Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

                U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-dr. zakon i 108/16), u članu 8. posle reči: „poljoprivrednog zemljišta” dodaju se zapeta i reči: „vodnog zemljišta”.

Član 2.

U članu 13. stav 2. posle reči: „utvrđena zakonom” dodaju se reči: „čiji je nosilac prava Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave”.

U stavu 3. posle reči: „u skladu sa zakonom” dodaju se reči: „ako nešto drugo nije određeno ovim ili drugim zakonom”.

Dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„Odredbe ovog zakona koje se odnose na pribavljanje, korišćenje i raspolaganje nepokretnim stvarima, odnosno sredstvima u javnoj svojini, shodno se primenjuju i na pribavljanje, korišćenje i raspolaganje drugim imovinskim pravima, ako ovim zakonom nije drugačije određeno i ukoliko je to u skladu sa opštim propisima koji uređuju pribavljanje, korišćenje i raspolaganje drugim imovinskim pravima.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak davanja u zakup i korišćenje nepokretnih stvari u javnoj svojini shodno se primenjuju i na postupak ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, prema sadržini predviđenoj opštim propisima koji uređuju druga imovinska prava.”

Član 3.

U članu 16. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni udeli, odnosno akcije koje javna preduzeća i privredna društva čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave imaju u privrednim društvima, osim ukoliko postoji saglasnost Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na uspostavljanje zaloge na tim udelima, odnosno akcijama.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni pokretne i nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 4.

U članu 23. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Postupak, uslovi i način raspolaganja, upravljanja, način čuvanja i preuzimanja nepokretnih i pokretnih stvari, kao i drugih imovinskih prava, koja su u javnoj svojini po osnovama iz stava 1. ovog člana, bliže se uređuje uredbom Vlade.

Član 5.

U članu 26. dodaje se stav 3, koji glasi:

Raspolaganjem drugim imovinskim pravima Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, smatra se ustupanje prava iskorišćavanja drugih imovinskih prava prema sadržini određenoj opštim propisima koji regulišu odgovarajuća druga imovinska prava.

Član 6.

U članu 27. posle stava 10. dodaje se novi stav 11, koji glasi:

„Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, može odlukom bliže urediti način, uslove i postupak pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima koje su u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, odnosno na kojima ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i način, uslove i postupak pribavljanja, raspolaganja i upravljanja drugim imovinskim pravima u vezi sa kojima ima odgovarajuća prava, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Dosadašnji st. 11. i 12. postaju st. 12. i 13.

Član 7.

Član 35. menja se i glasi:

Član 35.

Uslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanje u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava prema sadržini određenoj opštim propisima koji regulišu pojedina druga imovinska prava, kao i postupci javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda, bliže se uređuju uredbom Vlade.

Član 8.

U nazivu iznad člana 37. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”.

U članu 37. stav 1. menja se i glasi:

„Ugovori o pribavljanju, otuđenju i razmeni nepokretnosti u svojini Republike Srbije, kao i ugovori o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima sa Republike Srbije na druge nosioce prava javne svojine, zaključuju se po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog pravobranilaštva.”

U stavu 2. reči: „Republičko javno pravobranilaštvo” zamenjuju se rečima: „Državno pravobranilaštvo”.

U stavu 3. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”.

Član 9.

U članu 38. stav 1. reči: „Republičko javno pravobranilaštvo” zamenjuju se rečima: „Državno pravobranilaštvo”, a reč: „odnosno” zamenjuje se rečima: „kao i slučaju”.

Član 10.

U članu 45. stav 1. menja se i glasi:

„Javno preduzeće i društvo kapitala čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje na dan stupanja na snagu ovog zakona ima pravo korišćenja na nepokretnostima u državnoj svojini, odnosno neograničeno pravo iskorišćavanja drugih imovinskih prava, a koje čini deo ili ukupan kapital tih pravnih lica, stiče pravo svojine na tim nepokretnostima, odnosno postaje jedini isključivi nosilac tih drugih imovinskih prava u odnosu prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave, saglasno odredbama čl. 42, 43. i 72. ovog zakona.”

U stavu 2. posle reči: „pravnih lica iz stava 1. ovog člana” dodaju se zapeta i reči: „kao i na druga imovinska prava koja su bez ograničenja preneta na ta zavisna društva”.

Član 11.

U članu 62. stav 1. posle reči: „drugi predmeti i dela” dodaju se zapeta i reči: „odnosno druga imovinska prava,”.

Član 12.

U članu 64. dodaje se stav 10, koji glasi:

„Jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini iz stava 3. ovog člana, Direkcija vodi kao javnu i elektronsku bazu podataka, osim za nepokretnosti za posebne namene iz člana 59. ovog zakona.”

           

Član 13.

Posle člana 77. dodaje se član 77a, koji glasi:

„Član 77a

Nadležni organ za upis prava na nepokretnostima dužan je da po službenoj dužnosti, po sili zakona, izvrši upis prava javne svojine jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. stav 5. alineja 3. ovog zakona.”

Član 14.                       

U članu 78. stav 1. reči: „Republičkom javnom pravobranilaštvu” zamenjuju se rečima: „Državnom pravobranilaštvu”.

Stav 4. menja se i glasi:

„Zahtev za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na nepokretnostima iz člana 72. ovog zakona usvojiće se ako je uz zahtev ili naknadno organu nadležnom za upis dostavljena potvrda Agencije za restituciju da za tu nepokretnost nije podnet zahtev za vraćanje oduzete imovine u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, br.72/11, 108/13, 142/14 i 88/15-US).”

Član 15.                      

U članu 81. dodaju se st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ako:

1) ne vodi evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojine koje koriste (član 64. st. 1, 2, 5. i 9.);

2) u propisanom roku ne dostavi Direkciji podatke iz evidencije koju vode u cilju vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini (član 64. st. 3. i 8.).

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne vodi evidenciju o stanju, vrednosti i kretanju sredstava u javnoj svojini koje koriste (član 64. stav 6.);

2) u propisanom roku ne dostavi Direkciji podatke iz evidencije koju vodi u cilju vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti u javnoj svojini (član 64. stav 7.).

Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.”

Član 16.

U članu 82a stav 2. reči: „31. decembra 2017. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2020. godine”.

Član 17.

U članu 85. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Direkcija može, po prethodno pribavljenom mišljenju Državnog pravobranilaštva, naknadno dati saglasnost u smislu člana 8a Zakona o sredstvima na ugovor o pribavljanju nepokretnosti u državnu svojinu, zaključen do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako su za punovažnost tog ugovora ispunjeni svi propisani uslovi, osim postojanja saglasnosti Direkcije i ako su obaveze po takvom ugovoru u potpunosti izvršene.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, posle reči: „naknadne saglasnosti Vlade” dodaju se zapeta i reči: „odnosno Direkcije”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 18.

Od dana stupanja na snagu ovog zakona ne može se sprovesti započeto prinudno izvršenje na predmetima koji po ovom zakonu ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Član 19.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar