Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, broj 2/10, 43/11 i 16/12), Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 16. sednici održanoj dana 17.12.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu, („Službeni glasnik RS“, br. 115/13, 100/14 i 120/14), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2014. godinu i to:

Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija P R I H O D I I P R I M A Nj A Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 29.818.613 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 19.000.000 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE 19.000.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 8.920.104 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 9.247.656 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 831.250 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 990 732* DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 413.143 733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 10.022.250 7331211** Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do 5 godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju 3.043.250 7331212*** Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 519.000 733165 Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija 5.960.000 733165**** Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje -OPŠTINE 500.000 740000 DRUGI PRIHODI 230.000 741000 PRIHODI OD IMOVINE 28.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 3.000 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.500 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 500 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 199.000 745120 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa republike 500 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiugranja 198.500 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 13.220 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 500 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 12.720 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 140.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 140.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 140.000 781350 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 140.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 6.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 6.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 500 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 811165 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 500 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE 5.500 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 5.500 812165 Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje 5.500 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 1.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 500 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 500 921960 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 500   UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 29.825.613

*Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

**Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjen je za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja i za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade

***Budzetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

****Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava-opština

(u hilj. dinara)

– NERASPOREĐEN VIŠAK PRIHODA I PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA 1.300.000 – UKUPNA SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA FINANSIRANjE RASHODA I IZDATAKA 31.125.613

Rahodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 30.311.239 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.210.601 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.677.404 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 300.220 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.540.109 421000 STALNI TROŠKOVI 827.226 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 61.445 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 218.571 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.270 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 283.340 426000 MATERIJAL – UKUPNO 147.257 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 25.962.029 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 23.518.779 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.443.250 480000 OSTALI RASHODI 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 414.374 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 414.374 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 117.068 512000 MAŠINE I OPREMA – UKUPNO 274.306 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 23.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 400.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 400.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 400.000   UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6 31.125.613 “

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci, utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471-PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija R A S H O D I I I Z D A C I Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI – UKUPNO 30.311.239   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 30.039.152   ****iz sredstava donacija 272.087 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.210.601 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 1.677.404 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 300.220 413000 NAKNADE U NATURI 27.000 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 137.977 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 52.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16.000 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO 1.540.109   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 1.491.917   ****iz sredstava donacija 48.192 421000 STALNI TROŠKOVI 827.226 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO 61.445   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 27.000   ****iz sredstava donacija – Projekat „Podizanje učinka i konkurentnosti i povezivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatno umrežavanje“ (MATCHDO) 163   ****iz sredstava donacija – Projekat „Unapređenje studija za razvoj proizvoda u Srbiji i Bosni i Hercegovini“ (TEMPUS) 174   **** iz sredstava donacija – Projekat: Progres – CEgreenCO – Definisanje profila građevinskog inženjera i dizajn programa obuke u zelenom građevinarstvu sa fokusom na upravljanje otpadnim vodama 809   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres Pares – benčmarking službi za zapošljavanje – doprinos primeni garancije za mlade 925   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres – zajedničko učenje – Ka većem zapošljavanju kroz uzajamno učenje sa fokusom na mladima i drugim ugroženim grupama 4.625   ****iz sredstava donacija – Projekat: „Informisanje, konsultacije i učešće predstavnika privrednih subjekata“ 4.625   ****iz sredstava donacija – Projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom – ekonomski razvoj 11.562   ****iz sredstava donacija – Projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom – ekologija i turizam 11.562 423000 USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO 218.571   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 205.281   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 9.580   ****iz sredstava donacija – „Podizanje učinka i konkurentnosti i povezivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatno umrežavanje“ (MATCHDO) 936   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres – CEgreenCO – Definisanje profila građevinskog inženjera i dizajn programa obuke u zelenom građevinarstvu sa fokusom na upravljanje otpadnim vodama 462   ****iz sredstava donacija – Projekat: Progres Pares – benčmarking službi za zapošljavanje – doprinos primeni garancije za mlade 1.156   ****iz sredstava donacija – Projekat: „Informisanje, konsultacije i učešće predstavnika privrednih subjekata “ 1.156 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 2.270 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 283.340 426000 MATERIJAL – UKUPNO 147.257   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 146.800   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama “ (IPA 2012) 457 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 1.000 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 500 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 8.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA – UKUPNO 25.962.029 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 23.518.779 1 NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 17.974.474   Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto) 11.451.678   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 2.053.491   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 4.086.614   Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene 382.691 2 PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM 3.260.000   Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto) 2.082.878   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM 391.834   Transferi Repubičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM 785.288 3 OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE 360.000   Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 123.684   Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 221.232   Transferi NSZ za Član 45.,45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 15.084 4 Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade 35.600 5 Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti 35.810 6 Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje 10.000 7 *PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA 600.000 8 **PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA 519.000 9 ***PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA 500.000 10 ****PROGRAMI I MERE IZ SREDSTAVA DONACIJA 223.895   Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 145.205   Projekat „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ (GIZ) 4.193   Projekat: Progres – CEgreenCO – Definisanje profila građevinskog inženjera i dizajn programa obuke u zelenom građevinarstvu sa fokusom na upravljanje otpadnim vodama 231   Projekat: Podrška socijalnoj inkluziji najranjivijih grupa, uklj. Rome 46.250   Projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom – ekonomski razvoj 11.561   Projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom – ekologija i turizam 11.561   Projekat Promocija zapošljavanja mladih 1.502   Projekat Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica 2.202   Jačanje kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj u Južnoj Srbiji 1.190 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 2.443.250 *POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU 2.443.250 480000 OSTALI RASHODI 589.500 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 30.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 150.000 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 409.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO 414.374   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 273.318   ****iz sredstava donacija 141.056 510000 OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO 414.374   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 273.318   ****iz sredstava donacija 141.056 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 117.068 512000 MAŠINE I OPREMA- UKUPNO 274.306   iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 133.250   ****iz sredstava donacija – Projekat „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ (IPA 2012) 141.056 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 23.000 600000 IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 400.000 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 400.000 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 400.000   RASHODI I IZDACI – iz redovnih prihoda za rad Nacionalne službe za zapošljavanje 30.712.470   RASHODI I IZDACI – iz sredstava donacija 413.143   UKUPNO RASHODI I IZDACI 31.125.613 “

* Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

**Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budzetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja

osoba sa invaliditetom

***Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

****Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz međunarodnih donacija

Član 3.

Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj: 0011-40-11/2014

U Beogradu: 17.12.2014.

UPRAVNI ODBOR NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

P R E D S E D N I K

Darijo Mačkić

Ostavite komentar