Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

IZVEŠTAJ

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU

Budzet Republike Srbije za 2008. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na održavanju visokog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti, kao osnovnim ciljevima ekonomske politike.

Osnovni ciljevi ekonomske politike Vlade Republike Srbije su:

– Dinamičan privredni rast

– Rast zaposlenosti i standarda stanovništva

– Ravnomerniji regionalni razvoj.

U skladu sa ovim ciljevima makroekonomska politika u drugom delu 2008. godine bila je usmerena na održavanje makroekonomske stabilnosti i povoljnog ambijenta za investicione aktivnosti. Globalna finansijska kriza je počela da se preliva na Republiku Srbiju, kao i na ostale zemlje regiona, što je uticalo na planirane i ostvarene makroekonomske indikatore.

Na bazi ostvarenih makroekonomskih kretanja u proteklom delu 2008. godine, a uzimajući u obzir planiranu makroekonomsku politiku i politiku strukturnih promena, kao i kretanja u međunarodnom okruženju, za 2008. godinu procenjeni realni rast BDP je 5,4%, a rast potrošačkih cena na malo 8,6%. U skladu sa ovim osnovnim makroekonomskim parametrima revidirana je projekcija prihoda i rashoda budzeta za 2008. godinu.

Za finansiranje izdataka budzeta Republike Srbije za 2008. godinu planirana su primanja budzeta u ukupnom iznosu od 650,2 mlrd. dinara, a ostvarena su u iznosu od 626,2 mlrd. dinara, što je za 3,7% manje od planiranih.

Planirani obim izdataka budzeta za 2008. godinu iznosio je 674,1 mlrd. dinara, a izvršen je sa 646,3 mlrd. dinara, što je za 4,1% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2008. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

– plate zaposlenih;

– dotacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO poljoprivrednika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

– socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

– subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

– ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budzetu Republike Srbije.

Primanja budzeta Republike Srbije, u 2008. godini, ostvarena su u iznosu od 626.137,8 mil. dinara i manja su za 3,70% od planiranih.

U odnosu na plan, ostvarenje primanja je sledeće:

– porez na dohodak građana ostvaren je za 1,78% manje od planiranog;

– porez na dobit preduzeća ostvaren je za 3,10% manje od planiranog;

– porez na dodatu vrednost ostvaren je za 4,44% manje od planiranog;

– akcize ostvarene su za 1,65% manje od planiranih;

– carine ostvarene su za 8,04% manje od planiranih;

– ostali poreski prihodi ostvareni su za 0,15% više od planiranih;

– neporeski prihodi ostvareni su za 1,23% više od planiranih.

iznos u dinarima Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje %ostvarenja %učešća 1 2 3 4 5 6   UKUPNA PRIMANjA   650.174.345.330 626.137.849.990 Opis Ekonomska klasi-fikacija Plan Ostvarenje/izvršenje % izvršenja % učešća 1 2 3 4 5 6 UKUPNI IZDACI 674.062.633.792 646.333.482.312 95,89 100,00 1. Tekući rashodi 4 615.092.546.181 600.372.034.088 97,61 92,89 1.1. Rashodi za zaposlene 41 177.570.940.285 173.016.754.435 97,44 26,77 −Plate zaposlenih 411 139.381.417.331 135.850.913.090 97,47 21,02 −Doprinosi na teret poslodavca 412 27.243.733.512 26.418.433.107 96,97 4,09 −Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 10.945.789.442 10.747.408.238 98,19 1,66 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 45.943.319.977 42.604.983.370 92,73 6,59 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 16.437.220.000 13.880.264.216 84,44 2,15 −Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 1.292.338.000 948.131.444 73,37 0,15 −Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 12.324.811.000 11.118.801.825 90,21 1,72 −Otplata kamata po garancijama 443 2.469.071.000 1.793.285.395 72,63 0,28 −Prateći troškovi zaduživanja 444 351.000.000 20.045.551 5,71 0,00 1.4. Subvencije 45 48.469.384.610 47.525.425.831 98,05 7,35 −Subvencije u privredi 3.991.800.000 3.931.757.182 98,50 0,61 −Subvencije u poljoprivredi 24.986.506.666 24.185.881.455 96,80 3,74 −Subvencije za železnicu 11.108.000.000 11.123.000.000 100,14 1,72 −Subvencije u oblasti turizma 2.641.000.000 2.581.907.319 97,76 0,40 −Subvencije za kulturu 945.690.000 938.996.203 99,29 0,15 −Ostale subvencije 4.796.387.944 4.763.883.673 99,32 0,74 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 440.319.000 271.702.493 61,71 0,04 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 68.407.577.999 69.062.774.029 100,96 10,69 −Transferi opštinama i gradovima 36.138.600.000 43.504.645.082 120,38 6,73 −Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV 24.084.341.000 24.060.431.543 99,90 3,72 −Ostali transferi 8.184.636.999 1.497.697.404 18,30 0,23 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 178.681.549.796 178.558.451.530 99,93 27,63 −Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 137.921.000.000 137.899.886.721 99,98 21,34 −Nacionalna služba za zapošljavanje 15.614.000.000 15.614.000.000 100,00 2,42 −Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 20.057.900.000 20.057.900.000 100,00 3,10 −Republički zavod za zdravstveno osiguranje 4.000.000.000 4.000.000.000 100,00 0,62 −Ostali transferi 1.088.649.796 986.664.809 90,63 0,15 1.8. Socijalna zaštita iz budzeta 47 68.119.321.000 67.395.591.465 98,94 10,43 −Tranzicioni fond 7.300.000.000 7.298.447.575 99,98 1,13 −Dečja zaštita 25.600.500.000 25.815.283.585 100,84 3,99 −Boračko-invalidska zaštita 15.005.788.000 14.991.602.971 99,91 2,32 −Socijalna zaštita 11.627.350.000 11.525.131.172 99,12 1,78 −Učenički standard 1.608.158.000 1.249.212.639 77,68 0,19 −Studentski standard 2.813.558.000 2.141.966.416 76,13 0,33 −Fond za mlade talente 409.000.000 238.952.404 58,42 0,04 −Sportske stipendije 610.000.000 584.675.201 95,85 0,09 −Izbegla i raseljena lica 886.444.000 835.888.422 94,30 0,13 −Ostala socijalna zaštita iz budzeta 2.258.523.000 2.714.431.080 120,19 0,42

1 2 3 4 5 6 1.9. Ostali tekući rashodi 48 i 49 11.022.913.514 8.056.086.719 73,08 1,25 −Sredstva rezervi 499 1.787.018.555 0 0,00 0,00 −Ostali tekući rashodi 9.235.894.959 8.056.100.714 87,23 1,25 2. Kapitalni izdaci 5 58.970.087.611 45.961.448.224 77,94 7,11 −Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 28.461.425.168 22.259.575.290 78,21 3,44 −Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 30.508.662.443 23.701.872.934 77,69 3,67

Primanja budzeta Republike Srbije, u 2008. godini, ostvarena su u iznosu od 626.137,8 mil. dinara.

Primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta za 2008. godinu, ostvarena su u iznosu od 55.067,0 mil. dinara.

Ukupni izdaci budzeta Republike Srbije za 2008. godinu izvršeni su u iznosu od 771.231,5 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 92,81%.

Kod najvećeg dela izdataka izvršenje je u okvirima planiranog nivoa.

Odstupanja izvršenja u odnosu na plan iskazana su kod: socijalnih davanja zaposlenima (plate), usluga po ugovorima (rashoda za korišćenje roba i usluga), amortizacije i upotrebe sredstava za rad i ostalih dotacija i transfera, a koja su izvršena iz sredstava prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

– rashodi za zaposlene sa 24,28%;

– korišćenje usluga i roba sa 8,68%;

– amortizacija i upotreba sredstava za rad sa 0,05%;

– otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja sa 1,81%;

– subvencije sa 6,40%;

– donacije, dotacije i transferi sa 32,45%;

– prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite sa 9,45%;

– ostali rashodi sa 1,28%;

– osnovna sredstva sa 3,72%;

– zalihe sa 0,16%;

– nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana sa 3,07%;

– otplata glavnice sa 5,69%

– nabavka finansijske imovine 2,94%.

Izvršenje ukupnih izdataka budzeta Republike Srbije za 2008. godinu po

ekonomskoj klasifikaciji i izvoru finansiranja:

Ekonomska klasifi-kacija |OPIS |Plan |Izvršenje |%ukupnogizvršenja(8:5) |%učešćaizdataka iz dodatnih prihoda (7:8) |%izdataka u ukupnom izvršenju | | | |Sredstvaiz budzeta |Izdaci izdodatnih prihodaorgana |Ukupnasredstva |Sredstvaiz budzeta |Izdaci izdodatnih prihoda organa |Ukupnasredstva | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |41 |Rashodi za zaposlene |177.539.230.789 |17.915.385.844 |195.454.616.633 |173.016.754.434 |14.216.453.479 |187.233.207.913 |95,79 |7,59 |24,28 | |411 |Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |138.907.015.231 |8.974.794.982 |147.881.810.213 |135.850.913.090 |7.604.365.180 |143.455.278.270 |97,01 |5,30 |18,60 | |412 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |27.096.132.397 |1.773.192.037 |28.869.324.434 |26.418.433.107 |1.594.855.818 |28.013.288.925 |97,03 |5,69 |3,63 | |413 |Naknade u naturi |458.414.900 |685.795.946 |1.144.210.846 |369.504.396 |314.106.937 |683.611.333 |59,75 |45,95 |0,09 | |414 |Socijalna davanja zaposlenima |3.286.839.729 |1.493.872.831 |4.780.712.560 |3.022.704.291 |1.805.976.636 |4.828.680.927 |101,00 |37,40 |0,63 | |415 |Naknade troškova za zaposlene |4.270.136.437 |1.391.864.718 |5.662.001.155 |4.152.197.294 |750.736.744 |4.902.934.037 |86,59 |15,31 |0,64 | |416 |Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |3.310.479.142 |3.595.865.329 |6.906.344.471 |3.065.929.127 |2.146.412.165 |5.212.341.291 |75,47 |41,18 |0,68 | |417 |Poslanički dodatak |210.212.953 | |210.212.953 |137.073.130 | |137.073.130 |65,21 |0,00 |0,02 | |42 |Korišćenje usluga i roba |46.150.184.445 |33.645.761.595 |79.795.946.041 |42.604.983.370 |24.375.026.077 |66.980.009.447 |83,94 |36,39 |8,68 | |421 |Stalni troškovi |10.107.525.245 |8.715.388.955 |18.822.914.201 |9.517.304.898 |2.982.612.350 |12.499.917.248 |66,41 |23,86 |1,62 | |422 |Troškovi putovanja |4.123.278.104 |2.580.963.676 |6.704.241.779 |3.654.754.124 |1.791.079.198 |5.445.833.321 |81,23 |32,89 |0,71 | |423 |Usluge po ugovoru |5.548.270.402 |8.874.635.903 |14.422.906.305 |4.713.775.469 |12.553.330.170 |17.267.105.639 |119,72 |72,70 |2,24 | |424 |Specijalizovane usluge |12.514.769.907 |5.214.013.480 |17.728.783.387 |11.757.597.977 |2.625.349.958 |14.382.947.935 |81,13 |18,25 |1,86 | |425 |Tekuće popravke i održavanje |3.885.337.646 |3.429.179.919 |7.314.517.565 |3.415.963.430 |1.914.342.110 |5.330.305.540 |72,87 |35,91 |0,69 | |426 |Materijal |9.971.003.141 |4.831.579.663 |14.802.582.803 |9.545.587.473 |2.508.312.291 |12.053.899.764 |81,43 |20,81 |1,56 | |43 |Amortizacija i upotreba sredstava za rad | |255.908.000 |255.908.000 | |386.342.867 |386.342.867 |150,97 |100,00 |0,05 | |431 |Amortizacija nekretnina i opreme | |255.908.000 |255.908.000 | |386.342.867 |386.342.867 |150,97 |100,00 |0,05 | |44 |Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |16.437.220.000 |43.453.000 |16.480.673.000 |13.880.264.216 |60.274.013 |13.940.538.229 |84,59 |0,43 |1,81 | |441 |Otplate domaćih kamata |1.292.338.000 |39.103.000 |1.331.441.000 |948.131.444 |8.849.516 |956.980.960 |71,88 |0,92 |0,12 | |442 |Otplata stranih kamata |12.324.811.000 | |12.324.811.000 |11.118.801.825 | |11.118.801.825 |90,21 |0,00 |1,44 | |443 |Otplata kamata po garancijama |2.469.071.000 | |2.469.071.000 |1.793.285.395 | |1.793.285.395 |72,63 |0,00 |0,23 | |444 |Prateći troškovi zaduživanja |351.000.000 |4.350.000 |355.350.000 |20.045.551 |51.424.497 |71.470.048 |20,11 |71,95 |0,01 | |45 |Subvencije |48.533.384.610 |3.031.502.638 |51.564.887.248 |47.525.425.831 |1.849.437.090 |49.374.862.921 |95,75 |3,75 |6,40 | |451 |Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |48.473.384.610 |3.031.502.638 |51.504.887.248 |47.471.044.302 |1.849.437.090 |49.320.481.391 |95,76 |3,75 |6,40 | |454 |Subvencije privatnim preduzećima |60.000.000 | |60.000.000 |54.381.530 | |54.381.530 |90,64 |0,00 |0,01 | |46 |Donacije, dotacije i transferi |248.430.180.712 |4.443.343.038 |252.873.523.750 |247.892.928.052 |2.361.220.625 |250.254.148.677 |98,96 |0,94 |32,45 | |462 |Dotacije međunarodnim organizacijama |440.319.000 |1.165.932 |441.484.932 |271.702.493 |747.932 |272.450.425 |61,71 |0,27 |0,04 | |463 |Transferi ostalim nivoima vlasti |69.325.042.999 |1.430.800.911 |70.755.843.910 |69.062.774.029 |875.802.948 |69.938.576.977 |98,84 |1,25 |9,07 | |464 |Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |178.664.818.713 |2.973.193.071 |181.638.011.784 |178.558.451.530 |1.445.897.684 |180.004.349.214 |99,10 |0,80 |23,34 | |465 |Ostale dotacije i transferi | |38.183.125 |38.183.125 | |38.772.061 |38.772.061 |101,54 |100,00 |0,01 | |47 |Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |67.989.751.600 |5.780.586.954 |73.770.338.554 |67.395.591.465 |5.484.023.641 |72.879.615.106 |98,79 |7,52 |9,45 | |471 |Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) | | | | |119.763.000 |119.763.000 |  |100,00 |0,02 | |472 |Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta |67.989.751.600 |5.780.586.954 |73.770.338.554 |67.395.591.465 |5.364.260.641 |72.759.852.106 |98,63 |7,37 |9,43 | |48 |Ostali rashodi |9.233.436.513 |2.210.422.673 |11.443.859.186 |8.056.086.719 |1.834.785.599 |9.890.872.318 |86,43 |18,55 |1,28 | |481 |Dotacije nevladinim organizacijama |4.564.960.736 |1.756.651.529 |6.321.612.265 |4.449.173.222 |1.415.702.013 |5.864.875.235 |92,77 |24,14 |0,76 | |482 |Porezi, obavezne takse i kazne |515.503.277 |254.909.883 |770.413.160 |260.341.914 |389.571.491 |649.913.405 |84,36 |59,94 |0,08 | |483 |Novčane kazne i penali po rešenju sudova |2.153.781.000 |196.236.261 |2.350.017.261 |1.424.934.594 |27.024.069 |1.451.958.662 |61,79 |1,86 |0,19 | |484 |Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |20.001.000 |1.100.000 |21.101.000 |20.000.000 |604.000 |20.604.000 |97,64 |2,93 |0,00 | |485 |Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |1.686.904.000 |1.525.000 |1.688.429.000 |1.682.595.984 |1.884.027 |1.684.480.011 |99,77 |0,11 |0,22 | |489 |Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |292.286.500 | |292.286.500 |219.041.004 | |219.041.004 |74,94 |0,00 |0,03 | |49 |Administrativni transferi iz budzeta, od direktnih budzetskih korisnika indirektnim budzetskim korisnicima ili između budzetskih korisnika na istom nivou i sredstva rezerve |723.217.555 | |723.217.555 | | | |0,00 |  |0,00 | |499 |Sredstva rezerve |723.217.555 | |723.217.555 | | | |0,00 |  |0,00 | |

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |51 |Osnovna sredstva |26.989.365.128 |13.945.501.978 |40.934.867.106 |21.233.544.676 |7.492.872.487 |28.726.417.163 |70,18 |26,08 |3,72 | |511 |Zgrade i građevinski objekti |14.182.186.329 |9.240.619.991 |23.422.806.320 |10.410.527.532 |5.148.298.586 |15.558.826.118 |66,43 |33,09 |2,02 | |512 |Mašine i oprema |12.595.325.799 |4.214.211.226 |16.809.537.025 |10.673.456.793 |2.166.294.886 |12.839.751.678 |76,38 |16,87 |1,66 | |513 |Ostale nekretnine i oprema |1.060.000 |26.500.000 |27.560.000 | |7.643.000 |7.643.000 |27,73 |100,00 |0,00 | |515 |Nematerijalna imovina |210.793.000 |464.170.761 |674.963.761 |149.560.351 |170.636.015 |320.196.366 |47,44 |53,29 |0,04 | |52 |Zalihe |1.300.000.000 |5.064.306.000 |6.364.306.000 |955.611.136 |276.102.000 |1.231.713.136 |19,35 |22,42 |0,16 | |521 |Robne rezerve |1.300.000.000 |5.064.306.000 |6.364.306.000 |955.611.136 | |955.611.136 |15,02 |0,00 |0,12 | |522 |Zalihe robe za dalju proizvodnju | | | | |276.102.000 |276.102.000 |  |100,00 |0,04 | |54 |Prirodna imovina |190.000.000 |105.000 |190.105.000 |70.419.479 | |70.419.479 |37,04 |0,00 |0,01 | |541 |Zemljište |190.000.000 |105.000 |190.105.000 |70.419.479 | |70.419.479 |37,04 |0,00 |0,01 | |55 |Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |30.508.662.442 | |30.508.662.442 |23.701.872.934 | |23.701.872.934 |77,69 |0,00 |3,07 | |551 |Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |30.508.662.442 | |30.508.662.442 |23.701.872.934 | |23.701.872.934 |77,69 |0,00 |3,07 | |61 |Otplata glavnice |46.372.065.000 |2.500.000 |46.374.565.000 |43.912.124.071 |2.373.210 |43.914.497.280 |94,70 |0,01 |5,69 | |611 |Otplata glavnice domaćim kreditorima |36.673.841.000 |2.500.000 |36.676.341.000 |35.229.321.233 |2.373.210 |35.231.694.443 |96,06 |0,01 |4,57 | |612 |Otplata glavnice stranim kreditorima |6.360.865.000 | |6.360.865.000 |5.884.971.868 | |5.884.971.868 |92,52 |0,00 |0,76 | |613 |Otplata glavnice po garancijama |3.337.359.000 | |3.337.359.000 |2.797.830.969 | |2.797.830.969 |83,83 |0,00 |0,36 | |62 |Nabavka finansijske imovine |21.896.442.000 |2.334.145.000 |24.230.587.000 |20.312.838.460 |2.334.144.298 |22.646.982.758 |93,46 |0,00 |2,94 | |621 |Nabavka domaće finansijske imovine |21.588.442.000 |2.334.145.000 |23.922.587.000 |20.005.792.406 |2.334.144.298 |22.339.936.704 |93,38 |10,45 |2,90 | |622 |Nabavka strane finansijske imovine |308.000.000 | |308.000.000 |307.046.054 | |307.046.054 |99,69 |0,00 |0,04 | |  |UKUPNO: |742.293.140.794 |88.672.921.720 |830.966.062.514 |710.558.444.843 |60.673.055.384 |771.231.500.227 |92,81 |7,87 |100,00 | |

Izdaci za zaposlene (plate, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su sa 95,79%, što je iznos od 187.233,2 mil. dinara. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budzeta učestvovala su sa 92,41%, što je iznos od 173.016,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 7,59%, što je iznos od 14.216,4 mil. dinara.

U budzetu Republike Srbije za 2008. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu plata sa ekonomske klasifikacije 411- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 463- Transferi ostalim nivoima vlasti, koji obezbeđuju isplatu plata zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture.

Povećanja plata u 2008. godini (Republički budzet)

Prema Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika (koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2008. godine), poslovi su razvrstani u platne grupe i platne razrede čime su značajno povećani rasponi u vrednovanju poslova državne uprave, iskazano kroz koeficijente za te platne grupe i platne razrede.

Za zaposlene u državnoj upravi i pravosuđu (osim izabranih lica u Vladi i pravosuđu)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,0%; od plate za septembar 5,0% (ukupno povećanje putem osnovica 8,15%)

Izabrana lica u pravosuđu

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 2,0%

Izabrana lica u Vladi nisu imala povećanje u 2008. godini.

Državni organi na koje se ne primenjuje Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, već se plate utvrđuju posebnim zakonima MUP, BIA

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 2,0%; od plate za septembar 5,0% (ukupno povećanje putem osnovica 7,10%)

Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 3,0%; od plate za septembar 5,0% (ukupno povećanje putem osnovica 8,15%)

Javne službe

Osnovno i srednje obrazovanje, učenički i studentski standard, više i visoko obrazovanje

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 5,0%; od plate za septembar 5,0% (ukupno povećanje putem osnovica 10,25%).

Pored povećanja osnovica za obračun plata, nenastavno osoblje zaključno sa šestim stepenom stručne spreme imalo je i povećanje plata putem koeficijenata za obračun plata, i to od plate za april 4,0%. Dakle, ukupno povećanje plata (putem osnovica i koeficijenata) za nenastavno osoblje zaključno sa šestim stepenom stručne je 14,66%

Za zaposlene u kulturi (visoka i viša stručna sprema)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za april 5,0%; od plate za septembar 3,0% i od plate za novembar 3% (ukupno povećanje putem osnovica 11,40%)

– povećanje koeficijenata:od plate za maj od 0,50% do 5,0%

Ukupno povećanje putem (putem osnovica i koeficijenata) iznosi od 11,95% do 16,96%).

Za zaposlene u kulturi (srednja i niže stručne spreme)

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za mart 5,0%; od plate za septembar 3,0% i od plate za novembar 3,0% (ukupno povećanje putem osnovica 11,40%).

– povećanje koeficijenata: od plate za maj do 10,0%

Ukupno povećanje plate (putem osnovica i koeficijenata) iznosi od 11,40% do 22,53%

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

– povećanje osnovica za obračun plata: od plate za mart 5,0%; od plate za septembar 5,0% (ukupno povećanje putem osnovica 10,25%)

Izdaci za korišćenje usluga i roba izvršeni su sa 83,94%, što je iznos od 66.980,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 63,61%, što je iznos od 42.605,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 36,39%, što je iznos od 24.375,0 mil. dinara.

U ovim izdacima učestvuju:

– stalni troškovi u iznosu od 12.499,9 mil. dinara, koji obuhvataju troškove platnog prometa i bankarskih usluga, troškove energetskih i komunalnih usluga, usluge komunikacija, troškove osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostale troškove;

– troškovi putovanja u iznosu od 5.445,9 mil. dinara, koji obuhvataju troškove putovanja u zemlji i inostranstvu, troškove putovanja u okviru redovnog rada i ostale troškove transporta;

– troškovi usluga po ugovoru u iznosu 17.267,1 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge;

– specijalizovane usluge u iznosu od 14.382,9 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju, kulturi i sportu, medicinske usluge, usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke, geodetske usluge i ostale specijalizovane usluge;

– tekuće popravke i održavanje u iznosu od 5.330,3 mil. dinara, u koje spadaju popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme;

– troškovi materijala u iznosu od 12.053,9 mil. dinara, u koje spadaju troškovi za administrativni materijal, materijal za poljoprivredu, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, materijal za očuvanje životne sredine i nauku, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, medicinski i laboratorijski materijal, materijal za održavanje higijene i ugostiteljstva i materijal za posebne namene.

Izdaci za amortizaciju i upotrebu sredstava za rad izvršeni su sa 150,97%, što je iznos od 386,3 mil. dinara, a finansirani su iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budzeta.

Izdaci za otplatu kamatai pratećih troškova zaduživanja izvršeni su sa 84,59%, što je iznos od 13.940,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,57%, što je iznos od 13.880,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,43%, što je iznos od 60,3 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod: Ministarstva finansija – Uprava za trezor na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 957,0 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 11.118,8 mil. dinara, kamata po osnovu aktiviranih garancija u iznosu od 1.793,3 mil. dinara i pratećih troškova zaduživanja u iznosu od 71,5 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su sa 95,75%, što je iznos od 49.374,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 96,25%, što je iznos od 47.525,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,75%, što je iznos od 1.849,4 mil. dinara.

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 49.320,5 mil. dinara, realizovale su kod:

– Ministarstva poljoprivrede iznos od 26.072,0 mil. dinara;

– Ministarstva za infrastrukturu iznos od 11.153,0 mil. dinara;

– Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja iznos od 7.704,9 mil. dinara;

– Ministarstva rudarstva i energetike iznos od 2.072,5 mil. dinara;

– Ministarstva rada i socijalne politike iznos od 669,3 mil. dinara;

– Ministarstva omladine i sporta iznos od 362,8 mil. dinara;

– Ministarstva trgovine iznos od 6,7 mil. dinara;

– Ministarstva zdravlja iznos od 6,5 mil. dinara;

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.272,8 mil. dinara.

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 54,4 mil. dinara izvršene su preko Uprave za izvršenje zavodskih sankcija.

Izdaci za donacije, dotacije i transfere izvršeni su sa 98,96%, što je iznos od 250.254,1 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,06%, što je iznos od 247.892,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,94%, što je iznos od 2.361,2 mil. dinara.

Dotacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 272,4 mil. dinara realizovane su kod Ministarstva spoljnih poslova u iznosu od 250,4 mil. dinara, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 16,4 mil. dinara, Ministarstva za telekomunikacije u iznosu od 2,5 mil. dinara, Ministarstva omladine i sporta u iznosu od 1,1 mil. dinara i ostalih organa u iznosu od 2,0 mil. dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 69.938,6 mil. dinara, i to preko:

– Ministarstva finansija iznos od 37.567,0 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete iznos od 25.105,0 mil. dinara;

– Ministarstva za Kosovo i Metohiju iznos od 4.269,4 mil. dinara;

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 2.997.2 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) gradovima i opštinama u iznosu od 43.524,9 mil. dinara;

2) AP Vojvodini u iznosu od 24.061,1 mil. dinara;

3) ostalim u iznosu od 2.352,6 mil. dinara.

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 180.004,3 mil. dinara, i to preko:

– Ministarstva finansija u iznosu od 126.888,0 mil. dinara;

– Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 23.611,9 mil. dinara;

– Ministarstva odbrane u iznosu od 20.057,9 mil. dinara;

– Ministarstva zdravlja u iznosu od 6.415,8 mil. dinara;

– Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 3.014,0 mil. dinara;

– ostali organi u iznosu od 16,7 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) Republičkom fondu za PIO zaposlenih u iznosu od 115.259,1 mil. dinara;

2) Republičkom fondu za PIO poljoprivrednika u iznosu od 22.640,0 mil. dinara;

3) Nacionalnoj službi za zapošljavanje u iznosu od 15.614,0 mil. dinara;

4) Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u iznosu od 20.057,9 mil. dinara;

5) Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.525,0 mil. dinara;

6) Ostalim u iznosu od 1.908,3 mil. dinara.

Ostale dotacije i transferi izvršene su u iznosu od 38,8 mil. dinara, i to preko Ministarstva zdravlja i Agencije za energetsku efikasnost.

Izdaci za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu izvršeni su sa 98,79% što je iznos od 72.879,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 92,48%, što je iznos od 67.395,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 7,52%, što je iznos od 5.484,0 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 54.324,1 mil. dinara;

– Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 10.378,8 mil. dinara

– Ministarstva prosvete u iznosu od 4.109,3 mil. dinara;

– Ministarstva omladine i sporta u iznosu od 584,7 mil. dinara;

– Ministarstva za Kosovo i Metohiju u iznosu od 957,5 mil. dinara;

– ostalih organa u iznosu od 2.525,2 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su sa 86,43%, što je iznos od 9.890,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 81,45%, što je iznos od 8.056,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 18,55%, što je iznos od 1.834,8 mil. dinara.

Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 5.864,9 mil. dinara izvršeni su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 1.470,7 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 834,2 mil. dinara; Ministarstva omladine i sporta u iznosu od 1.420,6 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 489,3 mil. dinara; Ministarstva ekonomije u iznosu od 70,0 mil. dinara; Ministarstva infrastrukture u iznosu od 160,6 mil. dinara, Ministarstva spoljnih poslova u iznosu od 17,1 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.402,4 mil. dinara.

Porezi, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 649,9 mil. dinara.

Novčane kazne i penali po rešenju sudova u iznosu od 1.452,0 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 756,7 mil. dinara; Pravosudnih organa u iznosu od 344,2 mil. dinara; Uprave carina u iznosu od 161,3 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 71,7 mil. dinara; Poreske uprave u iznosu od 54,5 mil. dinara i kod drugih organa u iznosu od 63,6 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, izvršena je kod Ministarstva finansija u iznosu od 20,6 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 1.684,5 mil. dinara, izvršena je kod Ministarstva odbrane u iznosu od 740,3 mil. dinara; Ministarstva pravde u iznosu od 860,6 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 42,8 mil. dinara; Ministarstva spoljnih poslova u iznosu od 38,9 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1,9 mil. dinara.

Rashodi koji se finansiraju za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 219,0 mil. dinara i izvršeni su kod Ministarstva vera i kod Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izdaci za nabavku osnovnih sredstava izvršeni su sa 70,18%, što je iznos od 28.726,4 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 73,92% što je iznos od 21.233,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 26,08%, što je iznos od 7.492,9 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 15.558,8 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Republičke direkcije za vode u iznosu od 3.154,4 mil. dinara; Ministarstva za infrastrukturu u iznosu od 2.113,4 mil. dinara; Ministarstva prosvete u iznosu od 1.495,2 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 1.298,2 mil. dinara; Poreske uprave u iznosu od 366,5 mil. dinara; Ministarstva odbrane u iznosu od 1.842,0 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 647,2 mil. dinara; Uprave carina u iznosu od 603,2 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 4.038,7 mil. dinara.

Izdaci za nabavku mašina i opreme izvršena su u iznosu od 12.839,8 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva odbrane u iznosu od, 6.880,5 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 79,3 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1.855,2 mil. dinara; Ministarstva prosvete u iznosu od 130,8 mil. dinara; Pravosudnih organa u iznosu od 158,7 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove u iznosu 149,8 mil. dinara, Poreske uprave u iznosu od 278,1 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 3.307,4 mil. dinara.

Izdaci za nabavku ostalih nekretnina i opreme izvršeni su u iznosu od 7,6 mil. dinara, i to kod: Uprave za zajedničke poslove u iznosu od 5,5 mil. dinara i Ministarstva rada i socijalne politike u iznosu od 1,9 mil. dinara mil. dinara.

Izdaci za nabavku nematerijalne imovine izvršeni su u iznosu od 320,2 mil. dinara, i to kod: Direkcije za imovinu u iznosu od 76,5 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 24,2 mil. dinara; Ministarstva kulture u iznosu od 17,4 mil. dinara; Bezbednosno informativne agencije u iznosu od 10,9 mil. dinara; Uprave za trezor u iznosu od 134,2 mil. dinara; Deviznog inspektorata u iznosu od 9,3 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 47,7 mil. dinara.

Nabavka planiranih zaliha izvršena je sa 19,35%, što je iznos od 1.231,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 77,58%, što je iznos od 955,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 22,42% što je iznos od 276,1 mil. dinara.

Izdaci za robne rezerve u potpunosti su izvršeni preko Republičke direkcije za robne rezerve u iznosu od 955,6 mil. dinara.

Izdaci zaliha robe za dalju proizvodnju izvršeni su u iznosu od 276,1 mil. dinara.

Izdaci za prirodnu imovinu izvršeni su sa 37,04%, što je iznos od 70,4 mil. dinara. U potpunosti su finansirani iz primanja iz budzeta i to kod Uprave carina.

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršena je sa 77,69%, što je iznos od 23.701,9 mil. dinara i u celosti je finansirana iz primanja iz budzeta.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su sa 94,70%, što je iznos od 43.914,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,99%, što je iznos od 43.912,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,01%, što je iznos od 2,4 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 35.231,7 mil. dinara, izvršena su kod:

– Uprave za trezor – Sektor za dug i likvidnost u iznosu od 34.827,7 mil. dinara,

– Ministarstva odbrane u iznosu od 170,4 mil. dinara i

– Ministarstva finansija u iznosu od 233,6 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 5.885,0 mil. dinara izvršena su kod Uprave za trezor – Sektor za dug i likvidnost, u celosti.

Sredstva za otplatu glavnice po garancijama u iznosu od 2.797,8 mil. dinara izvršena su kod Uprave za trezor – Sektor za dug i likvidnost.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su sa 93,46%, što je iznos od 22.647,0 mil. dinara, u kojem su primanja iz budzeta učestvovala sa 89,69%, što je iznos od 20.312,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 10,31%, što je iznos od 2.334,1 mil. dinara.

Sredstva za nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 22.339,9 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija u iznosu od 12.130,5 mil. dinara, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u iznosu od 8.864,6 mil. dinara, Ministarstva prosvete u iznosu od 824,0 mil. dinara, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 330,0,0 mil. dinara i Ministarstva za Kosovo u ukupnom iznosu od 190,8 mil. dinara.

Sredstva za nabavku strane finansijske imovine u iznosu od 307,0 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija.

TABELA 3

TABELA 4

Ostavite komentar