Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

IZVEŠTAJ O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

1) IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 413.167.930,51 evra. Po osnovu glavnice u 2006. godini plaćeno je 15. marta 2006. godine 5.394.959,11 evra i 15. septembra 2006. godine 5.394.959,11 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2006. godine 10.472.340,56 evra i 15. septembra 2006. godine 10.917.439,14 evra. Prevremena otplata iz sredstava privatizacije izvršena je 18. decembra 2006. godine u iznosu od 49.843.693,00 evra na ime glavnice, i 28. decembra 2006. godine u iznosu od 62.839.299,80 evra na ime kamate (avansna otlata).

2) IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 785.146.292,02 evra. Po osnovu glavnice u 2006. godini plaćeno je 15. juna 2006. godine 10.252.083,55 evra i 15. decembra 2006. godine 10.252.083,55, a na ime kamate plaćeno je 15. juna 2006. godine 20.499.541,99 evra i 15. decembra 2006. godine 21.053.870,53 evra. Prevremena otplata iz sredstava privatizacije izvršena je 18. decembra 2006. godine u iznosu od 94.718.364,80 evra na ime glavnice, i 28. decembra 2006. godine u iznosu od 113.890.800,19 evra na ime kamate (avansna otlata).

3) IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 417.688.911,00 evra. Po osnovu glavnice u 2006. godini plaćeno je 15 marta 2006. godine 4.866.863,99 evra i 15. septembra 2006. godine 4.866.863,99 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2006. godine 9.417.137,25 evra i 15. septembra 2006. godine 9.825.163,02 evra.

Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembra 2006. godine iznosilo je 1.761.120.274,25 evra. Na ime glavnice po ovom dugu u 2006. godini plaćeno je 22. marta 2006. godine 481.322,17 evra i 22.septembra 6.056.443,20 evra Na ime kamata plaćeno je 22. marta 2006. godine 28.189.808,06 evra, 31. marta 2006. godine 1.194.288,00 evra, 22. septembra 2006. godine 34.212.735,74 evra i 30. septembra 2006. godine 1.590.714,74 evra. Otpis dela duga prema Pariskom klubu poverilaca izvršen na dan 6.februara 2006. godine iznosio je 500.068.098,06 evra.

Kredita Evropske unije za makroekonomsku pomoć, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 49.500.000 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2006. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 28. februara 2006. godine 100.242,00 evra (prva tranša), 28. avgusta 2006. godine 126.522,00 evra (prva tranša), 1. septembra 2006. godine 1.225.800,00 evra (druga tranša) i 4. maja 2006. godine 515.700,00 evra (treća tranša).

Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

1) IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. maja 2006. godine 254.320,00 evra i 15. novembra 2006. godine 235.940,00 evra;

2) IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. aprila 2006. godine 311.920,00 evra i 15. oktobra 2006. godine 293.160,00 evra;

3) IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 8.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 7.233.278,71 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 24.451,77 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 4.848,23 evra, a 15. oktobra 2006. godine 26.300,00 evra na ime troškova servisiranja plaćeno 30.448,07 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.791,93 evra;

4) IDA-HIP-3768-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 7.445.563,17 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 4.268,65 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 24.193,35 evra, a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 12.579,78 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 20.890,22 evra

5) IDA-SMECA-3693-YF – ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja, a stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 22.125,87 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 5.771,49 evra, a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 34.992,42 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 896,78 evra;

6) IDA-SOSAC-3750-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 266.750,00 evra i 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 266.020,00 evra;

7) IDA-PFSAC II -3780-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 259.250,00 evra i 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 258.540,00 evra;

8) IDA-LABOR LIL-3753-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 1.632.400,70 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 4.364,31 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.905,69 evra, a 15. oktobra 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 5.512,21 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 1.277,79 evra;

9) IDA-3723-YF – ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 8.400.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 6.634.731,56 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 18.101,32 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 7.988,68 evra, a 15. oktobra 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 24.606,31 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 4.453,69 evra;

10) IDA-TTFSE-3651-YF – ratifikovan je 14. juna 2002. godine za projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.650.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 3.667.980,31 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. aprila 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 9.529,61 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 5.982,81 dolara, a 15. oktobra 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 4.751,05 dolara i na ime troškova angažovanja plaćeno 14.144,37 dolara;

11) IDA-RPRCP-3908-YF – ratifikovan je 9. juna 2004. godine za projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 3.521.953,58 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 2.426,08 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 34.413,92 evra, a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 6.466,15 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 32.973,85 evra;

12) IDA-HAP-3870-YF – ratifikovan je 31.marta 2004. godine za projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 3.144.441,74 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 3.232,32 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 23.597,68 evra, a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 6.417,92 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 22.322,08 evra;

13) IDA–SAC II–4017-YF ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 30.100.000 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. februara 2006. godine 132.170,00 evra. a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 132.570,92 evra;

14) IDA–4071-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 256.582,23 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. avgusta 2006. godine na ime troškova angažovanja plaćeno 57.400,00 evra;

15) IDA–SAC II–4105-YF ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 516.213,09 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. oktobra 2006. godine 1.613,26 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 53.726,74 evra;

16) IDA- 4131-YF – ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistične Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembara 2006. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 15. septembara 2006. godine 210.630,00 evra;

5. Duga prema Londonskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 1.075.617.760,00 dolara. Otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1. maja 2006. godine 20.167.832,91 dolara, 1. novembra 2006. godine 20.167.832,91 dolara;

6. Beskamatnog kredita dobijenog od Vlade Švajcarske za finansiranje upisa kapitala Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske banke za obnovu razvoj. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 10.348.080,00 evra. U 2006. godini plaćena je druga rata glavnice i to dana 29. decembra u iznosu od 3.449.360,00 evra;

7. Kredita Evropske investicione banke:

1) EIB – 22265 za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak». Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 50.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 10. januara 2006. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 3. maja 2006. godine iznos od 94.920,00 (prva tranša), 11. jula 2006. godine iznos od 207.995,16 evra (druga tranša), 2. oktobara 2006. godine iznos od 276.435,19 evra (treća tranša) i 3. novembra 2006. godine iznos od 94.920,00 evra (prva tranša);

2) EIB – 22994 za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2006. godine iznosilo 2.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2006. godini nije bilo;

8. Kredita Razvojne banke Saveta Evrope:

1) CEB – Projekat Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini. Ugovoreni iznos je 9.600.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31.12.2006. godine je 9.600.000,00 evra. Na ime kamate plaćen je dana 8. avgusta iznos od 35.328,00 evra i 10. novembara 54.720,00 evra;

2) CEB – Reprogramirani zajam, ugovoreni iznos je 27.738.794,99, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 12.186.220,80 evra. U 2006. godini plaćen je na ime glavnice dana 1. juna iznos od 1.099.297,83 evra i 1. decembra 1.099.297,83 evra. Na ime kamate plaćen je dana 1. juna iznos od 234.678,09 evra i 1. decembra 215.121,59 evra;

9. Kredita Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 15.125.000,00 evra. Otlata glavnice po ovom kreditu u 2006. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 14. januara 2006. godine 26.309,04 evra i 14. jula 2006. godine 54.791,67 evra.

Otplate duga po osnovu indirektnih obaveza

Indirektne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

1. Zajmova Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD):

1) Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 29.750.771,31 evra. U 2006. godini je na ime glavnice plaćen 7. marta iznos od 724.015,61 evra i 7. septembra iznos od 1.010.544,38 evra, na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 208.108,43 evra i 7. septembra 338.638,22 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 217.360,62 evra i 7. septembra iznos od 208.425,77 evra;

2) Projekat sanacije koridora X – Železnice Srbije – Ugovoren iznos kredita je 57.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 46.836.712,96 evra. U 2006. godini je na ime glavnice plaćen 5. aprila iznos od 2.590.909,00 evra i 5. oktobra iznos od 2.590.909,00 evra, na ime kamate je 5. aprila iznos od 714.501,71 evra i 5. oktobra iznos od 902.568,87 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 5. aprila iznos od 33.120,93 evra i 5. oktobra iznos od 24.711,77 evra;

3) Projekat obnove puteva – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 71.196.234,54 evra. U 2006. godini na ime glavnice 17. maja nije bilo plaćanja, dok je 17. novembra plaćen iznos od 3.454.545,00 evra, na ime kamate je 17. maja plaćen iznos od 979.156,91 evra i 17. novembra 1.309.465,26 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. maja plaćen iznos od 51.545,14 evra i 17. novembra iznos od 33.415,85 evra;

4) Drugi zajam za Projekat energetskog sektora – EPS – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 6.534.161,24 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je 7. marta plaćen iznos od 14.319,34 evra i 7. septembra iznos od 14.319,34 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. marta plaćen iznos od 148.563,25 evra i 7. septembra iznos od 148.563,25 evra;

5) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Niša – Grad Niš – Ugovoren iznos kredita je 5.547.986,55 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 4.467.986,55 evra. U 2006. godini je na ime glavnice plaćan 22. marta iznos od 270.000,00 evra i 22. septembra iznos od 270.000,00 evra, na ime kamate je 22. marta plaćen iznos od 72.902,82 evra i 22. septembra iznos od 90.800,90 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 22. marta plaćen iznos od 2.208,80 evra i 22. septembra iznos od 1.579,32 evra;

6) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Novog Sada – Grad Novi Sad – Ugovoren iznos kredita je 1.938.439,81 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 1.306.822,92 evra. U 2006. godini je na ime glavnice plaćan 7. juna iznos od 73.604,17 evra i 7. decembra iznos od 73.604,17 evra, na ime kamate je 7. juna plaćen iznos od 23.921,75 evra i 7. decembra iznos od 28.735,48 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. juna plaćen iznos od 440,58 evra i 7. decembra iznos od 112,48 evra;

7) Projekat rekonstrukcije gradske infrastrukture grada Kragujevca – Grad Kragujevac – Ugovoren iznos kredita je 3.939.486,20 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 3.187.343,41 evra. U 2006. godini je na ime glavnice plaćan 7. juna iznos od 176.113,80 evra i 7. decembra iznos od 174.915,19 evra, na ime kamate je 7. juna plaćen iznos od 59.175,92 evra i 7. decembra iznos od 68.900,80 evra i na ime provizije na nepovučena sredstva je 7. juna plaćen iznos od 689,28 evra i 7. decembra iznos od 234,44 evra;

8) Projekat modernizacije infrastrukture kontrole leta – Ugovoren iznos kredita je 30.820.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate.

9) Modernizacija i proširenje prečistača za otpadne vode opštine Subotica – Ugovoren iznos kredita je 9.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate. Na ime provizije na nepovučena sredstva je 17. decembra plaćen iznos od 83.817,50 evra;

10) Projekat hitne sanacije saobraćaja (auto-put BG-NS i most kod Beške) – Putevi Srbije – Ugovoren iznos kredita je 72.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 5.348.161,30 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate;

2. Zajmova Evropske investicione banke (EIB):

1) EIB – 21499 – ŽELEZNICE SRBIJE – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 70.000.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen po tranšama 15. januara, 13. juna, 15. juna i 21. juna ukupan iznos od 1.533.050,00 evra, a 15. jula, 13. decembra, 15. decembra i 21. decembra ukupan iznos od 1.616.407,08 evra;

2) EIB – 21631 -PUTEVI SRBIJE – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 89.849.900,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 1.403.272,92 evra, i 15. avgusta iznos od 1.629.511,83 evra;

3) EIB – 21756 – EMS – Rekonstrukcija energetskog sistema – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 59.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 4.500.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. novembra iznos od 56.484,00 evra;

4) EIB – 22096 – BEOGRAD – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 10.664.211,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 10. avgusta iznos od 114.295,44 evra;

5) EIB- 21386 – PUTEVI SRBIJE – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 37.000.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen po tranšama 5. januara, 15. februara i 13. juna ukupan iznos od 1.020.450,00 evra, a 15. jula, 15. avgusta i 13. decembra ukupan iznos od 1.020.450,00 evra;

6) EIB – 21386 – AERODROM „NIKOLA TESLA“ Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 13.000.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen po tranšama 20. februara, 5. juna i 20. juna ukupan iznos od 291.739,00 evra, a 20. avgusta, 5. decembra i 20. decembra ukupan iznos od 292.530,00 evra;

7) EIB – PUTEVI SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 49.103.579,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 27.547.108,01 evra. U 2006. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 2.342.240,72 evra i 15. decembra iznos od 2.401.165,02 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 1.315.838,42 evra, a 15. decembra ukupan iznos od 1.220.392,12 evra;

8) EIB – ŽELEZNICE SRBIJE – Konsolidacioni zajam starih dugova – Ugovoren iznos kredita je 7.255.987,43 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 4.070.608,76 evra. U 2006. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 346.110,60 evra i 15. decembra iznos od 354.817,79 evra, a na ime kamate je plaćen 15. juna ukupan iznos od 194.440,14 evra, a 15. decembra ukupan iznos od 180.336,14 evra;

9) EIB – 22264 – EPS – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 10.600.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 25. maja i 9. juna ukupan iznos od 87.227,72 evra, a 25. novembra i 9. decembra ukupan iznos od 169.304,42 evra;

10) EIB – 22550 -PUTEVI SRBIJE – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 18.800.000,00 evra. U 2006. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen 15. februara iznos od 96.236,80 evra, a 15. avgusta iznos od 143.393,33 evra;

11) EIB – NIŠ – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate.

12) EIB – NOVI SAD – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate.

13) EIB – 23040 – Kontrola leta – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 5.000.000,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate.

3. Zajmova Nemačke banke za razvoj (KfW):

1) KfW 1 – Remont i popravka RB Kolubara i TE Nikola Tesla – EPS – Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 36.926.635,58 evra. U 2006. godini na ime glavnice plaćen je 30. juna iznos od 2.840.510,44 evra i 30. decembra iznos od 2.840.510,44 evra, a na ime kamate je plaćen 30. juna iznos od 920.325,38 evra, a 30. decembra iznos od 858.970,35 evra;

2) KfW 2 – Nabavka opreme za Tamnavu – EPS – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate. Na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. juna plaćen iznos od 40.000,00 evra i 30. decembra iznos od 40.000,00 evra;

3) KfW 3 – Rehabilitacija HE Bajna Bašta – EPS – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo 0,00 evra. U 2006. godini nije bilo plaćanje na ime glavnice i na ime kamate. Na ime provizije na nepovučena sredstva je 30. decembra iznos od 21.875,00 evra;

4. Duga prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su ŽTP, EPS i Direkcija za puteve. Stanje duga na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra. Kontragaranciju po ovom sporazumu izdala je Republika Srbija 18. jula 2006. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2006 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evrpskoj investicionoj banci. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP, EPS ili Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti glavnicu u godišnjim ratama najkasnije do 13. oktobra tekuće godine i to počev od 2012 do 2016 godine. U ovom slučaju reč je o reprogramiranom zajmu gde celokupan iznos zajma je povučen u jednoj tranši u nekoj od ranijih godina. Otplate glavnice po ovom dugu u 2006. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 17. aprila 2006. godine 2.562.471,20 evra i 17. oktobra 2006. godine 3.296.524,09 evra.

5. Kredita Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembar 2006. godine iznosilo je 47.971.464,88 dolara. U 2006. godini na ime glavnice plaćen je 15. juna iznos od 799.714,23 dolara i 15. decembra iznos od 990.644,18 dolara, a na ime kamate je plaćen 15. juna iznos od 188.615,82 dolara, a 15. decembra iznos od 186.668,05 dolara;

6. IDA -TID- 3909-YF – Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 11.092.089,32 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. februara 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 17.464,50 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 59.595,50 evra, a 15. avgusta 2006. godine na ime troškova servisiranja plaćeno 30.172,14 evra i na ime troškova angažovanja plaćeno 54.277,86 evra;

7. IDA-4090-YF – Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2006. godine iznosilo 0 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2006. godini nije bilo, dok je 15. septembra 2006. godine na ime troškova angažovanja plaćeno 41.490,00 evra;

Nova zaduženja u 2006. godini

1. Sporazum o zajmu i finansiranju između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije «Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III» sa prilozima, potpisan 13. aprila 2006. godine u Beogradu – 12.000.000,00 evra;

2. Ugovor o garanciji (Železnice Srbije – Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 14. jula 2006. godine u Beogradu – 60.000.000,00 evra;

3. Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove železnica II), potpisan 8. decembra 2006. godine u Beogradu – 80.000.000,00 evra;

4. Finansijski ugovor između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A, potpisan 8. decembra 2006. godine u Beogradu – 80.000.000,00 evra.

Ostavite komentar