Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu

IV. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 7.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, i to: od plate za april 2009. godine u neto iznosu od 16.370 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i od plate za oktobar 2009. godine u neto iznosu od 17.352 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 8.

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika utvrđuje se procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika i to 1% mesečnog platnog fonda za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata, a za Upravu za zajedničke poslove republičkih organa i Avio službu Vlade u iznosu od 15% mesečnog platnog fonda.

Član 9.

Obaveze prema korisnicima budzetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budzeta.

Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budzeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budzetskih sredstava.

Ako se propisom stvore nove obaveze za koje nije moguće obezbediti sredstva korišćenjem tekuće budzetske rezerve, dinamika izmirivanja obaveza uskladiće se sa obimom sredstava opredeljenih u budzetu.

Ako korisnici budzetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode utvrđene u čl. 5. i 6. ovog zakona, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budzeta.

Ako korisnici budzetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u čl. 5. i 6. ovog zakona, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovim zakonom.

Član 10.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima, ukoliko to nije u skladu sa kadrovskim planom.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koji nemaju kadrovski plan ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 11.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojim upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, ne plaćaju zakup u 2009. godini.

Član 12.

Izuzetno, Vlada može da odluči o otpisu, odnosno pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budzeta Republike Srbije, u kapital dužnika – pravnog lica.

Član 13.

Direktni i indirektni korisnici budzetskih sredstava čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budzeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2009. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budzeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.

Član 14.

Izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih izdataka, a koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i odobravanja plaćanja na teret budzetskih sredstava.

Član 15.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana izvršavaće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 39/02, 43/03-dr. zakon, 55/04 i 101/05-dr. zakon).

Na predlog Ministarstva za Nacionalni investicioni plan, Vlada uredbom uređuje postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupak po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog Ministarstva za Nacionalni investicioni plan.

Aktom Vlade iz stava 3. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom budzetskom korisniku za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budzetskog korisnika.

U slučaju iz stava 4. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog budzetskog korisnika kome je taj deo sredstava prenet.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana raspoređena u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, koja se aktom Vlade iz stava 3. ovog člana rasporede, odnosno prenesu Ministarstvu vera za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog ministarstva, izvršavaće se preko nove aproprijacije 489 – Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana, za čiji iznos će se umanjiti iznos aproprijacije 551 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan.

Sredstva iz stava 6. ovog člana prenose se investitorima – crkvama i verskim zajednicama.

Član 16.

Izvršavanje obaveza za projekte Nacionalnog investicionog plana, kao i obaveza za projekte koji se finansiraju sredstvima budzeta planiranim kao kapitalni izdatak, može se vršiti i obračunskim oblicima plaćanja (asignacija, cesija, kompenzacija, preuzimanje duga i dr.).

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način izvršavanja izdataka iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 15. stav 3. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 15. stav 3. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan, zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan ili lice koje on ovlasti učestvuje u pregovaranju oko izdavanja garancija i odobravanja projektnih zajmova namenjenih za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana iz člana 3. ovog zakona.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan koja predlaže Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, kao i za sredstva namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, nalogodavac je ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Izvršena sredstva iz stava 4. ovog člana namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, evidentiraju se u budzetu Republike Srbije kao izvršeni izdaci budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine. Ova sredstva izvršavaće se prenosom budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine prema dinamici koju određuje ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Listu projekata Nacionalnog investicionog plana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za koje se rasporede sredstva u okviru Razdela 27 – Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, utvrdiće Vlada na predlog nadležnog organa Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 18.

Ministar nadležan za poslove pravde nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa, kao i za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu sudskih taksi sa računa budzeta na podračune pravosudnih organa.

Ministar nadležan za poslove pravde nadležan je i za davanje naloga za prenos pravosudnim organima i ostalih sredstava iz razdela 5 – Pravosudni organi sa računa budzeta na podračune pravosudnih organa, osim Vrhovnom sudu Srbije, Upravnom sudu, Višem trgovinskom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Republičkom javnom pravobranilaštvu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom pravosudnih organa iz Razdela 5 – Pravosudni organi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanje kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za sve pravosudne organe i za druga plaćanja za koja se ne može utvrditi nadležnost funkcionera koji rukovodi radom pravosudnog organa, nadležan je ministar nadležan za poslove pravde.

Ministarstvo nadležno za poslove pravde vrši nadzor nad trošenjem sredstava iz Razdela 5 – Pravosudni organi, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

Član 19.

Transfere sredstava prema indirektnim korisnicima budzeta Republike mogu vršiti svi direktni korisnici budzetskih sredstava kada transferišu sredstva indirektnom korisniku na istom nivou vlasti.

Član 20.

Funkcioner koji rukovodi radom direktnog korisnika budzetskih sredstava može, uz saglasnost Vlade, preneti direktoru Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ovlašćenje za raspolaganje odobrenim aproprijacijama utvrđenim ovim zakonom, koje se odnose na kapitalne investicije i održavanje objekata u svojini Republike Srbije, osim za kapitalne investicije iz Nacionalnog investicionog plana.

Član 21.

Za javnu nabavku iznad iznosa sredstava od 590.000.000 dinara, naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost od 290.000 dinara do 2.900.000 dinara.

Član 22.

Obaveze Republike Srbije po Zakonu o izdavanju kratkoročnih obveznica („Službeni glasnik RS”, broj 54/96) izmiriće se do kraja 2010. godine.

Član 23.

Sredstva koja su u 2007. godini i ranijim godinama političke stranke utrošile u većem iznosu od predviđenog Zakonom o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS“, br. 72/03 i 75/03-ispravka), a nisu izvršile povraćaj u budzet do kraja 2008. godine, naplatiće se prinudnim putem.

Član 24.

Jedinice lokalne samouprave u 2009. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budzeta jedinica lokalne samouprave, tako da masu sredstava za plate isplaćenu u 2008. godini uvećavaju najviše do 7,8%.

Sredstva iz stava 1. ovog člana jedinice lokalne samouprave mogu uvećati za iznos sredstava potreban za isplatu plata zaposlenih koje će preuzeti iz Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne planiraju u svojim odlukama o budzetu za 2009. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za isplatu plata na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može obustaviti prenos transfernih sredstava iz budzeta Republike Srbije, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz stava 1. ovog člana.

Jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu finansija izveštaje o platama isplaćenim u prethodnom mesecu najkasnije do 15. u tekućem mesecu, počev od januara 2009. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj izveštavanja iz stava 4. ovog člana.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Izuzetno od odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US) i Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) kojima se uređuje usklađivanje, iznos penzije, najniži iznos penzije, iznos novčane naknade, iznos opšteg boda i iznos penzije vojnih osiguranika, utvrđen za oktobar 2008. godine povećanjem za 10% izvršenim zajedno sa redovnim usklađivanjem penzija u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – predstavlja osnov za isplatu penzije, odnosno novčane naknade i određivanje vrednosti opšteg boda za 2009. godinu, i neće se menjati u 2009. godini.

Vlada će pratiti ekonomska kretanja u 2009. godini i, u skladu s tim, može predložiti odgovarajuće mere.

Član 26.

Obaveze po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, po osnovu javnog duga poljoprivrednim osiguranicima, koje u skladu sa Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RS“, br. 85/05 i 115/05) dospevaju u 2009. godini, izvršiće se u celosti u 2010. godini, uvećane za iznos kamate obračunate po stopi od 8,5% na godišnjem nivou.

Član 27.

U skladu sa članom 2. tačka 8), članom 35. i članom 36. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr. zakon, 66/05, 101/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 85/06), u budzetskoj 2009. godini neće se vršiti obračun i isplata prema Odluci o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije i Aneksu I Opšteg kolektivnog ugovora („Službeni glasnik RS“, broj 104/08), kao ni obračun i isplata božićnih, godišnjih i jubilarnih nagrada i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije, budzeta lokalne vlasti, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i njihove korisnike.

Član 28.

Ako se donese propis kojim se određene nadležnosti prenose sa Republike na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, sredstva koja su planirana u budzetu Republike Srbije za 2009. godinu, a neutrošena za finansiranje tih nadležnosti, unose se u tekuću budzetsku rezervu i usmeravaju budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine preko razdela Ministarstva finansija.

Član 29.

Sredstva opredeljena ovim zakonom za finansiranje izgradnje i sanacije objekata na teritorijama opština Kolubarskog upravnog okruga pogođenog zemljotresom, prenosiće se Direkciji za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom (u daljem tekstu: Direkcija) po dobijanju izveštaja o utrošku sredstava prenetih Direkciji iz budzeta Republike Srbije u 2008. godini.

Ako su sredstva iz stava 1. ovog člana utrošena u skladu sa principima efikasnosti i ekonomičnosti, propisanih u članu 4. Zakona o budzetskom sistemu, sredstva opredeljena ovim zakonom preneće se Direkciji u skladu sa utvrđenim kvotama u roku od pet dana po dobijanju izveštaja.

U narednom periodu sredstva će se prenositi Direkciji tromesečno u roku od pet dana po dobijanju izveštaja o sredstvima prenetim iz budzeta Republike Srbije, ukoliko su sredstva utrošena u skladu sa principima iz stava 2. ovog člana.

Izveštaji iz st. 1. i 3. ovog člana dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove planiranja i izgradnje.

Član 30.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije koja se uplaćuju na uplatni račun budzeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, u visini od 5%, izdvajaju se za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se prema kriterijumima i postupku koji će se urediti posebnim zakonom.

Član 31.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije preneće na račun – Izvršenje budzeta Republike Srbije do 31. januara 2009. godine sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2008. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 102/08) zaključno sa 31. decembrom 2008. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje način utvrđivanja iznosa i postupak vraćanja neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2009. godine.

Ostavite komentar