Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 IZVORI FINANSIRANjA (3002 + 3027) 47.122.117 134.842.767 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 791.981 2.139.103 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 790.899 2.139.103 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 781.740 1.937.035 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 781.740 1.937.035 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 9.149 203.150 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 9.149 203.150 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 10 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 10 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 1.082 -1.082 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 1.082 -1.082 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 1.082 -1.082 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 1 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3049) 46.330.136 132.703.664 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039 + 3047) 14.902.254 8.368.943 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 1.673.249 847.751 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 1.673.073 847.751 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 176 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 13.229.005 7.521.192 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 438.504 827.817 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 5.480.123 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 7.310.378 6.693.375 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 913000 PRIMANjA PO OSNOVU GARANCIJA (3048) 913100 Primanja po osnovu garancija 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3050 + 3060) 31.427.882 124.334.721 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3051 do 3059) 31.427.882 124.334.721 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 4.819 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.246 63.379 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 31.424.636 124.266.523 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3061 do 3067) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala IZDACI (3069 + 3109) 62.899.873 110.032.576 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3070 + 3089 + 3098 + 3101) 29.970.044 * 41.934.045 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3071 + 3076 + 3086) 29.334.330 32.417.682 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3072 do 3075) 20.744.928 19.207.867 511100 Kupovina zgrada i objekata 30.114 1.287.181 511200 Izgradnja zgrada i objekata 8.926.837 7.935.789 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 10.148.976 9.024.931 511400 Projektno planiranje 1.639.001 959.966 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3077 do 3085) 8.534.792 13.132.143 512100 Oprema za saobraćaj 569.205 1.149.365 512200 Administrativna oprema 1.826.263 1.942.464 512300 Oprema za poljoprivredu 3.808.394 4.726.191 512400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 6.046 43.531 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 494.863 2.750.099 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 82.808 82.474 512700 Oprema za vojsku 781.918 512800 Oprema za javnu bezbednost 890.779 616.840 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 856.434 1.039.261 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3087 + 3088) 54.610 77.672 513100 Kultivisana imovina 513200 Nematerijalna osnovna sredstva 54.610 77.672 520000 ZALIHE (3090 + 3092 + 3096) 475.369 372.098 521000 ROBNE REZERVE (3091) 475.369 372.098 521100 Robne rezerve 475.369 372.098 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3093 do 3095) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3097) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3099) 531000 DRAGOCENOSTI (3100) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3102 + 3104 + 3106) 160.345 6.150 541000 ZEMLjIŠTE (3103) 160.345 6.150 541100 Zemljište 160.345 6.150 542000 RUDNA BOGATSTVA (3105) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3107 + 3108) 543100 Šume 543200 Vode 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3110 + 3131) 32.929.829 68.098.531 610000 OTPLATA GLAVNICE (3111 + 3121 + 3129) 27.585.294 55.781.958 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3112 do 3120) 25.548.780 38.901.255 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 22.392.897 20.706.756 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 16.906.206 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 205.277 136.848 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 241.853 429.365 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 550.055 722.080 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 21.000 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 2.137.698 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3122 do 3128) 2.036.514 16.390.325 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 319.373 815.875 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.717.141 15.004.902 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 569.548 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3130) 490.378 613100 Otplata glavnice po garancijama 490.378 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3132 + 3142) 5.344.535 12.316.573 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3133 do 3141) 5.344.535 12.316.573 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 438.504 832.637 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.098.240 2.532.826 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 3.807.791 8.951.110 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3143 do 3149) 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3068) 24.810.191 MANjAK PRIMANjA (3068 – 3001) 15.777.756

* na OP 3069 uključeni su izdaci za realizaciju Nacionalnog investiciong plana u ukupnom iznosu od 9.138.115 hiljada dinara

Datum 08.06.2007. god. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar