Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

IZVEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2006. GODINU

Budžet Republike Srbije za 2006. godinu donet je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budžetskom sistemu, a zasnovan je na održavanju visokog privrednog rasta i makroekonomske stabilnosti, kao osnovnim ciljevima ekonomske politike.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2006. godinu, zasnivao se na projekciji osnovnih makroekonomskih indikatora:

– rasta bruto društvenog proizvoda od 5,0%, dok je ostvareni rast iznosio 5,7%;

– rasta cena na malo od 10,4% (prosek perioda), dok je ostvareni rast cena na malo iznosio 12,7% .

Za finansiranje izdataka budžeta Republike Srbije za 2006. godinu planirana su primanja budžeta u ukupnom iznosu od 521,3 mlrd. dinara, a ostvarena su u iznosu od 499,4 mlrd. dinara, što je za 4,19% manje od planiranih.

Planirani obim izdataka budžeta za 2006. godinu iznosio je 505,8 mlrd. dinara, a izvršen je sa 468,5 mlrd. dinara, što je za 7,37% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budžeta za 2006. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

plate zaposlenih;

donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO zemljoradnika i Nacionalna služba za zapošljavanje);

socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budžetu Republike Srbije.

Primanja budžeta Republike Srbije, u 2006. godini, ostvarena su u iznosu od 499.427,4 mil. dinara i manja su za 4,19% od planiranih.

U odnosu na plan, ostvarenje primanja je sledeće:

porez na dohodak i dobit ostvaren je za 0,70% manje od planiranog;

PDV i akcize ostvareni su za 4,83% manje od planiranih;

carine i druge uvozne dažbine ostvarene su za 1,30% manje od planiranih;

– ostala primanja budžeta, ostvarena su za 7,07% manje od planiranih.

Izdaci budžeta Republike Srbije izvršeni su u iznosu od 468.545,8 mil. dinara što je za 7,37% manje od planiranih.

u dinarima

Opis Ekonomska klasifikacija Plan Ostvarenje / izvršenje % ostv./izv. % učešća 1 2 3 4 5 6 A. Primanja i izdaci budžeta Republike I. PRIMANjA 521.269.000.000 499.427.439.535 95,81 100,00 TEKUĆI PRIHODI 7 521.269.000.000 497.784.835.724 95,49 99,67 1. Poreski prihodi 71 454.361.800.000 436.795.501.744 96,13 87,46 1.1. Porez na dohodak i dobit 711 81.068.100.000 80.498.127.065 99,30 16,12 1.2. Porez na finansijske transakcije (naplaćen iz prethodne godine) 713 96.208.260 0,02 1.3. PDV i akcize 714 322.339.900.000 306.756.095.243 95,17 61,42 1.4. Carine 715 45.864.400.000 45.266.874.674 98,70 9,06 1.5. Ostali poreski prihodi 716 + 719 5.089.400.000 4.178.196.502 82,10 0,84 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 66.907.200.000 60.989.333.980 91,16 12,21 a) prihodi od prodaje proizvoda i usluga 742 42.000.000.000 41.389.147.383 98,55 8,29 prihodi od prodaje dobara i usluga i od davanja u zakup nepokretnosti – licenca 7421 28.000.000.000 27.570.576.270 98,47 5,52 republičke, administrativne, sudske i konzularne takse 7422 11.400.000.000 11.462.549.749 100,55 2,30 prihodi od igara na sreću 7422 2.600.000.000 2.356.021.364 90,62 0,47 b) ostali neporeski prihodi 741, 743 – 745 24.907.200.000 19.600.186.597 78,69 3,92 dividende 7.800.000.000 3.403.923.011 43,64 0,68 novčane kazne, naknade, druge takse 17.107.200.000 16.196.263.586 94,68 3,24 3. Kapitalni prihodi 8 1.642.603.811 0,33 4. Donacije 731 + 732 5. Transferi 733 6. Preneta sredstva iz prethodne godine II. IZDACI 505.820.602.000 468.545.762.938 92,63 100,00 TEKUĆI RASHODI 4 446.532.581.000 436.863.878.607 97,83 93,24 1. Rashodi za zaposlene 41 117.859.034.000 115.337.285.649 97,86 24,62 2. Korišćenje roba i usluga 42 32.978.902.000 30.444.781.083 92,32 6,50 3. Upotreba osnovnih sredstava 43 0,00 4. Otplata kamate 44 20.408.707.000 19.182.431.511 93,99 4,09 5. Subvencije 45 30.730.603.000 30.852.196.759 100,40 6,58 6. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 53.874.560.000 52.654.619.927 97,74 11,24 7. Ostali rashodi 48 + 49 7.886.181.000 5.535.806.448 70,20 1,18 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 182.794.594.000 182.195.773.344 99,67 38,89 KAPITALNI RASHODI, ukupno od čega: 5 59.288.021.000 31.681.884.331 53,44 6,76 kapitalni izdaci organa 26.256.131.000 22.543.769.002 85,86 4,81 kapitalni izdaci za realizaciju NIP-a 33.031.890.000 9.138.115.329 27,66 1,95 KAPITALNI TRANSFERI 4632 + 4642 660.983.887 0,14 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 122.956.600.000 65.981.023.004 53,66 III. BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I. – II.) (7 + 8) – (4 + 5) 15.448.398.000 30.881.676.597 199,90 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7 – 7411+ 8) – (4 – 44+ 5) 35.857.105.000 47.305.866.274 131,93   UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III. + VI.)   138.404.998.000 96.862.699.601 69,98 B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i naplate odobrenih kredita         IV. PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 130.796.440.000 72.020.073.725* 55,06 V. IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 7.839.840.000 6.039.050.721 77,03 VI. PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV. – V.) 92 – 62 122.956.600.000 65.981.023.004 53,66 V. Zaduživanje i otplata duga VII. ZADUŽIVANjE 91 6.580.150.000 2.371.099.942 36,03 1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911 847.751.391 2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912 6.580.150.000 1.523.348.551 23,15 VIII. OTPLATA DUGA 61 34.745.379.000 31.306.642.437 90,10 1. Otplata domaćeg duga 611 28.441.281.000 25.759.605.459 90,57 2. Otplata stranog duga 612 5.773.511.000 5.056.658.952 87,58 3. Otplata po garancijama 613 530.587.000 490.378.026 92,42 IX. PROMENA STANjA NA RAČUNU (III. + VI. + VII. – VIII.)    110.239.769.000 67.927.157.106 57,08 X. NETO FINANSIRANjE (VI.+ VII. – VIII. – IX.= -III.)   -15.448.398.000 -30.881.676.597 199,90

*Ukupno ostvarena sredstva od privatizacije u 2006. godini iznose 124.326.241.930 dinara, od čega je zaključcima Vlade raspoređeno 52.306.168.203 dinara, i to:

a) Ministarstvu finansija – Upravi za trezor iznos od 38.313.114.943 dinara na ime prevremene otplate duga IBRD-u i otplate duga penzionerima;

b) Ministarstvu finansija iznos od 11.233.586.442 dinara na ime učešća kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i domaćim poslovnim bankama, transfera saveznom nivou i Republičkom fondu za PIO zaposlenih;

v) Ministarstvu za kapitalne investicije iznos od 1.871.142.250 dinara;

g) Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine iznos od 250.000.000 dinara ;

d) Ministarstvu odbrane iznos od 248.270.628 dinara;

đ) Upravi za sport iznos od 130.000.000 dinara;

e) Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza iznos od 100.000.000 dinara;

ž) Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom iznos od 90.000.000 dinara;

z) Republičkoj direkciji za vode iznos od 70.000.000 dinara.

Iznos rashoda i izdataka finansiranih iz sredstava od privatizacije iznosio je 51.969.184.098 dinara.

Ukupni izdaci budžeta Republike Srbije za 2006. godinu izvršeni su u iznosu od 622.632,2 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 94,83%.

Kod najvećeg dela izdataka izvršenje je u okvirima planiranog nivoa.

Odstupanja izvršenja u odnosu na plan iskazana su kod: socijalnih davanja zaposlenima, naknada za zaposlene, svih rashoda za korišćenje roba i usluga, naknade šteta za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa ili od elementarnih nepogoda i drugih prirodnih uzroka i nabavke domaće finansijske imovine, a koja su izvršena iz sredstava prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

donacije i transferi sa 30,76%;

rashodi za zaposlene sa 20,87%;

korišćenje robe i usluga sa 9,24%;

otplata glavnice sa 8,98% ;

prava iz socijalnog osiguranja sa 8,55%;

osnovna sredstva sa 5,96%;

subvencije sa 5,14%;

ostali izdaci sa 10,5%.

Izvršenje ukupnih izdataka budžeta Republike Srbije za 2006. godinu po

ekonomskoj klasifikaciji i izvoru finansiranja:

u dinarima

EK Opis Tekuća apropijacija 2006. Izvršenje % ukupnog izvršenja % učešća izdataka iz dodatnih prihoda % izdatka u ukupnom izvršenju

| |Sredstvaiz budžeta |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva |Sredstvaiz budžeta |Izdaci iz dodatnih prihoda organa |Ukupna sredstva | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9(8:5) |10(7:8) |11 | |41 |Rashodi za zaposlene |118.089.221.966 |11.455.719.743 |129.544.941.709 |115.337.285.649 |14.604.930.494 |129.942.216.143 |100,31% |11,24% |20,87% | |411 |Plate i dodaci zaposlenih |91.332.549.130 |7.474.877.058 |98.807.426.188 |89.573.657.323 |8.614.224.984 |98.187.882.307 |99,37% |8,77% |15,77% | |412 |Socijalni doprinosi na teret poslodavca |18.202.815.898 |1.400.164.209 |19.602.980.107 |17.846.560.532 |1.510.954.862 |19.357.515.394 |98,75% |7,81% |3,11% | |413 |Naknade u naturi |473.604.430 |496.085.542 |969.689.972 |437.185.888 |387.859.961 |825.045.849 |85,08% |47,01% |0,13% | |414 |Socijalna davanja zaposlenima |3.615.376.930 |561.343.509 |4.176.720.439 |3.198.730.385 |2.144.979.554 |5.343.709.939 |127,94% |40,14% |0,86% | |415 |Naknade za zaposlene |2.102.266.330 |460.808.005 |2.563.074.335 |2.040.135.028 |882.821.385 |2.922.956.413 |114,04% |30,20% |0,47% | |416 |Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |2.200.185.248 |1.062.441.421 |3.262.626.669 |2.101.236.425 |1.063.851.748 |3.165.088.173 |97,01% |33,61% |0,51% | |417 |Sudijski i poslanički dodatak |162.424.000 |0 |162.424.000 |139.780.068 |238.000 |140.018.068 |86,21% |0,17% |0,02% | |42 |Korišćenje roba i usluga |33.120.518.397 |19.603.467.129 |52.723.985.526 |30.444.781.083 |27.113.560.582 |57.558.341.665 |109,17% |47,11% |9,24% | |421 |Stalni troškovi |7.814.206.979 |6.511.060.626 |14.325.267.605 |7.471.005.320 |7.479.415.226 |14.950.420.546 |104,36% |50,03% |2,40% | |422 |Troškovi putovanja |2.816.865.861 |650.828.847 |3.467.694.708 |2.253.944.423 |1.328.481.754 |3.582.426.177 |103,31% |37,08% |0,58% | |423 |Usluge po ugovoru |4.689.758.743 |5.148.464.628 |9.838.223.371 |4.020.926.064 |7.965.025.230 |11.985.951.294 |121,83% |66,45% |1,93% | |424 |Specijalizovane usluge |9.200.224.880 |1.513.982.097 |10.714.206.977 |8.450.794.146 |2.492.211.418 |10.943.005.564 |102,14% |22,77% |1,76% | |425 |Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |2.549.827.900 |1.932.927.540 |4.482.755.440 |2.418.612.150 |3.633.118.537 |6.051.730.687 |135,00% |60,03% |0,97% | |426 |Materijal |6.049.634.034 |3.846.203.392 |9.895.837.426 |5.829.498.980 |4.215.308.418 |10.044.807.398 |101,51% |41,97% |1,61% | |43 |Upotreba osnovnih sredstava |0 |211.793.660 |211.793.660 |0 |570.451.335 |570.451.335 |269,34% |100,00% |0,09% | |431 |Upotreba osnovnih sredstava |0 |211.793.660 |211.793.660 |0 |568.971.335 |568.971.335 |268,64% |100,00% |0,09% | |433 |Upotreba dragocenosti |0 |0 |0 |0 |1.000 |1.000 |  |100,00% |0,00% | |434 |Upotreba zemljišta, šuma,vode i rudnih bogatstava |0 |0 |0 |0 |1.479.000 |1.479.000 |  |100,00% |0,00% | |44 |Otplata kamata |20.408.707.000 |14.248.297.574 |34.657.004.574 |19.182.431.511 |14.007.765.148 |33.190.196.659 |95,77% |42,20% |5,33% | |441 |Otplata domaćih kamata |2.597.799.000 |387.082.000 |2.984.881.000 |2.316.037.097 |93.820.278 |2.409.857.375 |80,74% |3,89% |0,39% | |442 |Otplata stranih kamata |16.876.047.000 |13.828.582.574 |30.704.629.574 |16.355.035.190 |13.828.591.574 |30.183.626.764 |98,30% |45,81% |4,85% | |443 |Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija |533.228.000 |0 |533.228.000 |207.471.409 |672.000 |208.143.409 |39,03% |0,32% |0,03% | |444 |Prateći troškovi zaduživanja |401.633.000 |32.633.000 |434.266.000 |303.887.815 |84.681.296 |388.569.111 |89,48% |21,79% |0,06% | |45 |Subvencije |31.309.239.550 |1.729.194.927 |33.038.434.477 |30.852.196.759 |1.154.858.162 |32.007.054.921 |96,88% |3,61% |5,14% | |451 |Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |31.309.239.550 |1.729.194.927 |33.038.434.477 |30.852.196.759 |1.140.641.162 |31.992.837.921 |96,84% |3,57% |5,14% | |452 |Subvencije privatnim finansijskim institucijama |0 |0 |0 |0 |50.000 |50.000 |  |  |  | |453 |Subvencije javnim finansijskim institucijama |0 |0 |0 |0 |0 |0 |  |  |0,00% | |454 |Subvencije privatnim preduzećima |0 |0 |0 |0 |14.167.000 |14.167.000 |  |100,00% |0,00% | |46 |Donacije i transferi |184.235.412.000 |9.464.552.907 |193.699.964.907 |182.856.757.230 |8.677.255.224 |191.534.012.454 |98,88% |4,53% |30,76% | |461 |Donacije stranim vladama |0 |0 |0 |0 |1.273.000 |1.273.000 |  |100,00% |0,00% | |462 |Donacije međunarodnim organizacijama |274.202.000 |400.000 |274.602.000 |166.462.650 |5.081.000 |171.543.650 |62,47% |2,96% |0,03% | |463 |Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |60.600.123.000 |2.465.570.028 |63.065.693.028 |59.817.387.530 |1.722.127.841 |61.539.515.371 |97,58% |2,80% |9,88% | |464 |Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |123.361.087.000 |6.998.582.879 |130.359.669.879 |122.872.907.050 |6.948.773.383 |129.821.680.433 |99,59% |5,35% |20,85% | |47 |Prava iz socijalnog osiguranja |53.474.056.250 |630.030.154 |54.104.086.404 |52.654.619.927 |608.069.255 |53.262.689.182 |98,44% |1,14% |8,55% | |471 |Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) |0 |0 |0 |0 |588.000 |588.000 |  |100,00% |0,00% | |472 |Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |53.474.056.250 |630.030.154 |54.104.086.404 |52.654.619.927 |607.481.255 |53.262.101.182 |98,44% |1,14% |8,55% | |48 |Ostali rashodi |5.982.263.110 |2.398.755.325 |8.381.018.435 |5.535.806.448 |2.268.437.957 |7.804.244.405 |93,12% |29,07% |1,25% | |481 |Dotacije nevladinim organizacijama |2.295.719.325 |1.888.836.187 |4.184.555.512 |2.284.861.436 |1.568.436.394 |3.853.297.830 |92,08% |40,70% |0,62% | |482 |Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |1.067.032.785 |169.216.000 |1.236.248.785 |574.777.303 |367.035.138 |941.812.441 |76,18% |38,97% |0,15% | |483 |Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |1.029.134.000 |76.040.449 |1.105.174.449 |597.291.707 |41.959.547 |639.251.254 |57,84% |6,56% |0,10% | |484 |Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |510.000.000 |1.100.000 |511.100.000 |510.000.000 |30.723.000 |540.723.000 |105,80% |5,68% |0,09% | |485 |Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |1.080.377.000 |263.562.689 |1.343.939.689 |1.568.876.002 |260.283.878 |1.829.159.880 |136,10% |14,23% |0,29% | |49 |Rezerve |43.190.327 |0 |43.190.327 |0 |0 |0 |0,00% |  |0,00% | |499 |Sredstva rezerve |43.190.327 |0 |43.190.327 |0 |0 |0 |0,00% |  |0,00% | |51 |Osnovna sredstva |25.588.338.400 |17.204.571.647 |42.792.910.047 |22.171.671.182 |14.964.990.734 |37.136.661.916 |86,78% |40,30% |5,96% | |511 |Zgrade i građevinski objekti |13.113.767.390 |11.315.849.980 |24.429.617.370 |11.874.362.153 |9.896.366.500 |21.770.728.653 |89,12% |45,46% |3,50% | |512 |Mašine i oprema |12.409.491.010 |5.768.346.660 |18.177.837.670 |10.264.429.956 |4.933.640.208 |15.198.070.164 |83,61% |32,46% |2,44% | |513 |Ostala osnovna sredstva |65.080.000 |120.375.007 |185.455.007 |32.879.073 |134.984.027 |167.863.100 |90,51% |80,41% |0,03% | |52 |Zalihe robe za dalju prodaju |520.000.000 |1.855.520.000 |2.375.520.000 |372.097.820 |1.521.394.140 |1.893.491.960 |79,71% |80,35% |0,30% | |521 |Robne rezerve |520.000.000 |1.855.100.000 |2.375.100.000 |372.097.820 |1.032.677.000 |1.404.774.820 |59,15% |73,51% |0,23% | |522 |Zalihe proizvodnje |0 |420.000 |420.000 |0 |279.747.177 |279.747.177 |66606,47% |100,00% |0,04% | |523 |Zalihe robe za dalju prodaju |0 |0 |0 |0 |208.969.963 |208.969.963 |  |100,00% |0,03% | |53 |Dragocenosti |0 |0 |0 |0 |0 |0 |  |  |0,00% | |531 |Dragocenosti |0 |0 |0 |0 |0 |0 |  |  |0,00% | |54 |Prirodna imovina |150.000.000 |8.205.495 |158.205.495 |0 |7.222.272 |7.222.272 |4,57% |100,00% |0,00% | |541 |Zemljište |150.000.000 |8.205.495 |158.205.495 |0 |7.222.272 |7.222.272 |4,57% |100,00% |0,00% | |55 |Nefinansijska imovina koja se finansira iz nacionalnog investicionog plana |33.031.890.000 |2.271.490.000 |35.303.380.000 |9.138.115.329 |0 |9.138.115.329 |25,88% |0,00% |1,47% | |551 |Nefinansijska imovina koja se finansira iz nacionalnog investicionog plana |33.031.890.000 |2.271.490.000 |35.303.380.000 |9.138.115.329 |0 |9.138.115.329 |25,88% |0,00% |1,47% | |61 |Otplata glavnice |34.777.379.000 |25.090.308.588 |59.867.687.588 |31.306.642.437 |24.627.965.041 |55.934.607.478 |93,43% |44,03% |8,98% | |611 |Otplata glavnice domaćim kreditorima |28.441.281.000 |13.756.643.257 |42.197.924.257 |25.759.605.459 |13.294.100.709 |39.053.706.168 |92,55% |34,04% |6,27% | |612 |Otplata glavnice stranim kreditorima |5.805.511.000 |11.333.665.332 |17.139.176.332 |5.056.658.952 |11.333.751.332 |16.390.410.284 |95,63% |69,15% |2,63% | |613 |Otplata glavnice po garancijama |530.587.000 |0 |530.587.000 |490.378.026 |113.000 |490.491.026 |92,44% |0,02% |0,08% | |62 |Nabavka finansijske imovine |7.675.605.000 |2.001.581.069 |9.677.186.069 |6.039.050.721 |6.613.861.464 |12.652.912.185 |130,75% |52,27% |2,03% | |621 |Nabavka domaće finansijske imovine |7.675.605.000 |2.001.581.069 |9.677.186.069 |6.039.050.721 |6.613.861.464 |12.652.912.185 |130,75% |52,27% |2,03% | |622 |Nabavka strane finansijske imovine |0 |0 |0 |0 |0 |0 |  |  |0,00% | |  |UKUPNO |548.405.821.000 |108.173.488.219 |656.579.309.219 |505.891.456.096 |116.740.761.808 |622.632.217.904 |94,83% |18,75% |100,00% | |

Izdaci za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, nagrade i bonusi i socijalna davanja zaposlenih) izvršeni su sa 100,31%, što je iznos od 129.942,2 mil. dinara. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budžeta učestvovala su sa 88,76%, što je iznos od 115.337,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 11,24%, što je iznos od 14.604,9 mil. dinara.

U budžetu Republike Srbije za 2006. godinu obezbeđena su sredstva za isplatu plata sa ekonomske klasifikacije 411- Plate i dodaci zaposlenih i 463- Transferi ostalim nivoima vlasti, koji obezbeđuju isplatu plata zaposlenih u ustanovama obrazovanja i kulture.

Za zaposlene u državnoj upravi (osim izabranih lica u Vladi) povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje plata u državnoj upravi, osim izabranih lica u Vladi (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 19,78%.

Izabrana lica uVladi su imala povećanje osnovica za obračun plata: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 5,04%, odnosno ukupno povećanje putem osnovica iznosi 15,17%.

Za zaposlene u pravosuđu povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje plata u pravosuđu (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 19,78%.

Za zaposlene u MUP-u i BIA-i povećanje osnovica za obračun plata iznosi: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 12,2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje plate u MUP-u i BIA-i (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 31,76%.

Za zaposlene uUpravi za izvršenje zavodskih sankcija povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 19,78%.

Za zaposlene uosnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje koeficijenata iznosilo je: od plate za jun 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 2% (ukupno povećanje putem koeficijenata 6,12%). Ukupno povećanje plata u osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 27,13%.

Samo za nastavnike i učitelje sa šestim, petim i četvrtim stepenom stručne spreme, u osnovnom i srednjem obrazovanju, povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje koeficijenata iznosilo je : od plate za jun 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,65% (ukupno povećanje putem koeficijenata 9,65%). Ukupno povećanje plata za nastavnike i učitelje sa šestim, petim i četvrtim stepenom stručne spreme, u osnovnom i srednjem obrazovanju (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 36,66%.

Samo za nižu stručnu spremu u osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje koeficijenata, od plate za septembar iznosi 1%, a što je i ukupno povećanje putem koeficijenata. Ukupno povećanje plate za nižu stručnu spremu u osnovnom i srednjem obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 21,0%.

Za zaposlene u višem i univerzitetskom obrazovanju povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 12,20%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 13,20%. Ukupno povećanje plata putem osnovice, u višem i univerzitetskom obrazovanju (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 36,50%.

Za zaposlene u kulturi (sve stručne spreme osim niže stručne spreme) povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje putem koeficijenata od plate za jun, iznosi od 4 do 15%, kao i ukupno povećanje putem koeficijenata. Ukupno povećanje plate za zaposlene u kulturi,sve stručne spreme osim niže stručne spreme, (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi od 24,58 do 37,77%.

Za nižu stručnu spremu zaposlenih u kulturi povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje koeficijenata od plate za jun iznosi 1%. Ukupno povećanje plate za nižu stručnu spremu zaposlenih u kulturi (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 21,0%.

Za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite (osim nižih stručnih sprema) povećanje osnovica za obračun plata iznosilo je: od plate za decembar 2005. godine 5,4%; od plate za jun 2006. godine 2%; od plate za septembar 2%; od plate za novembar 9,24%. Ukupno povećanje putem osnovica iznosi 19,78%. Povećanje koeficijenata iznosilo je: od plate za april 5%; od plate za septembar 8%; od plate za novembar 13,35% (ukupno povećanje putem koeficijenata 28,54%). Ukupno povećanje plata za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite, osim nižih stručnih sprema, (plata za novembar 2006. godine koja se isplaćuje u decembru 2006. godine prema plati za novembar 2005. godine koja je isplaćena u decembru 2005. godine) iznosi 53,97%.

Izdaci za korišćenje roba i usluga izvršeni su sa 109,17%, što je iznos od 57.558,3 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 52,89%, što je iznos od 30.444,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 47,11%, što je iznos od 27.113,6 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

stalni troškovi u iznosu od 14.950,4 mil. dinara, koji obuhvataju troškove platnog prometa, troškove energetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

troškovi putovanja u iznosu od 3.582,4 mil. dinara, koji obuhvataju troškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

troškovi usluga po ugovoru u iznosu 11.985,9 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i usluge reprezentacije;

specijalizovane usluge u iznosu od 10.943,0 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i geodetske usluge;

tekuće popravke i održavanje u iznosu od 6.051,7 mil. dinara, u koje spadaju popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme;

troškovi materijala u iznosu od 10.044,8 mil. dinara, u koje spadaju troškovi za kancelarijski materijal, službenu odeću, publikacije, časopise, gorivo i slično.

Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava – amortizacija izvršeni su sa 269,34%, što je iznos od 570,5 mil. dinara, a koji su finansirani iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta.

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su sa 95,77%, što je iznos od 33.190,2 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 57,80%, što je iznos od 19.182,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 42,20%, što je iznos od 14.007,8 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

Ministarstva finansija – Uprava za trezor na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.316,0 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 30.183,6 mil. dinara, kamata po osnovu aktiviranih garancija u iznosu od 207,5 mil. dinara i troškova zaduživanja u iznosu od 160,8 mil. dinara;

Ministarstva odbrane – na ime troškova zaduživanja u iznosu od 143,1 mil.dinara;

Kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 179,2 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su sa 96,88%, što je iznos od 32.007,1 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 96,39%, što je iznos od 30.852,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,61%, što je iznos od 1.154,9 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 31.992,8 mil. dinara, realizovale su kod:

Ministarstva poljoprivrede iznos od 10.839,5 mil. dinara;

Ministarstva za kapitalne investicije iznos od 8.893,5 mil. dinara;

Ministarstva privrede iznos od 4.106,5 mil. dinara;

Uprave za veterinu iznos od 2.120,0 mil. dinara;

– Ministarstva kulture iznos od 1.669,8 mil. dinara;

Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike iznos od 1.043,3 mil. dinara;

Ministarstva rudarstva i energetike iznos od 1.000,0 mil. dinara;

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 2.320,2 mil. dinara.

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 14,2 mil. dinara izvršene su preko Ustanova kulture.

Izdaci za donacije i transfere izvršeni su sa 98,88%, što je iznos od 191.534,0 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 95,47%, što je iznos od 182.856,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 4,53%, što je iznos od 8.677,3 mil. dinara.

Donacije stranim vladama u iznosu od 1,3 mil. dinara realizovane su kod Ministarstva prosvete i sporta – Osnovno obrazovanje.

Donacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 171,5 mil. dinara realizovane su kod Ministarstva spoljnih poslova u iznosu od 165,0 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta – Srednje obrazovanje u iznosu od 3,9 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 2,6 mil. dinara.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 61.539,5 mil. dinara, i to preko:

Ministarstva finansija iznos od 40.356,9 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta – Osnovno obrazovanje iznos od 8.872,9 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta – Srednje obrazovanje iznos od 4.134,1 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta – Više i univerzitetsko obrazovanje iznos od 2.109,0 mil. dinara;

Službe koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju iznos od 2.072,1 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja iznos od 845,0 mil. dinara;

ostalih organa u ukupnom iznosu od 3.149,5 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) saveznom nivou u iznosu od 23.974,3 mil. dinara za finansiranje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova organa i organizacija državne zajednice Srbija i Crna Gora dok nisu prestali sa radom;

2) gradovima i opštinama u iznosu od 19.601,2 mil. dinara;

3) AP Vojvodini u iznosu od 15.986,7 mil. dinara;

4) republičkom nivou u iznosu od 1.066,2 mil. dinara;

5) jugu Srbije i Kosovu i Metohiji u iznosu od 911,1 mil. dinara;

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 129.821,7 mil. dinara, i to preko:

Ministarstva finansija u iznosu od 102.566,4 mil. dinara;

Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u iznosu od 19.415,5 mil. dinara;

Ministarstva odbrane u iznosu od 7.391,0 mil. dinara;

Budžetskog fonda za sprečavanje bolesti izazvanih konzumiranjem duvana u iznosu od 448,8 mil. dinara.

Sredstva su transferisana:

1) Republičkom fondu za PIO zaposlenih u iznosu od 96.059,6 mil. dinara;

2) Republičkom fondu za PIO zemljoradnika u iznosu od 15.122,3 mil. dinara;

3) Nacionalnoj službi za zapošljavanje u iznosu od 10.800,0 mil. dinara;

4) Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u iznosu od 7.391,0 mil. dinara;

5) Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 448,7 mil. dinara.

Izdaci za socijalno osiguranje izvršeni su sa 98,44% što je iznos od 53.262,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 98,86%, što je iznos od 52.654,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,14%, što je iznos od 608,1 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u iznosu od 45.768,3 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta – Studentski standard u iznosu od 1.832,8 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta – Učenički standard u iznosu od 1.221,3 mil. dinara;

– Ministarstva prosvete i sporta – Osnovno obrazovanje u iznosu od 1.196,1 mil. dinara;

– Službe koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju u iznosu od 728,7 mil. dinara;

– ostalih organa u iznosu od 2.515,5 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su sa 93,12%, što je iznos od 7.804,2 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 70,93%, što je iznos od 5.535,8 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 29,07%, što je iznos od 2.268,4 mil. dinara.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.853,3 mil. dinara izvršeni su kod: Uprave za sport u iznosu od 805,1 mil. dinara; Ministarstva finansija u iznosu od 620,8 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 619,5 mil. dinara; Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija u iznosu od 577,8mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1.230,1 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 941,8 mil. dinara.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 639,3 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija u iznosu od 200,9 mil. dinara; Uprave carina u iznosu od 127,0 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 80,0 mil. dinara i kod drugih organa u iznosu od 231,4 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 540,7 mil. dinara, izvršena je kod Ministarstva finansija u iznosu od 510,0 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 30,7 mil. dinara.

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa u iznosu od 1.829,2 mil. dinara, izvršena je kod Ministarstva odbrane u iznosu od 1.682,0 mil. dinara; Ministarstva pravde u iznosu od 126,2 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 21,0 mil. dinara.

Planirana nabavka osnovnih sredstava izvršena je sa 86,78%, što je iznos od 37.136,7 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovali sa 59,70% što je iznos od 22.171,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 40,30%, što je iznos od 14.965,0 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 21.770,7 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Republičke direkcije za vode u iznosu od 4.508,3 mil. dinara; Ministarstva za kapitalne investicije u iznosu od 4.379,9 mil. dinara; Ministarstvo zdravlja u iznosu od 2.523,1 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Osnovno obrazovanje u iznosu od 1.506,8 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 8.852,6 mil. dinara.

Izdaci za nabavku mašina i opreme izvršena su u iznosu od 15.198,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 4.478,0 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 2.254,0 mil. dinara; Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1.661,8 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 6.804,3 mil. dinara.

Izdaci za nabavku ostalih osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 167,9 mil. dinara, i to kod: Ministarstva prosvete i sporta – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 51,8 mil. dinara; Ustanova kulture u iznosu od 30,9 mil. dinara; Republičkog geodetskog zavoda u iznosu od 24,7 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 60,5 mil. dinara.

Nabavka planiranih zaliha izvršena je sa 79,71%, što je iznos od 1.893,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 19,65%, što je iznos od 372,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 80,35% što je iznos od 1.521,4 mil. dinara.

Izdaci za robne rezerve u potpunosti su izvršeni preko Republičke direkcije za robne rezerve u iznosu od 1.404,8 mil. dinara.

Izdaci za zalihe proizvodnje izvršeni su u iznos od 279,7 mil. dinara, a izdaci za zalihe robe za dalju prodaju izvršeni su u iznosu od 209,0 mil. dinara.

Izdaci za prirodnu imovinu izvršeni su sa 4,57%, što je iznos od 7,2 mil. dinara. U potpunosti su finansirani iz izvornih aktivnosti i to kod Budžetskog fonda za ustanove socijalne zaštite u iznosu od 6,2 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 1,0 mil. dinara.

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana izvršena je sa 25,88%, što je iznos od 9.138,1 mil. dinara i u celosti je finansirana iz primanja iz budžeta.

Izdaci za otplatu glavnice izvršeni su sa 93,43%, što je iznos od 55.934,6 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 55,97%, što je iznos od 31.306,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 44,03%, što je iznos od 24.628,0 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 39.053,7 mil. dinara, izvršena su kod:

Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 38.901,1 mil. dinara, za sledeće namene:

1) staru deviznu štednju i drugi javni dug prema građanima u iznosu od 36.628,9 mil. dinara;

2) stari dug prema NBS u iznosu od 136,8 mil. dinara;

3) Centralni registar, u iznosu od 984,1 mil.dinara

4) dug prema poslovnim bankama u iznosu od 429,2 mil. dinara;

5) zajam za privredni razvoj u iznosu od 722,1 miliona dinara i

– Direkcije za robne rezerve u iznosu od 122,1 mil. dinara i

– ostalih organa u ukupnom iznosu od 30,5 mil. dinara.

Sredstva za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 16.390,4 mil. dinara najvećim delom izvršena su kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 16.358,3 mil. dinara, a kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 32,1 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice po garancijama u iznosu od 490,5 mil. dinara izvršena su kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor u iznosu od 490,4 mil. dinara i Ministarstva prosvete – Više i univerzitetsko obrazovanje u iznosu od 0,1 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su sa 130,75%, što je iznos od 12.652,9 mil. dinara, u kojem su primanja iz budžeta učestvovala sa 47,73%, što je iznos od 6.039,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 52,27%, što je iznos od 6.613,9 mil. dinara.

Sredstva za nabavku finansijske imovine su izvršena kod Ministarstva finansija u iznosu od 7.383,2 mil. dinara; Ministarstva privrede u iznosu od 2.000,0 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Studentski standard u iznosu od 1.069,4 mil. dinara i kod ostalih korisnika u ukupnom iznosu od 2.200,3 mil. dinara.

Ostavite komentar