Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4097 + 4122) 493.393.712 653.937.945 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094) 446.271.595 519.095.178 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034) 409.622.012 441.003.358 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 60.021.956 80.498.127 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 50.573.518 63.639.505 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 9.448.438 16.858.622 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 109 712100 Porez na fond zarada 109 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 612.874 96.208 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 227 153 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 1 27 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 612.646 96.028 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4023) 309.974.700 314.870.867 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 216.009.306 225.196.479 714200 Akcize 71.273.969 81.619.437 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2.889.861 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 19.801.564 8.054.951 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4025 do 4030) 38.964.739 45.266.875 715100 Carine i druge uvozne dažbine 38.964.739 45.266.875 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4032 + 4033) 81.101 202.699 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 6 16 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 81.095 202.683 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4035 do 4040) -33.358 68.473 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica -133 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -30.675 68.709 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -2.549 -236 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica -1 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4042 + 4047) -10 22 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4043 do 4046) -10 22 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih -11 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 17 9 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -16 13 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4048 do 4050) 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4052 + 4055 + 4058) 2.726.046 1.349.037 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4053 + 4054) 66.151 159.912 731100 Tekuće donacije od inostranih država 64.427 159.912 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 1.724 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4056 + 4057) 2.659.887 1.037.476 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.659.887 1.037.476 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4059 + 4060) 8 151.649 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 8 151.649 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 740000 DRUGI PRIHODI (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083) 33.841.445 76.737.212 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4063 do 4067) 1.421.763 3.182.351 741100 Kamate 962.816 2.758.267 741200 Dividende 6 6.188 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 458.941 417.896 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4069 do 4072) 19.176.443 56.717.849 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 15.767 27.205.598 742200 Takse 12.104.409 20.718.686 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 7.056.267 8.801.565 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4074 do 4079) 4.112.092 5.852.689 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 207.860 271.756 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 48.587 74.096 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.071.408 4.459.279 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 510.026 794.089 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 274.211 253.469 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4081 + 4082) 3.845.991 3.406.463 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3.845.991 3.406.460 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4084) 5.285.156 7.577.860 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 5.285.156 7.577.860 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4086 + 4088) 5.536 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4087) 4.398 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 4.398 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4089) 1.138 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 1.138 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4091) 82.102 13 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4092 + 4093) 82.102 13 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 82.100 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2 13 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4095) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4096) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4098 + 4105 + 4112 + 4115) 791.981 2.139.103 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4099 + 4101 + 4103) 790.899 2.139.103 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4100) 781.740 1.937.035 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 781.740 1.937.035 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4102) 9.149 203.150 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 9.149 203.150 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4104) 10 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 10 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4106 + 4108 + 4110) 1.082 -1.082 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4107) 1.082 -1.082 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 1.082 -1.082 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4109) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4111) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4113) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4114) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4116 + 4118 + 4120) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4117) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4119) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4121) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4123 + 4144) 46.330.136 132.703.664 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4124+4134+4142) 14.902.254 8.368.943 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4125 do 4133) 1.673.249 847.751 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 1.673.073 847.751 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 176 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4135 do 4141) 13.229.005 7.521.192 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 438.504 827.817 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 5.480.123 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 7.310.378 6.693.375 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 913000 PRIMANjA PO OSNOVU GARANCIJA (4143) 913100 Primanja po osnovu garancija 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4145 + 4155) 31.427.882 124.334.721 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4146 do 4154) 31.427.882 124.334.721 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 4.819 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.246 63.379 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 31.424.636 124.266.523 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4156 do 4162) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala NOVČANI ODLIVI (4164 + 4320 + 4360) 465.943.913 584.447.281 400000 TEKUĆI RASHODI (4165 + 4186 + 4229 + 4240 + 4263 + 4276 + 4289 + 4304) 403.044.040 474.414.705 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183) 88.836.010 121.277.251 411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (4167) 71.156.975 93.520.897 411100 Plate i dodaci zaposlenih 71.156.975 93.520.897 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4169 do 4171) 14.129.961 18.544.048 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 9.196.564 12.145.825 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 4.395.519 5.703.348 412300 Doprinos za nezaposlenost 537.878 694.875 413000 NAKNADE U NATURI (4173) 306.803 520.440 413100 Naknade u naturi 306.803 520.440 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4175 do 4178) 1.530.799 3.354.036 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 183.439 110.886 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 2.147 152.523 414300 Otpremnine i pomoći 1.318.769 3.055.514 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 26.444 35.113 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE (4180) 548.297 2.226.396 415100 Naknade za zaposlene 548.297 2.226.396 416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (4182) 1.031.790 2.971.654 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.031.790 2.971.654 417000 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (4184 + 4185) 131.385 139.780 417100 Sudijski dodatak 417200 Poslanički dodatak 131.385 139.780 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4187 + 4194 + 4199 + 4208 + 4216 + 4219) 34.228.981 36.635.681 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4188 do 4193) 4.953.963 9.284.118 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 345.424 382.945 421200 Energetske usluge 1.501.327 3.739.750 421300 Komunalne usluge 756.911 1.893.876 421400 Usluge komunikacija 1.645.319 2.118.892 421500 Troškovi osiguranja 239.021 363.691 421600 Zakup imovine i opreme 465.961 784.964 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4195 do 4198) 1.235.998 2.468.794 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 506.128 1.233.791 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 247.010 512.305 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 478.476 613.098 422900 Ostali troškovi transporta 4.384 109.600 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4200 do 4207) 4.133.254 6.312.423 423100 Administrativne usluge 175.542 225.235 423200 Kompjuterske usluge 405.833 336.119 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 320.117 498.006 423400 Usluge informisanja 297.104 550.612 423500 Stručne usluge 2.113.413 3.489.503 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 159.582 116.029 423700 Reprezentacija 149.943 204.035 423900 Ostale opšte usluge 511.720 892.884 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4209 do 4215) 18.695.174 8.786.008 424100 Poljoprivredne usluge 13.312 24.463 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.570.094 2.051.475 424300 Medicinske usluge 87.795 161.840 424400 Usluge održavanja autoputeva 11.439.756 148 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 5.118 8.099 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 4.254.582 5.330.777 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.324.517 1.209.206 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4217 + 4218) 1.481.713 2.993.944 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 666.327 1.187.477 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 815.386 1.806.467 426000 MATERIJAL (od 4220 do 4228) 3.728.879 6.790.394 426100 Administrativni materijal 1.191.732 1.581.718 426200 Materijali za poljoprivredu 16.956 12.986 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 156.655 255.545 426400 Materijali za saobraćaj 1.295.510 2.238.941 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 1.640 13.823 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 51.559 49.711 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 67.908 399.697 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 629.347 1.657.814 426900 Materijali za posebne namene 317.572 580.159 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4230 + 4234 + 4236) 13 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (od 4231 do 4233) 13 431100 Zgrade i građevinski objekti 13 431200 Mašine i oprema 431300 Ostala osnovna sredstva 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4235) 433100 Dragocenosti 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 4237 do 4239) 434100 Zemljište 434200 Rudna bogatstva 434300 Šume i vode 440000 OTPLATA KAMATA (4241 + 4250 + 4257 + 4259) 17.167.495 33.021.121 441000 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 4242 do 4249) 2.427.446 2.316.150 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 1.976.804 2.271.879 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 151.555 13.825 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 71.133 30.405 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 227.954 41 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4251 do 4256) 14.460.853 30.183.618 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 3.463.911 5.490.355 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 7.554.986 21.361.963 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.910.875 2.673.131 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 531.081 658.169 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (4258) 207.471 443100 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 207.471 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4260 do 4262) 279.196 313.882 444100 Negativne kursne razlike 53.419 17.293 444200 Kazne za kašnjenje 310 143.665 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 225.467 152.924 450000 SUBVENCIJE (4264 + 4267 + 4270 + 4273) 29.450.713 31.984.697 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4265 + 4266) 29.409.060 31.984.697 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 29.369.060 31.373.886 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 40.000 610.811 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4268 + 4269) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4271 + 4272) 41.653 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 41.653 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4274 + 4275) 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE I TRANSFERI (4277 + 4280 + 4283 + 4286) 185.001.462 191.163.759 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4278 + 4279) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282) 2.060 166.461 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 2.060 166.461 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 463000 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4284 + 4285) 81.076.797 61.175.644 463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 80.659.778 60.514.660 463200 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 417.019 660.984 464000 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4287 + 4288) 103.922.605 129.821.654 464100 Tekuće donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 103.922.605 129.821.654 464200 Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (4290 + 4294) 43.134.835 52.857.107 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4291 do 4293) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4295 do 4303) 43.134.835 52.857.107 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 11.196.000 13.367.755 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 6.884.720 8.895.093 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 13.845.764 15.593.194 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 51.376 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 639 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 37.672 104.584 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 2.717.116 3.872.939 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.022.424 2.467.049 472900 Ostale naknade iz budzeta 6.431.139 8.504.478 480000 OSTALI RASHODI (4305 + 4308 + 4313 + 4315 + 4318) 5.224.544 7.475.076 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4306 + 4307) 2.214.248 3.814.352 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 261.587 499.260 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.952.661 3.315.092 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (od 4309 do 4312) 344.390 724.330 482100 Porez na fond zarada 74 112 482200 Ostali porezi 335.648 708.010 482300 Obavezne takse 8.250 15.626 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 418 582 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (4314) 2.375.498 601.012 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 2.375.498 601.012 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4316 + 4317) 229.000 510.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 229.000 510.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4319) 61.408 1.825.382 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 61.408 1.825.382 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4321 + 4340 + 4349 + 4352) 29.970.044 * 41.934.045 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4322 + 4327 + 4337) 29.334.330 32.417.682 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4323 do 4326) 20.744.928 19.207.867 511100 Kupovina zgrada i objekata 30.114 1.287.181 511200 Izgradnja zgrada i objekata 8.926.837 7.935.789 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 10.148.976 9.024.931 511400 Projektno planiranje 1.639.001 959.966 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4328 do 4336) 8.534.792 13.132.143 512100 Oprema za saobraćaj 569.205 1.149.365 512200 Administrativna oprema 1.826.263 1.942.464 512300 Oprema za poljoprivredu 3.808.394 4.726.191 512400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 6.046 43.531 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 494.863 2.750.099 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 82.808 82.474 512700 Oprema za vojsku 781.918 512800 Oprema za javnu bezbednost 890.779 616.840 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 856.434 1.039.261 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (4338 + 4339) 54.610 77.672 513100 Kultivisana imovina 513200 Nematerijalna osnovna sredstva 54.610 77.672 520000 ZALIHE (4341 + 4343 + 4347) 475.369 372.098 521000 ROBNE REZERVE (4342) 475.369 372.098 521100 Robne rezerve 475.369 372.098 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4344 do 4346) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4348) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4350) 531000 DRAGOCENOSTI (4351) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4353 + 4355 + 4357) 160.345 6.150 541000 ZEMLjIŠTE (4354) 160.345 6.150 541100 Zemljište 160.345 6.150 542000 RUDNA BOGATSTVA (4356) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4358 + 4359) 543100 Šume 543200 Vode 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4361 + 4382) 32.929.829 68.098.531 610000 OTPLATA GLAVNICE (4362 + 4372 + 4380) 27.585.294 55.781.958 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4363 do 4371) 25.548.780 38.901.255 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 22.392.897 20.706.756 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 16.906.206 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 205.277 136.848 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 241.853 429.365 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 550.055 722.080 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 21.000 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 2.137.698 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4373 do 4379) 2.036.514 16.390.325 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 319.373 815.875 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.717.141 15.004.902 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 569.548 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4381) 490.378 613100 Otplata glavnice po garancijama 490.378 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4383 + 4393) 5.344.535 12.316.573 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4384 do 4392) 5.344.535 12.316.573 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 438.504 832.637 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.098.240 2.532.826 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 3.807.791 8.951.110 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4394 do 4400) 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4163) 27.449.799 78.628.781 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4163 – 4001) SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 10.406.402 27.409.730 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4405 – 4406) 495.394.904 673.321.821 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 2.001.192 19.383.876 Korekcija novčanih priliva za iznose naplaćenih prihoda u prethodnoj godini a oprihodovani su u obračunskom periodu KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4163 – 4408 + 4409) 478.391.576 604.289.091 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda iz prethodne godine 12.447.663 19.841.810 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4403 + 4404 – 4407) 27.409.730 96.442.460

* na OP 4320 uključeni su izdaci za realizacijuNacionalnog investicionog plana u iznosu od 9.138.115 hiljada dinara

Datum 08.06 .2007. god. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar