Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

IZVEŠTAJ O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA – 2006.

UNUTRAŠNjI DUG

DRŽAVNI ZAPISI – Kratkoročne hartije od vrednosti

Republika Srbija je u 2006. godini nastavila sa emitovanjem državnih zapisa sa rokom dospeća od tri meseca, dok je privremeno obustavljeno emitovanje državnih zapisa sa rokom dospeća od šest meseci. Prva emisija tromesečnih državnih zapisa u 2006. godini bila je 10. januara 2006. godine. Stanje duga 1. januara 2006. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 5.209.050.000,00 dinara.

Tokom 2006. godine došlo je do smanjenja javnog duga Republike Srbije po ovom osnovu u ukupnom iznosu od 209.050.000,00 dinara.

Stanje duga 31. decembra 2006. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 5.000.000.000,00 dinara.

DUG PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE – Dugoročne hartije od vrednosti

Obaveze Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije (Zakon o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije («Službeni glasnik RS», broj 135/04)), ukupno iznose 19.701.124.131,15 dinara, i obuhvataju:

1) obaveze Republike Srbije po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica Republike Srbije, u iznosu od 17.000.000.000,00 dinara;

2) obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ po osnovu izdatih kratkoročnih obveznica, u iznosu od 1.899.090.000,00 dinara;

3) obaveze Republičke direkcije za robne rezerve po osnovu dugoročnog kredita i kamate, koja uključuje i dospele neizmirene kamate po ovom osnovu, obračunate zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, u skladu sa Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite („Službeni list SRJ“, broj 74/99), u iznosu od 802.034.131,15 dinara.

Radi regulisanja ovog duga, Republika Srbija je u decembru 2004. godine emitovala obveznice u ukupnom iznosu od 19.701.120.000 dinara. Razlika između ukupnog iznosa duga i iznosa emitovanih obveznica od 4.131,15 dinara uplaćena je u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Zakona, tačnije uplata je izvšena 6. januara 2005. godine. Prema Zakonu o izmirivanju obaveza Republika Srbije prema Narodnoj banci Srbije («Službeni glasnik RS», broj 135/04), Republika Srbija je preuzela i obaveze Republičke direkcije za robne rezerve, kao i obaveze Elektroprivrede Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koje ulaze u ukupan iznos emitovanih obveznica. Posebnim ugovorima su regulisane obaveze po tom osnovu Elektroprivrede Srbije i Direkcije za robne rezerve prema Republici Srbiji. Obveznice su emitovane u tri serije, i dospevaju 31. decembra 2006. godine u iznosu od 3.000.000.000,00 dinara, 31. decembra 2007. godine u iznosu od 6.000.000.000,00 dinara i 31. decembra 2010. godine u iznosu od 10.701.120.000,00 dinara. Na obveznice se polugodišnje isplaćuje kamatni kupon u iznosu od 8,5% na godišnjem nivou.

Obaveze po osnovu prve rate glavnice izmirene su 03. januara 2007. godine u ukupnom iznosu od 3.000.000.000,00 dinara. Od toga je EPS, 27. decembra 2006. godine refundirao 289.185.081,86 dinara a Direkcija za robne rezerve je 29. decembra 2006. refundirala 122.130.233,89 dinara.

Kamata po osnovu ovog duga se otplaćuje polugodišnje u istim iznosima, tako da je ukupna polugodišnja obaveza isplaćena 30. juna 2006. godine u iznosu od 837.297.600,00 dinara. Od toga je EPS refundirao 80.711.325,00 dinara, dok je Direkcija za robne rezerve refundirala 34.086.450,57 dinara. Sledeća kamata dospevala je 31. decembra 2006. godine. EPS i Direkcija za robne rezerve su uplatile na račun Budžeta svoje obaveze u decembru 2006. godine , što je uknjiženo na strani prihoda, s obzirom da je ukupan iznos od 837.297.600,00 dinara polugodišnje kamate isplaćen 3. januara 2006. godine.

Stanje duga na dan 31. decembra 2006. godine iznosilo je 16.701.120.000,00 dinara.

JAVNI DUG PO OSNOVU PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE I TURISTIČKE DELATNOSTI PREMA KOMERCIJALNIM BANKAMA – Dugoročni kredit

Zakonom o pretvaranju kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede u javni dug federacije (Sl. list SRJ, br. 12/98) izvršeno je pretvaranje svih kredita odobrenih iz potencijala banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i turističke privrede, na osnovu odluka poslovnih banaka u javni dug federacije. Po osnovu ovog kredita, u 2006. godini, na ime otplata glavnice plaćeno je 221.050.211,62 dinara, a na ime kamata 30.355.805,06 dinara. Na dan 31. decembra 2006. godine, ukupno stanje duga po ovom osnovu iznosilo je 221.050.211,62 dinara.

OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA – Dugoročni kredit

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada («Službeni glasnik RS», broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada («Službeni glasnik RS», broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine. U julu 2006. otplaćena je druga rata po osnovu ovog duga u iznosu od 3.803.454.414,83 dinara i u decembru 2006. godine po Zaključku Vlade treća i šesta rata u iznosu od 8.218.026.123,40 dinara.

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2006. godine iznosilo je 7.833.333.333,32 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada («Službeni glasnik RS», broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada («Službeni glasnik RS», broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine. U novembru 2006. otplaćena je prva rata po osnovu ovog duga u iznosu od 4.715.309.253,41 po Zaključku Vlade.

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2006. godine iznosilo je 15.000.000.000,00 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana («Službeni list SRJ», broj 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzimaju obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određuje se srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emituju se obveznice stare devizne štednje. Uzimajući u obzir dosadašnju otplatu obaveza prema deviznim štedišama obaveze po ovom osnovu na dan 31. decembra 2006. godine iznose 3.236.870.000,00 evra, odnosno 255.712.730.000,00 dinara po kursu na dan 31. decembra 2006. godine. U toku 2006. godine isplaćeno je 19.722.651.034,97 dinara (prema podacima iz glavne knjige).

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj («Službeni glasnik RS», broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom za privredni razvoj u SRS („Sl. glasnik SRS“, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Sl. glasnik RS“ br. 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije je utvrđena na 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

U 2006. godini ukupno je isplaćeno glavnice u iznosu od 722.080.000,00 dinara (prema podacima glavne knjige).

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2006. godine iznosi 33.653.694,71 evra, odnosno 2.658.641.882,09 dinara.

Ostavite komentar