

Predlaže se da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

IV. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu Zakona narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» sadržani su u potrebi da se predložena rešenja što pre primene kako bi se ostvarili očekivani efekti, posebno imajući u vidu potrebu da se što pre smanje dispariteti maloprodajnih cena motornog benzina i dizel goriva, što predstavlja naročito opravdan razlog u smislu člana 120. Ustava republike Srbije za stupanje na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

V. EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Ocenjuje se da će se zbog povećanja iznosa akcize na dizel gorivo, obezbediti dodatna sredstva od akcize u iznosu od oko 4,0 mlrd.dinara u odnosu na 2003. godinu.

VI. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

Saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku kako bi se, s obzirom na značaj ovih poreskih rešenja, omogućili planirani efekti predloženih mera, posebno u domenu ostvarivanja planiranih sredstava u budžetu Republike Srbije i obezbeđenja stabilnosti tržišta motornog benzina i dizel goriva.

VII. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna posebna finansijska sredstva.

ODREDBE ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENjAJU I DOPUNjUJU

Član 2.

Akcizom se oporezuju sledeći proizvodi:

1) derivati nafte;

2) duvanske preređevine;

3) etilalkohol (etanol);

4) alkoholna pića;

5) osvežavajuća bezalkoholna pića iz uvoza;

uvozna:osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi i

praškovi za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćni

sokovi, koncentrisani voćni sokovi, voćni nektar i

voćni sokovi u prahu ;

6) kafa (sirova, pržena, mlevena i ekstrakt kafe).

Derivati nafte

Član 9.

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) sve vrste motornog benzina 27,50 din/lit; 2) sve vrste dizel – goriva 16,66 13,76 din/lit;

Alkoholna pića

Član 12.

Na alkoholna pića akciza se plaća u sledećim iznosima, i to na:

1) prirodna vina, medicinska vina i medovinu 12,00 din/lit;

2) pivo 5,00 din/lit;

3) prirodnu rakiju i vinjak 30,00 din/lit;

4) žestoka pića i druga alkoholna pića,

osim viskija, džina i konjaka

žestoka pića i druga alkoholna pića,

osim viskija, džina i konjaka, uvoznih i domaćih prirodnih

vina, medicinskih vina i medovine 80,78 din/lit;

5) viski, džin i konjak 126,00 din/lit.

Na alkoholna pića koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Alkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola i stavljaju se u promet u skladu sa propisom kojim se uređuje proizvodnja i promet alkoholnih pića.

Alkoholnim pićem u smislu ovog člana smatra se i pivo bez obzira na sadržaj alkohola i način pakovanja.

Osvežavajuća bezalkoholna pića

Član 13.

Na osvežavajuća bezalkoholna pića iz uvoza plaća se akciza u iznosu od 5,42 dinara po litru.

Na osvežavajuća bezalkoholna pića iz uvoza koja su u pakovanjima različitim od pakovanja iz stava 1. ovog člana, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima iz stava 1. ovog člana smatraju se osvežavajuća bezalkoholna pića od voćne baze, biljnih ekstrakta i žitarica, veštačka osvežavajuća bezalkoholna pića, sirupi, praškovi i pastele za proizvodnju osvežavajućih bezalkoholnih pića, koja se u skladu sa propisima o proizvodnji i prometu bezalkoholnih pića stavljaju u promet kao takva vrsta bezalkoholnih pića.

Član 13.

Na osvežavajuća uvozna bezalkoholna pića i uvozne sirupe i praškove za osvežavajuća bezalkoholna pića plaća se akciza u iznosu od 5,42 dinara po litru.

Na uvozne voćne sokove, koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu plaća se akciza u iznosu od 3,50 dinara po litru.

Na proizvode iz st. 1. i 2. ovog člana koja su u pakovanjima različitim od litarskog, akciza se plaća srazmerno pakovanju.

Osvežavajućim bezalkoholnim pićima, sirupima i praškovima za osvežavajuća bezalkoholna pića, voćnim sokovima, koncentrisanim voćnim sokovima, voćnim nektarom i voćnim sokovima u prahu smatraju se proizvodi koji se, u skladu sa propisima o kvalitetu, uslovima za obezbeđenje i očuvanje kvaliteta i drugim zahtevima koji moraju da budu ispunjeni u proizvodnji i prometu ovih proizvoda, stavljaju u promet kao takva vrsta proizvoda.

Ostavite komentar