Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

Predloga odluke o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu (u daljem tekstu: Izmene Finansijskog plana Fonda) sadržan je u odredbi člana 47. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon), kojim je utvrđeno da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda i primanja, budzet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda i primanja.

Uravnoteženje budzeta, prema odredbi člana 47. stav 3. Zakona, vrši se putem rebalansa budzeta, koji se donosi po postupku za donošenje budzeta.

U odredbi člana 6. stav 3. Zakona propisano je da finansijski plan organizacija za obavezno socijalno osiguranje donosi nadležni organ organizacije. Odredbom člana 10. stav 1. tačka 5. Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13 – u daljem tekstu: Uredba), utvrđeno je da Finansijski plan Fonda, kao i Izmene Finansijskog plana Fonda, donosi Upravni odbor Fonda.

Prema odredbi člana 38. Zakona, organizacije za obavezno socijalno osiguranje dostavljaju izmene finansijskog plana nadležnom Ministarstvu, koje je obavezno da izmene finansijskog plana dostavi ministru nadležnom za finansije.

Na finansijski plan, kao i na izmene finansijskog plana, organizacija za obavezno socijalno osiguranje saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka

2.1.Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena:

od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika;

iz budzeta;

iz prihoda ostvarenih po osnovu ulaganja sredstava Fonda;

po osnovu naknade štete;

iz drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom.

2.1.1.Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja iz budzeta Republike Srbije

Članom 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11), utvrđeno je da će Fond nastaviti sa primenom vojnih propisa kojima se korisnicima vojnih penzija bez stana utvrđuje pravo na naknadu dela troškova za stanovanje, a sredstva za izmirenje obaveza po tom osnovu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva odbrane, po kontu ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, koja će Ministarstvo odbrane transferisati Fondu.

2.2. Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka

Članom 21. Uredbe utvrđeno je da se sredstva Fonda koriste za:

ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

rad organa Fonda;

unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje medicinskom opremom;

druge obaveze određene Zakonom o Vojsci Jugoslavije (čl. 216. do 239), Uredbom, Statutom Fonda i drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa navedenim zakonom.

Elementi za donošenje Izmena Finansijskog plana Fonda

Finansijski plan Fonda za 2014. godinu donet je na osnovu smernica Ministarstva finansija Republike Srbije.

Osnove za izmene Finansijskog plana Fonda date su u smernicama Ministarstva finansija Republike Srbije Broj: 011-00-00632/2014-03 od 15. oktobra 2014. godine, a sadržane su kroz:

Ostvareni suficit u poslovanju Fonda za 2013. godinu u iznosu od 3.837.629.063,42 dinara, kome je izvor doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Fond kao neutrošena sredstva preneo u 2014. godinu i koja će biti utrošena za plaćanje obaveza po ugovorima zaključenim u 2013. godini i za nove nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme u 2014. godini.

Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji 3213 – Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, planirana su sredstva u iznosu od 2.981.109 hiljada dinara. Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu se uvećavaju za dodatnih 856.520 hiljada dinara, tako da se za 2013. godinu utvrđuju u ukupnom iznosu od 3.837.629 hiljada dinara.

Angažovanje viška prihoda koje je Fond iz 2013. preneo u 2014. godinu za cilj ima da se obezbede uslovi i sredstva za normalno funkcionisanje vojnozdravstvenih ustanova i pružanje zdravstvene zaštite vojnim osiguranicima u potrebnom obimu, kako na primarnom, tako i na sekundarnom i tercijalnom nivou, kao i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Prikaz utroška viška prihoda po namenama dat je u Prilogu 1, koji je sastavni deo Izmena Finansijskog plana Fonda.

Ovde je bitno napomenuti da je u sklopu rebalansa budzeta Republike Srbije za 2013. godinu, a u skladu sa smernicama Ministarstva finansija Broj: 401-00-2469/2013-03 od 17. juna 2013. godine i isti broj od 18. juna 2013. godine, Upravni odbor Fonda doneo Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2013. godinu, broj 4152-2 od 24.06.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka). U Odluci je, po preporuci Ministarstva finansija, iskazan višak prihoda u iznosu od 2.981.109 hiljada dinara, koji je Fond preneo u 2014. godinu i pored činjenice da Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika isključivo koristi prihode ostvarene od doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija i da ne prima dotacije iz budzeta. U skladu s tim, potrebe vojnozdravstvenih ustanova i ovog Fonda iskazane u planovima za 2013. godinu usaglašene su sa mogućnostima finansiranja.

Posledica postupanja po preporuci Ministarstva finansija je nedostatak lekova i medicinskog potrošnog materijala, što je evidentno u svim vojnozdravstvenim ustanovama i na svim nivoima zdravstvene zaštite vojnih osiguranika. Stanje je alarmantno, liste čekanja su sve duže i bez hitne nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme stanje će se pogoršati, što može imati ozbiljne posledice po rad vojnozdravstvenih ustanova i zdravlje vojnih osiguranika. Iz tog razloga, predlažemo da se Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu uvećaju za dodatnih 856.520 hiljada dinara, tako da se utvrđuju u ukupnom iznosu od 3.837.629 hiljada dinara.

Za osnovicu za proračun prihoda Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika korišćen je podatak o naplaćenim prihodima po tom osnovu od Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za mesec avgust 2013. godine. Tako uplaćena sredstva korigovana su u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 63/13), odnosno planirano je povećanje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i to: od oktobra 2013. godine za 0,5%, od aprila 2014. godine za 0,5% i od oktobra 2014. godine za 1,0%.

Međutim, odredbom člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 57/14), stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje smanjena je sa 12,3% na 10,3% i primenjuje se na zarade i vojne penzije počev od 1. avgusta 2014. godine, odnosno za pet meseci 2014. godine. Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu smanjuju se za 426.662 hiljade dinara, tako da se za 2014. godinu utvrđuju u ukupnom iznosu od 4.935.226 hiljade dinara.

Smanjenje prihoda Fonda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru za 10% i vojnih penzija po progresivnoj stopi od 22 odnosno 25% od 1. novembra 2014. godine, odnosno za jedan mesec 2014. godine. Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu smanjuju se za 38.900 hiljada dinara, tako da se za 2014. godinu utvrđuju u ukupnom iznosu od 4.896.326 hiljada dinara. Iznos sredstava koji će Fond prihodovati od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na vojne penzije i ovom Fondu uplaćuje od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usaglašen je sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje na iznos od 2.740.000 hiljada dinara.

Ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci u periodu januar – septembar 2014. godine.

Transferi sredstava od Ministarstva odbrane za isplatu nakanade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana.

Usaglašavanje konta ekonomske klasifikacije za prihode i primanja i rashode i izdatke planirane Finansijskim planom Fonda sa kontima ekonomske klasifikacije koja su propisana Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13 i 64/14) za organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Izmene Finansijskog plana Fonda imajući u vidu status zaposlenih u Stručnoj službi Fonda. Zaposleni imaju status vojnih službenika. Plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obračunava i uplaćuje im Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, s tim da se ispalaćena sredstva refundiraju iz sredstava Fonda, što predstavlja novu obavezu sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika.

Izmene Finansijskog plana Fonda imajući u vidu status Fonda. Naknadu zarade profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije. Donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, kojim će predmetna materija biti precizno regulisana, Fond će biti u obavezi da ispalaćena sredstva profesionalnim vojnim licima na ime naknade zarade zbog privremene sprečenosti za rad refundira Ministarstvu odbrane iz sredstava Fonda ili na osnovu postojeće normative kojom je u Republici Srbiji regulisana predmetna materija i propisan obim prava i obaveza zaposlenog, poslodavca i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Naknada zarade profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad, takođe, predstavlja novu obavezu sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika.

4. Osnovni podaci o Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Fond je osnovan Uredbom o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni list SRJ“, br. 36/94) koju je donela Savezna vlada SRJ, a u skladu sa odredbom člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije (“Službeni list SRJ” br. 43/94 – u daljem tekstu: Zakon).

Uredba iz prethodnog stava bila je na snazi do 07. januara 2012. godine kada je na snagu stupila Uredba o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 102/11, 37/12, 107/12 i 119/13).

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond) je pravno lice i upisan je u registar Privrednog suda u Beogradu pod VI Fi – 8114/95 od 06.06.1995. godine.

Fond je registrovan kod Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije pod brojem: 0000982649 od 30.04.2009. godine, na osnovu čega je Fondu, kao poreskom obvezniku, dodeljen poreski identifikacioni broj: 106070529.

Fond je, prema obaveštenju broj: 052-89 od 26.12.2012. godine, razvrstan od strane Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije u organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa šifrom 8430 i određen mu je matični broj: 17677675.

U skladu sa pomenutim pravnim statusom, Fond ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove sa fizičkim i pravnim licima, te na osnovu Zakona ostvaruje svoje nadležnosti.

Osnovna delatnost Fonda utvrđena u osnivačkim dokumentima je obezbeđivanje ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog socijalnog osiguranja vojnih osiguranika propisanih Zakonom, propisima donetim na osnovu tog Zakona i opštim aktima Fonda.

Delatnost se prostire na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu (u zemljama u kojima pojedini osiguranici imaju mesto prebivališta).

Organizacionu strukturu Fonda čine:

Organi Fonda: Upravni odbor – 9 članova, Nadzorni odbor – 5 članova i direktor, i

Stručna služba: koja obavlja stručne, administrativne, finansijske i sve druge izvršne poslove u okviru ukupne delatnosti Fonda.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora imenovala je Vlada Republike Srbije, a direktora – ministar odbrane.

U skladu sa članom 29. stav 3. Uredbe Stručna služba Fonda sačinila je Nacrt statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i dostavila 05.04.2012. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure prikupljanja mišljenja nadležnih uprava Ministarstva odbrane. Na osnovu prikupljenih mišljenja i u skladu sa pravno tehničkom i jezičkom redakcijom pripremljen je Predlog statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Upravni odbor Fonda razmatrao i usvojio na sednici 17. aprila 2012. godine. Usvojeni tekst Statuta poslat je 18. aprila 2012. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure slanja Vladi na saglasnost.

Obzirom da nije dobijena saglasnost na Statut, Fond je nastavio da i dalje primenjuje Statut Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika iz 1994. godine („Službeni list SRJ“, br. 71/94 i 81/94).

U međuvremenu, nadležne uprave Ministarstva odbrane, imajući u vidu radnu verziju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika, dostavile su primedbe i predloge na Statut Fonda, tako da je Stručna služba Fonda, u skladu sa članom 29. stav 3. Uredbe, sačinila novi Nacrt statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i dostavila 14.02.2013. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure prikupljanja mišljenja nadležnih uprava Ministarstva odbrane. Na osnovu prikupljenih mišljenja i u skladu sa pravno tehničkom i jezičkom redakcijom pripremljen je Predlog statuta Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, koji je Upravni odbor Fonda razmatrao i usvojio na sednici 04. marta 2013. godine. Usvojeni tekst Statuta poslat je 06. marta 2013. godine Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane radi sprovođenja procedure slanja Vladi na saglasnost. Procedura je u toku.

Obzirom da još uvek nije dobijena saglasnost na Statut i dalje primenjujemo Statut Fonda iz 1994. godine („Službeni list SRJ“, br. 71/94 i 81/94).

Urađena je radna verzija Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika. Navedenim zakonom je predviđeno da zaposleni u Fondu imaju status profesionalnih pripadnika Vojske i da ostvaruju sva prava iz radnog odnosa saglasno propisima za profesionalne pripadnike Vojske Srbije, a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije.

Prema tome, Fond ima svojstvo pravnog lica, kao i sredstva sa kojim raspolaže, a koja se angažuju u skladu sa Uredbom i drugim propisima o nadležnostima i delokrugu Fonda.

Fond je smešten i delatnost vrši u poslovnoj zgradi u ul. Krunska br. 13 u Beogradu. Fond, osim Stručne službe, na teritorijalnom principu ima i organizacione jedinice – odseke i grupe za poslove sa vojnim osiguranicima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu i u Kruševcu.

Fond u sistemu konsolidovanog računa trezora, odnosno kod organizacione jedinice Uprave za trezor – Filijale „Stari grad“, za poslovanje ima otvorene sledeće podračune:

podračun broj 840-14650-22 za poslovanje sa sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i

podračun broj 840-13724-84 za poslovanje sa sredstvima Fonda za materijalno obezbeđenje korisnika prava.

5. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Fondu

Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, odnosno predlogom nove formacije, koju po članu 15. stav 1. tačka 6. Uredbe direktor Fonda predlaže ministru odbrane, predviđeno je 112 izvršilaca.

Kvalifikaciona struktura je sledeća:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 54 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 10 Završena srednja škola u petogodišnjem trajanju (V SSS) 1 Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 45 Završena srednja škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 2 U K U P N O: 112

Imajući u vidu status zaposlenih u Stručnoj službi Fonda i to da im plate i druge prinadležnosti iz radnog odnosa obračunava i uplaćuje Računovodstveni centar Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane iz sredstava koja se Ministarstvu odbrane utvrđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda planiraju se sredstva za 2014. godinu na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 423599 – Ostale stručne usluge u iznosu od 125.830 hiljada dinara. Fond će sa planiranim sredstvima refundirati Ministarstvu odbrane sredstva isplaćena na ime zarada i drugih prinadležnosti iz radnog odnosa zaposlenima u Stručnoj službi Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za 2013. i 2014. godinu, u skladu sa članom 18. Uredbe.

6. Delatnost Fonda

donosi statut, poslovnik o radu i druge opšte akte, u skladu sa zakonom;

utvrđuje indikacije za proteze, ortopedska i druga pomagala i sanitetska sredstva, rokove trajanja tih sredstava i pomagala i uslove za izradu, odnosno nabavku tih sredstava i pomagala, kao i indikacije za korišćenje medicinske rehabilitacije;

utvrđuje način ostvarivanja prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć;

odlučuje o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava;

donosi plan i program rada Fonda, finansijski plan, plan nabavki i završni račun Fonda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane;

odlučuje o otpisivanju potraživanja Fonda nastalih usled štete pričinjene sredstvima Fonda;

odlučuje o poslovanju i drugim pitanjima od značaja za rad Fonda;

podnosi izveštaj o poslovanju Fonda Vladi;

obezbeđuje namensko i ekonomično korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

organizuje i obezbeđuje efikasno i racionalno obavljanje poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja i zakonito ostvarivanje prava;

vrši statistička i druga istraživanja u oblasti zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika;

ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu prijave i odjave na zdravstveno osiguranje, overava i poništava zdravstvenu knjižicu i karticu zdravstvenog osiguranja;

obavlja poslove u vezi sa naknadom štete pričinjene Fondu po osnovu zloupotreba u vezi sa korišćenjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

zaključuje ugovore sa civilnim zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge u skladu sa zakonom i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa i drugih prihoda Fonda;

obavlja poslove u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom Fonda;

pruža stručnu pomoć osiguranicima i korisnicima prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

obezbeđuje informisanje vojnih osiguranika u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja;

ostvaruje stručnu, poslovnu i drugu saradnju i zaključuje ugovore i druge pravne poslove sa domaćim pravnim i fizičkim licima;

obezbeđuje finanasijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno na upućivanje vojnih osiguranika na lečenje u inostranstvo;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Fonda.

7. Planirani prihodi i primanja

Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu, za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava, planirani su prihodi i primanja u iznosu od 8.909.126 hiljada dinara.

Izmenama Finansijskog plana Fonda predlaže se povećanje prihoda i primanja u iznosu od 611.334 hiljade dinara i njihovo utvrđivanje za 2014. godinu u iznosu od 9.520.460 hiljada dinara.

Navedeni iznos sredstava obezbediće se iz prihoda i primanja koja čine sredstva Fonda u skladu sa odredbom člana 20. Uredbe i to iz sledećih izvora:

1) Neraspoređenog viška prihoda Fonda iz ranijih godina (konto ekonomske klasifikacije 321311) u iznosu od 3.837.629 hiljada dinara koji je u ukupnom iznosu prenet za plaćanje obaveza Fonda u 2014. godini.

Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina (suficit Fonda za 2013. godinu) utvrđena su u iznosu od 3.837.629 hiljada dinara. Radi se o višku prihoda koji je za 2013. godinu utvrđen u iznosu koji je za 856.520 hiljada dinara viši od iznosa planiranog Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu u iznosu od 2.981.109 hiljada dinara. Odlukom Upravnog odbora Fonda o utvrđivanju rezultata poslovanja sredstava Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i materijalno obezbeđenje korisnika prava za 2013. godinu i rasporedu viška prihoda za planiranje rashoda i izdataka i plaćanje obaveza u 2014. godini, broj 173-5 od 24.01.2014. godine (u daljem tekstu: Odluka Upravnog odbora Fonda), višak prihoda je u ukupnom iznosu raspoređen za plaćanje obaveza u 2014. godini.

Višak prihoda iz ranijih godina (izvor finansiranja 13), kome je izvor doprinos za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

plaćanje obaveza po ugovorima koji su zaključeni u 2013. godini sa dobavljačima za lekove, medicinski potrošni materijal i medicinsku opremu;

plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama;

plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište);

nove nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini.

2) Tekućih prihoda Fonda u ukupnom iznosu od 5.659.009 hiljada dinara. Izvori ovih sredstava su:

prihod Fonda od doprinosa na bruto plate i ostala lična primanja profesionalnih vojnih lica koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova (konto ekonomske klasifikacije 721122 i 721226), a na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04….52/11), u iznosu od 2.156.326 hiljada dinara (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

prihod od kamata na sredstva Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 741166) u iznosu od 2.000 hiljade dinara;

prihod od taksi u korist Fonda od otkupa tenderske dokumetacije i slično (konto ekonomske klasifikacije 742266)u iznosu od 500 hiljada dinara;

prihod Fonda od izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica (konto ekonomske klasifikacije 742366) u iznosu od 2.000 hiljada dinara;

prihod Fonda od učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja (konto ekonomske klasifikacije 742361) u iznosu od 16.456 hiljada dinara;

prihod Fonda od penala po osnovu primene kaznenih odredbi iz ugovora za neizvršenje preuzetih obaveza (konto ekonomske klasifikacije 743461) u iznosu od 20.212 hiljada dinara;

prihod Fonda od zakupnina za stanove date u zakup na određeno i neodređeno vreme (konto ekonomske klasifikacije 745122) u iznosu od 5.010 hiljada dinara;

mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 745167) u iznosu od 12.690 hiljada dinara;

tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda (konto ekonomske klasifikacije 733169) u iznosu od 499.505 hiljada dinara. Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojnih penzija bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 4/14). Sredstva su obezbeđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2014. godinu, u okviru razdela Ministarstva odbrane Republike Srbije, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (podatak je usaglašen sa Sektorom za budzet i finansije Ministarstva odbrane);

memorandumske stavke za refundaciju rashoda (konto ekonomske klasifikacije 771111) u iznosu od 204.310 hiljada dinara. Radi se o povratu sredstava od naknade dela troškova za stanovanje iz kojih se korisnicima vojne penzije bez stana odobrava stambeni zajam u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja. Rashod se evidentira na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 47119902- Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana. Ova sredstva obezbeđuje Ministarstvo odbrane u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Osnov je na snazi. Dok je upotreba ovih sredstava propisana Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14);

prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto vojne penzije (konto ekonomske klasifikacije 781318) u iznosu od 2.740.000 hiljada dinara (podatak je usaglašen sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje).

Prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu proračunat je u navedenom iznosu na osnovu doprinosa obračunatog na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije za avgust 2013. godine i uplaćenog ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tako uplaćena sredstva korigovana su u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 63/13), odnosno planirano je povećanje prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika i to: od oktobra 2013. godine za 0,5%, od aprila 2014. godine za 0,5% i od oktobra 2014. godine za 1,0%.

Međutim, odredbom člana 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 57/14), stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje smanjena je sa 12,3% na 10,3% i primenjuje se na zarade i vojne penzije počev od 1. avgusta 2014. godine, odnosno za pet meseci 2014. godine. Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu smanjuju se za 426.662 hiljade dinara, tako da se za 2014. godinu utvrđuju u ukupnom iznosu od 4.935.226 hiljade dinara.

Smanjenje prihoda Fonda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru za 10% i vojnih penzija po progresivnoj stopi od 22 odnosno 25% od 1. novembra 2014. godine, odnosno za jedan mesec 2014. godine. Izmenama Finansijskog plana Fonda sredstva po navedenom osnovu smanjuju se za 38.900 hiljada dinara, tako da se za 2014. godinu utvrđuju u ukupnom iznosu od 4.896.326 hiljada dinara. Iznos sredstava koji će Fond prihodovati od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na vojne penzije i ovom Fondu uplaćuje od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje usaglašen je sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje na iznos od 2.740.000 hiljada dinara.

Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika (izvor finansiranja 03), koji se obračunava po propisanoj zakonskoj stopi na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto vojne penzije i Fondu uplaćuje od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama;

plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište);

prava iz socijalnog osiguranja (putni troškovi u zemlji i u inostranstvu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, pogrebni troškovi, posmrtna pomoć, usluge rehabilitacije, usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite i dr);

nabavku lekova i medicinskog potrošnog materijala za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini;

plaćanje farmaceutskih usluga i materijala i pomagala i naprava po ugovorima o poslovno tehničkoj-saradnji sa apotekarskim ustanovama;

nabavku administrativne i medicinske opreme;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

Sopstveni prihodi Fonda (izvor finansiranja 04), koji se ostvaruju od prihoda i primanja po osnovu izdavanja zdravstvenih knjižica sa ID karticom, učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja, penala zbog kašnjenja dobavljača kod isporuke dobara, zakupnina za stanove u vlasništvu Fonda, koristiće se za finansiranje rashoda i izdataka i to za:

tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda i komunalne troškove za stanove koji nisu dati u zakup;

nabavku administrativne opreme;

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja;

rad organa Fonda, Stručne službe i komisija Fonda.

3) Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda (konto ekonomske klasifikacije 811124) u iznosu od 23.822 hiljade dinara.

Primanja Fonda (izvor finansiranja 09) koja se ostvaruju od prodaje stanova u vlasništvu Fonda i otplate anuiteta za date stambene zajmove korisnicima vojne penzije bez stana, koristiće se za:

odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja.

8. Planirani rashodi i izdaci

Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 8.909.126 hiljada dinara, odnosno na nivou planiranih prihoda i primanja.

Izmenama Finansijskog plana Fonda predlaže se povećanje rashoda i izdataka u iznosu od 611.334 hiljade dinara i njihovo utvrđivanje za 2014. godinu u iznosu od 9.520.460 hiljada dinara.

Planirani prihodi i primanja Fonda za 2014. godinu raspoređeni su za finansiranje rashoda i izdataka u skladu sa odredbom člana 21. Uredbe, prema sledećem:

1) Za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode u iznosu od 440 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji 416112 – Nagrade za posebne rezultate rada.

Pravni osnov: Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije (pov. br. 267-7 od 17.01.2008. godine, pov. br. 4139-9 od 10.06.2008. godine, pov. br. 6377-19 od 01.09.2008. godine i pov. br. 536-2 od 25.01.2010. godine).

2) Za stalne troškove u iznosu od 10.158 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 421111, 421121, 421211, 421225, 421311, 421414, 421419, 421421, 421422, 421512 i 421919, a odnose se na troškove platnog prometa; bankarske usluge; usluge električne energije, centralnog grejanja, vodovoda i kanalizacije za stanove u vlasništvu Fonda koji nisu dati u zakup; usluge mobilnog telefona i interneta za paket kupljen od strane Fonda; usluge kablovske televizije, osiguranja vozila, pošte i ostale nepomenute troškove.

3) Za troškove putovanja u iznosu od 706 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 422111, 422121, 422131, 422192 i 422199, a odnose se na troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenom putu u zemlji. U odnosu na 2013. godinu, sredstva su planirana u višem iznosu zbog povećanog zastupanja interesa Fonda pred sudovima redovne nadležnosti na teritoriji Republike Srbije u vezi tužbi korisnika vojne penzije za njeno usklađivanje od 01.01.2008. godine za 11,06%, kao i po tužbama za povrat više isplaćenih sredstava na ime naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana i za iseljenje nelegalno useljenih lica i povrat stanova u vlasništvo Fonda.

Pravni osnov: Pravilnik o naknadi putnih i drugih troškova i drugih primanja u Vojsci Srbije („Službeni vojni list“, br. 18/13).

4) Za usluge po ugovoru u iznosu od 156.156 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 423211, 423212, 423221, 423311, 423321, 423391, 423413, 423432, 423591, 423599, 423711, 423712 i 423911, a odnose se na usluge izrade softvera, održavanja računara, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacije za seminare, usluge štampanja publikacija, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge zaposlenih u Stručnoj službi Fonda iz reda zaposlenih u Ministarstvu odbrane za potrebe Fonda, u skladu sa članom 18. Uredbe, i lica angažovanih po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, komunalne usluge za poslovnu zgradu Fonda u ul. Krunska br. 13, u Beogradu, naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora i komisija Fonda, reprezentaciju i poklone i ostale stručne i opšte usluge.

Pravni osnov: Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni glasnik RS“, br. 119/13), Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju i naknadu za decu i porodicu u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, broj 12050-1 od 10.12.2013. godine, i Odluka Upravnog odbora Fonda o visini naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora Fonda i komisija Fonda, broj 30145-6 od 15.04.2011. godine, broj 53497-8 od 27.07.2011. godine i broj 62960-6 od 29.09.2011. godine.

5) Za specijalizovane usluge u iznosu od 1.500 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po ekonomskoj klasifikaciji: 424911, a odnosi se na usluge obuke zaposlenih za korišćenje opreme, montaže i ostale specijalizovane usluge.

6) Za tekuće popravke i održavanje u iznosu od 4.050 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 425119, 425212, 425219, 425222, 425224, 425226, 425227 i 425229, a odnose se na usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje stanova u vlasništvu Fonda, poslovne zgrade u Krunskoj br. 13, u Beogradu i poslovnih prostora u kojima su smešteni i delatnost obavljaju odseci i grupe Fonda za rad sa vojnim osiguranicima u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Kragujevcu, Valjevu i Užicu. Takođe, sredstva su namenjena i za popravke i održavanje dva putnička automobila, računarske, birotehničke i druge opreme na korišćenju u Fondu.

7) Za materijal u iznosu od 5.817 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 426111, 426191, 426311, 426411, 426819, 426822, 426911, 426912, 426913 i 426919, a odnose se na nabavku kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, benzina, hemijskih sredstava za čišćenje poslovne zgrade, vode za piće, potrošnog materijala za održavanje higijene zaposlenih i poslovne zgrade, rezervnih delova, alata, inventara i materijala za posebne namene u funkciji održavanja funkcionalnosti poslovne zgrade u kojoj zaposleni obavljaju poslove iz nadležnosti Fonda.

8) Za prateće troškove zaduživanja u iznosu od 500 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po ekonomskoj klasifikaciji: 444211, a odnosi se na kazne za kašnjenje kod plaćanja obaveza Fonda prema dobavljačima za isporučena dobra, izvršene usluge i izvedene radove, po isteku ugovorenog roka.

9) Za prava iz socijalnog osiguranja u iznosu od 7.591.220 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 471112, 471191, 471192, 471193, 47119301, 471199, 47119901, 47119902, 471211, 471213, 47121301, 471216, 47121601, 471217, 471221, 471223, 47122301, 471224, 471292 i 471299, a odnose se na naknadu zarade profesionalnim vojnim licima za vreme privremene sprečenosti za rad, odobravanje stambenog zajma KVP bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja, naknadu putnih troškova kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, pogrebnih troškova i posmrtne pomoći i ostalih prava koja se isplaćuju neposredno vojnim osiguranicima, usluga rehabilitacije i rekreacije, usluga bolnica, poliklinika i ambulanti, farmaceutskih usluga i materijala, usluga izdavanja pomagala i naprava, lečenja u inostranstvu i ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga.

Najveći deo planiranih sredstava se odnosi na nabavku lekova, medicinskog potrošnog materijala i ortopedskih pomagala u iznosu od 4.665.137 hiljada dinara. Deo planiranih sredstava je korišćen za plaćanje obaveza koje je Fond iz 2013. godine preneo u 2014. godinu, a koje se tiču realizacije određenog broja tranši – isporuka lekova, medicinskog potrošnog materijala i ortopedskih pomagala u 2014. godini po ugovorima zaključenim sa veledrogerijama u 2013. godini i početkom 2014. godine (postupci javnih nabavki dobara pokrenuti su u oktobru 2013. godine).

Pravni osnov: Zakon o Vojsci Jugoslavije („Službeni glasnik SRJ“, br. 43/94, 28/96, 22/999, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 i „Službeni list SCG“, br. 7/02 i 44/05); Zakon o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 11/07 i 88/09); Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 31/94, 11/96, 23/98 i 2/06); Pravilnik o indikacijama za protetička, ortotička i druga sredstva, odnosno pomagala i sanitarne sprave („Službeni vojni list“, br. 23/94 i 8/96); Odluka o učešću vojnih osiguranika i članova njihovih porodica u troškovima zdravstvene zaštite („Službeni list SRJ“, br. 63/94 i 6/06); Uredba o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i članova njihovih porodica („Službeni vojni list“, br. 36/94); Odluka o visini naknade pogrebnih troškova u slučaju smrti osiguranog lica („Službeni vojni list“, br. 8/94); Odluka o visini naknade putnih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvene zaštite („Službeni vojni list“, br. 12/94 i 9/06); Odluka o ostvarivanju prava članova porodice vojnog osiguranika na posmrtnu pomoć („Službeni vojni list“, br. 23/94); Rešenje o utvrđivanju indikacija za ostvarivanje medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika i članova njihovih porodica i kriterijuma za ostvarivanje stacionarne medicinske rehabilitacije vojnih osiguranika („Službeni vojni list“, br. 14/06); Pravilnik o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14); Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, broj Fonda 33161-3 od 18.06.2009. godine i broj RFZO 54-1621/09 od 10.06.2009. godine; Ugovori sa apotekama i apotekarskim ustanovama zaključeni 2014. godine za izdavanje lekova, medicinskog potrošnog materijala i pomagala i naprava vojnim osiguranicima po overenim receptima; Sporazumi o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Hrvatske, Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine („Službeni list SCG“ – međunarodni ugovori br. 7/03) i Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Crne Gore i Republike Slovenije („Službeni glasnik RS“ – međunarodni ugovori br. 111/09).

10) Za naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta u iznosu od 514.295 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 472311 i 472811, a odnose se na naknade za decu i porodicu u slučaju bolesti ili teške materijalne situacije i naknadu dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (bruto iznos sa propisanim porezom).

Pravni osnov: Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju i naknadu za decu i porodicu u Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, broj 12050-1 od 10.12.2013. godine i Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11 – u daljem tekstu: Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine). Osnov je na snazi.

Osnov za planiranje i obezbeđenje sredstava za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana proistekao je iz odredbe člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Osnov je na snazi.

Navedenom odredbom utvrđena je nadležnost Ministarstvu odbrane da obezbeđuje sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, a Fondu da utvrđuje pravo, vrši obračun i isplatu predmetne naknade.

Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 04/14).

Prema tome, sredstva za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana obezbeđuju se Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

11) Za poreze, obavezne takse, kazne i penale u iznosu od 1.710 hiljada dinara. U tom iznosu sadržani su rashodi prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 482131, 482191, 482211 i 482251, a odnose se na rashode za registraciju putničkih vozila u vlasništvu Fonda, porez i sudske takse po tužbenim zahtevima.

12) Za novčane kazne i penale po rešenju sudova u iznosu od 885 hiljada dinara. U tom iznosu sadržan je rashod prikazan po ekonomskoj klasifikaciji: 483111, a odnosi se na kazne i penale po rešenju sudova u predmetima po kojima je Fond izgubio spor.

13) Za nabavku administrativne, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 1.233.023 hiljade dinara. U tom iznosu sadržani su izdaci prikazani po ekonomskoj klasifikaciji: 512212, 512221, 512222, 512241, 512511 i 512521, a odnose se na izdatke za ugradnu i računarsku opremu, štampače, elektronsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu. Po ekonomskoj klasifikaciji 512241 planirana su sredstva u iznosu od 54.292 hiljade dinara za nabavku elektronskih zdravstvenih kartica i u iznosu od 1.050 hiljada dinara za nabavku USB Fleš memorije, a po ekonomskoj klasifikaciji 512511 za nabavku medicinske opreme u iznosu od 1.165.004 hiljade dinara i u iznosu od 11.237 hiljada dinara za nabavku laboratorijske opreme, što predstavlja nabavku opreme u iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje vojnozdravstvenih ustanova i realizaciju zdravstvenih usluga vojnim osiguranicima na zadovoljavajućen nivou, kako po kvalitetu tako i po kvantitetu, čime bi se smanjile liste čekanja.

Ovde je bitno napomenuti da se opremanje vojnozdravstvenih ustanova vrši isključivo iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, dok Republika Srbija – Ministarstvo odbrane, kao osnivač, iz sredstava koja se Zakonom o budzetu Republike Srbije utvrđuju za finansiranje odbrane ne izdvaja potrebna sredstva za njihovo opremanje sa medicinskom i laboratorijskom opremom.

Prema tome, pravni osnov za planiranje izdataka za opremanje vojnozdravstvenih ustanova sa medicinskom opremom utvrđen je odredbom člana 21. stav 1. tačka 3. Uredbe.

10. Status i finansiranje Fonda, imajući u vidu budzetski sistem Republike Srbije, mesto i prihodi Fonda kao organizacije za obavezno socijalno osiguranje

Odredbom člana 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 i 108/13 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da budzetski sistem Republike Srbije čine: budzet Republike Srbije, budzeti lokalne vlasti i finansijski planovi organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 6. i 7. Zakona propisana je odgovornost za donošenje i izvršenje budzeta i finansijskog plana organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pri čemu su zadržana tri nivoa odgovornosti: Narodna skupština, Skupština lokalne vlasti i Upravni odbor organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Odredbama čl. 23. do 26. Zakona propisano je finansiranje nadležnosti Republike Srbije, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, odnosno kome od navedenih nivoa pripadaju javni prihodi i primanja i koji.

Odredbom člana 2. stav 1. tačka 57. Zakona propisano je sledeće: „Konsolidovani izveštaj Republike Srbije je konsolidovani izveštaj završnog računa budzeta Republike Srbije, završnih računa organizacija za obavezno socijalno osiguranje, konsolidovanog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, završnih računa budzeta autonomnih pokrajina, završnih računa budzta opština i konsolidovanih izveštaja gradova i grada Beograda, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja“.

Prema tome, Fond je organizacija za obavezno socijalno osiguranje kojoj za finansiranje nadležnosti pripadaju javni prihodi utvrđeni posebnim zakonom, odnosno doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto zarade profesionalnih vojnika i neto vojne penzije po stopi koja je utvrđena Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i uplaćuje ovom Fondu od strane Računovodstvenog centra Sektora za budzet i finansije Ministarstva odbrane i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za poslovanje Fonda Upravni odbor donosi finansijski plan, uz saglasnost Ministarstva odbrane i Narodne skupštine Republike Srbije, kao i završni račun koji se dostavlja Upravi za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije radi kontrole i preuzimanja podataka za izradu Konsolidovanog izveštaja Republike Srbije.

11. Imajući u vidu smernice Ministarstva finansija za izradu Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu date u dopisu Broj: 401-00-00286-03 od 03. oktobra 2013. godine, kao i smernice Ministarstva finansija Broj: 011-00-00632/2014-03 od 15. oktobra 2014. godine za izmene Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu, na osnovu svega napred navedenog, ističemo i sledeće:

Finansijski plan Fonda za 2014. godinu donet je u propisanoj proceduri i od strane nadležnih organa u ukupnom iznosu od 8.909.126 hiljada dinara. Narodna skupština RS donela je Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za 2014. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 110/13). Rashodi i izdaci za 2014. godinu planirani su na nivou planiranih prihoda i primanja.

U strukturi planiranih prihoda prikazan je procenjeni višak prihoda koji će Fond iz 2013. preneti u 2014. godinu u iznosu od 2.981.109 hiljada dinara. Po izradi Završnog računa Fonda za 2013. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 3.837.629 hiljada dinara, koji je Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu i Odlukom Upravnog odbora Fonda raspoređen za:

1) plaćanje obaveza po ugovorima sa apotekama i apotekarskim ustanovama za izdate lekove, medicinski potrošni materijal, pomagala i naprave vojnim osiguranicima po receptima u iznosu od 50.000 hiljada dinara;

2) plaćanje obaveza po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koji je zaključen sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje za lečenje vojnih osiguranika u civilnim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 150.000 hiljada dinara;

3) plaćanje obaveza za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu (Republika Srpska, Federacija BiH, distriht Brčko, republike bivše SFRJ, druge inostrane države u kojima vojni osiguranici imaju stalno prebivalište) u iznosu od 50.000 hiljada dinara;

4) plaćanje obaveza za nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i opreme za koje su postupci pokrenuti u 2013. godini, koji su u toku i koji će biti okončani i ugovori zaključeni i realizovani u 2014. godini u iznosu od 815.917 hiljada dinara;

5) nove nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i opreme za koje će postupci biti pokrenuti u 2014. godini u iznosu od 2.767.007 hiljada dinara;

6) stambeno zbrinjavanje korisnika vojne penzije bez stana odobravanjem kredita u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra u iznosu od 4.705 hiljada dinara.

U skladu sa Finansijskim planom Fonda za 2014. godinu i planovima potreba vojnozdravstvenih ustanova za lekovima, medicinskim potrošnim materijalom i opremom, Upravni odbor Fonda, uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane, doneo je Plan nabavki Fonda za 2014. godinu. Plan nabavki Fonda za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na javne nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i opreme, donet je na iznos od 7.427.039 hiljada dinara.

Iz napred navedenog se zaključuje da je Plan nabavki Fonda za 2014. godinu usaglašen sa mogućnostima finansiranja i potrebama vojnozdravstvenih ustanova, odnosno da je donet u funkciji obezbeđenja i sprovođenja poslova iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika i unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

Međutim, smanjenje prihoda Fonda po osnovu smanjenja stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, uz istovremeno planiranje sredstava za refundaciju rashoda Ministarstvu odbrane za plate zaposlenima u Stručnoj službi Fonda za 2013. i 2014. godinu i naknade zarade profesionalnim vojnim licima na ime privremene sprečenosti za rad za 2014. godinu, zahteva preplaniranje planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, odnosno smanjenje planiranih sredstava za nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme u iznosu od 1.585.661 hiljadu dinara, za šta je dobijena saglasnost Uprave za vojno zdravstvo u aktu, int. br. 6-636 od 12.09.2014. godine, i za ostale potrebe u iznosu od 67.885 hiljada dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 1.653.546 hiljada dinara.

Obzirom da su postupci za nabavku lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme za 2014. godinu u različitim fazama nabavke, smanjenje finansijskih sredstava imaće za posledicu odustajanje od ranije pokrenutih nabavki koje su tada usaglašene sa mogućnostima finansiranja i iskazanim potrebama vojnozdravstvenih ustanova. Nakon korekcije, Plan nabavki Fonda za 2014. godinu, u delu koji se odnosi na javne nabavke lekova, medicinskog potrošnog materijala i medicinske opreme, biće donet na iznos od 5.841.378 hiljada dinara.

Karakteristika sadašnjeg stanja u vojnom zdravstvu je nedostatak lekova i medicinskog potrošnog materijala, što je evidentno u svim vojnozdravstvenim ustanovama i na svim nivoima zdravstvene zaštite vojnih osiguranika. Liste čekanja su sve duže i bez hitne nabavke lekova i medicinskog potrošnog materijala stanje će se pogoršati, što može imati ozbiljne posledice na rad vojnozdravstvenih ustanova i zdravlje vojnih osiguranika.

Na osnovu svega napred navedenog bitno je istaći i sledeće:

Fond za finansiranje osnovne delatnosti ne prima dotacije iz budzeta;

Fond za finansiranje osnovne delatnosti – zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika – koristi isključivo prihode ostvarene od doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – stambenog obezbeđenja korisnika vojne penzije bez stana – koristi isključivo prihode i primanja koje ostvari od davanja u zakup na određeno i neodređeno vreme stanova u vlasništvu Fonda, od otkupa stanova u vlasništvu Fonda i od otplate stambenih kredita. Stanovi su kupljeni pre 2010. godine iz sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, odnosno iz sredstava doprinosa za stambeno obezbeđenje korisnika vojne penzije bez stana koji se obračunavao i uplaćivao po stopi od 2,5% na neto vojne penzije;

Fond za finansiranje dopunske delatnosti – naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana – koristi prihode koje mu za tu namenu transferiše Ministarstvo odbrane. Naime, za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, sredstva se obezbeđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane i po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464. Pravni osnov za planiranje sredstava je Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11).

Zaključak:

Finansijski plana Fonda usaglašen je sa mogućnostima finansiranja i potrebama vojnozdravstvenih ustanova u 2014. godini, koje su u funkciji obezbeđenja i sprovođenja poslova iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika, materijalnog obezbeđenja korisnika prava i unapređenja sistema zdravstvene zaštite.

MĆ/3203-246

D I R E K T O R

Dragiša Dabetić

___________________

Ostavite komentar