Izveštaj o izdatim garancijama u toku fiskalne 2005. godine

– Izveštaj o izdatim garancijama u toku fiskalne 2005. godine

IZVEŠTAJ O IZDATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2005.

GODINE

Strani kreditori: postojeće garancije Iznos kredita u evrima EBRD – Agencija za kontrolu letenja (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 30.820.000,00 EBRD – Kredit Subotici (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 9.000.000,00 EIB – Kredit ŽTP (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 70.000.000,00 EIB – Direkcija za puteve (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 95.000.000,00 EIB – Direkcija za puteve i Aerodrom BGD (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 50.000.000,00 EIB – Direkcija za puteve (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 120.000.000,00 EIB – Agencija za kontrolu letenja (Kontragarancija izdata 27.12.2005. godine) 31.280.000,00 Poljska – Kredit EPS (50 mln. USD prekursirano u EUR na dan 31.12.2005) (Kontragarancija izdata 18.7.2005. godine) 42.233.274,85 EU – Reprogram dospelih i neisplaćenih obaveza prema EIB 223.796.611,37 UKUPAN IZNOS GARANCIJA 672.129.886,22

Kredit Agenciji za kontrolu letenja (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD je Agenciji za kontrolu letenja 09.02.2005 godine odobrila kredit u iznosu od 30.820.000 evra, sa namenom modernizacije i unapređenja sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Buduća modernizacija i unapređenje sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (Agencija za kontrolu letenja) nije u mogućnosti da otplati svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice po osnovu ovog kredita predviđena je za 17.3.2009. godine, a poslednja za 17.3.2017. godine. U 2005. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit opštini Subotica (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD je Subotici 17.12.2004 godine odobrila kredit u iznosu od 9.000.000 evra za rekonstrukciju opštinske infrastrukture opštine Subotica.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (Program rekonstrukcije opštinske infrastrukture opštine Subotica). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (opština Subotica) nije u mogućnosti da otplati svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice po osnovu ovog kredita predviđena je za 17.6.2008, a poslednja za 17.12.2019. godine. U 2005. godini nije bilo povlačenja sredstava po ovom zajmu.

Kredit ŽTP

(Evropska investiciona banka)

EIB je ŽTP 19.03.2002. godine odobrila kredit u iznosu od 70.000.000 evra za projekat obnove železnica.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove železnice). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Glavnica svake tranše otplaćivaće se u jednakim polugodišnjim ratama u skladu sa planom amortizacije tranše koji se dobija od EIB nakon svakog povlačenja. Otplata svake tranše počeće najranije 5. maja 2006. godine ili najkasnije 5 godina od datuma njenog povlačenja i okončaće se najranije od 4-te godine a najkasnije od 20-te godina od takvog datuma povlačenja. Celokupan iznos zajma je povučen. Povlačenja u 2005. godini po ovom zajmu nije bilo, a stanje duga na dan 31.12.2005. godine iznosilo je 65.000.000 evra.

Kredit Direkciji za puteve (Evropska investiciona banka)

EIB je Direkciji za puteve 16.07.2002. godine odobrila kredit u iznosu od 95.000.000 evra, za finansiranje obnove puteva u Republici Srbiji.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove puteva u Republici Srbiji). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Glavnica svake tranše otplaćivaće se u jednakim polugodišnjim ratama u skladu sa planom amortizacije tranše koji se dobija od EIB nakon svakog povlačenja. Otplata svake tranše počeće najranije 5. maja 2006. godine ili najkasnije posle proteka perioda od najviše 5 godina od datuma njenog povlačenja a okončaće se najranije od 4-te godine a najkasnije od 20-te godina od takvog datuma povlačenja. U 2005. godini ukupno je povučeno 38.500.000 evra po ovom zajmu, a stanje duga na dan 31.12.2005. godine iznosilo je 71.350.000 evra.

Kredit Direkciji za puteve i Aerodoromu Beograd (Evropska investiciona banka)

EIB je Direkciji za puteve (37.000.000 evra) i Aerodromu Beograd (13.000.000 evra) 13.12.2001. godine odobrila kredit u ukupnom iznosu od 50.000.000 evra za projekat hitne sanacije saobraćaja.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (Direkcija za puteve ili Aerodorom Beograd) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti svaku tranšu u skladu sa relevantnom amortizacionom tabelom u jednakim polugodišnjim ratama glavnice. Otplata svake tranše počeće najranije 15. aprila 2006 godine ili najkasnije 5 godina od datuma njenog povlačenja i završava se najranije od 4-te godine a najkasnije od 20-te godina od takvog datuma povlačenja. U 2005. po osnovu zajma koji je odobren Aerodromu Beograd (13 mln. evra) povučeno je 7.000.000 evra, dok je celokupan iznos zajma odobren Direkciji za puteve povučen zaključno sa 2003 godinom. Stanje duga na dan 31.12.2005. godine iznosilo je za Direkciju za puteve 37.000.000 evra, a za Aerodrom Beograd 13.000.000 evra.

Kredit Direkciji za puteve

(Evropska investiciona banka)

EIB je Direkciji za puteve 17.5.2004. godine odobrila kredit u iznosu od 120.000.000 evra za projekat evropskih puteva B.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta evropskih puteva B – Srbija i Crna Gora). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti svaku tranšu u skladu sa relevantnom amortizacionom tabelom u jednakim polugodišnjim ratama glavnice. Otplata tranše neće početi kasnije od isteka peroda od 7 godina od datuma povlačenja iste i neće se završiti pre isteka 4 godine ili najkasnije 25 godina od dana povlačenja iste. U 2005. povučena je prva tranša u iznosu od 4.800.000 evra, a stanje duga na dan 31.12.2005. iznosilo je 4.800.000 evra.

Kredit Agenciji za kontrolu letenja

(Evropska investiciona banka)

EIB je Agenciji za kontrolu letenja 10.06.2005. godine odobrila kredit u iznosu od 31.280.000 evra za projekat sveobuhvatne rehabilitacije kontrole letenja .

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 27.12.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 115/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta hitne sanacije saobraćaja). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (Agencija za kontrolu letenja) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti svaku tranšu u skladu sa relevantnom amortizacionom tabelom u jednakim polugodišnjim ratama glavnice. Otplata nijedne tranše neće početi kasnije od prvog uobičajenog dana za plaćanje te tranše, koja pada po isteku peroda od 4 godina od datuma povlačenja iste i neće se završiti pre isteka 4 godine ili najkasnije 15 godina od dana povlačenja iste. U 2005. godini nije bilo povlačenja po ovom zajmu.

8) Kredit EPS – Vlada Poljske

Vlada Poljske je EPS 16.10.2002. godine odobrila kredit u iznosu od 50.000.000 USD za projekat obnove elektroprivrede Srbije.

Kontragaranciju po ovom zajmu dala je Republika Srbija 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje projekta obnove elektroprivrede Srbije. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za 5. decembar 2005 godine, a poslednja za 5. juna 2018. godine. U 2005. povučeno je 18.590.762,05 USD, a stanje duga na 31.12.2005. godine iznosilo je 49.761.823,29 USD (42.032.095,20 EUR).

9)Reprogram dospelih i neisplaćenih obaveza prema EIB – Evropska unija

14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38 evra. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su ŽTP (35.768.623,03 evra), EPS (2.483.107,32 evra) i Direkcija za puteve (185.544.881,02 evra).

Kontragaranciju po ovom sporazumu Republika Srbija donela je 18.7.2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evrpskoj investicionoj banci). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP, EPS ili Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti glavnicu u godišnjim ratama najkasnije do 13. oktobra tekuće godine i to počev od 2012 do 2016 godine. U ovom slučaju reč je o reprogramiranom zajmu gde celokupan iznos zajma je povučen u jednoj tranši u nekoj od ranijih godina, tako da je stanje duga na dan 31.12.2005. godine iznosilo 223.796.611,38 evra.

Ostavite komentar