Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu

obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 624.230.746 733.043.876 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 599.713.662 654.343.709 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 516.367.760 587.934.588 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 89.972.299 109.663.427 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 62.744.213 74.695.377 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 27.228.086 34.968.050 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 14 712100 Porez na fond zarada 14 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 57.182 75.728 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.244 50 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 2 -2 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 55.936 75.591 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 89 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 275.513.120 312.562.136 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 265.464.636 301.689.462 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 2 2 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 10.048.482 10.872.672 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 57.380.897 64.784.269 715100 Carine i druge uvozne dažbine 57.380.897 64.784.269 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 184.583 193.864 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 14 94 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 184.569 193.770 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 93.253.297 100.626.717 717100 Akcize na derivate nafte 49.112.738 50.996.700 717200 Akcize na duvanske prerađevine 34.399.606 39.402.970 717300 Akcize na alkoholna pića 7.876.041 8.333.358 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 45.600 1.183 717500 Akcize na kafu 1.819.312 1.892.506 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) 6.382 28.433 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 8.351 28.423 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -1.970 10 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 318 112 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 318 112 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 157 12 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 161 10 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -52 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 142 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 745.949 693.552 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 462.679 263.835 731100 Tekuće donacije od inostranih država 317.496 263.835 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 145.183 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 282.178 429.717 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 282.178 429.717 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 1.092 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 35 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 1.057 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 82.582.074 65.702.378 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 6.432.082 2.501.752 741100 Kamate 3.815.641 193.284 741200 Dividende 1.850.310 748.105 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 766.131 1.560.363 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 58.304.319 39.717.292 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 26.023.204 470.533 742200 Takse i naknade 22.593.512 25.537.291 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 9.687.603 13.709.468 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 7.458.216 6.896.356 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 343.729 407.278 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 112.965 122.598 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 5.872.804 5.266.800 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 876.588 854.657 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 252.130 245.023 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 190.387 2.001 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 190.387 2.001 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 10.197.070 16.584.977 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 10.197.070 16.584.977 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 17.560 13.078 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 9.315 30 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 9.315 30 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 8.245 13.048 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 8.245 13.048 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 1 1 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 1 1 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1 1 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 4.969.876 1.377.129 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 4.969.856 1.377.054 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 4.332.668 746.282 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 4.332.668 746.282 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 637.046 630.702 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 637.046 630.702 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 142 70 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 142 70 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 75 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 75 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 75 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 20 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 20 841100 Primanja od prodaje zemljišta 20 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 19.547.208 77.323.038 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 5.593.884 46.409.407 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 1.035.796 44.278.873 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 1.035.796 8.231.016 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 1.047.857 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 35.000.000 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 4.558.088 2.130.534 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 808.000 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 2.130.534 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 3.750.088 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 13.953.324 30.913.631 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 13.953.324 30.913.631 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 98.146 2.492.631 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 2.334.144 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 72.558 2.736 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 13.782.620 26.084.120 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 655.619.809 745.752.145 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 525.966.180 627.383.992 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 152.819.020 180.378.904 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 119.935.121 139.169.720 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 119.935.121 139.169.720 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 23.514.171 27.190.409 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 15.354.192 17.671.530 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 7.271.359 8.484.263 412300 Doprinos za nezaposlenost 888.620 1.034.616 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 554.749 496.356 413100 Naknade u naturi 554.749 496.356 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 1.715.437 3.789.129 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 337.276 406.877 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 18.802 20.926 414300 Otpremnine i pomoći 1.101.816 1.684.546 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 257.543 1.676.780 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 3.688.609 4.698.681 415100 Naknade troškova za zaposlene 3.688.609 4.698.681 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 3.273.499 4.897.536 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.273.499 4.897.536 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 137.434 137.073 417100 Poslanički dodatak 137.434 137.073 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 46.225.573 51.139.456 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 11.163.872 11.209.387 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 403.868 512.010 421200 Energetske usluge 4.851.231 4.294.728 421300 Komunalne usluge 2.045.012 2.024.844 421400 Usluge komunikacija 2.435.502 2.630.971 421500 Troškovi osiguranja 440.360 497.637 421600 Zakup imovine i opreme 973.140 1.228.021 421900 Ostali troškovi 14.759 21.176 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 3.090.702 4.293.238 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 1.555.338 2.463.771 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 639.915 850.562 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 625.125 706.616 422400 Troškovi putovanja učenika 143.268 170.631 422900 Ostali troškovi transporta 127.056 101.658 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 7.086.794 8.331.242 423100 Administrativne usluge 214.645 220.378 423200 Kompjuterske usluge 274.053 331.507 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 541.186 627.522 423400 Usluge informisanja 501.356 670.825 423500 Stručne usluge 3.988.159 4.793.262 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 97.845 111.653 423700 Reprezentacija 320.990 305.155 423900 Ostale opšte usluge 1.148.560 1.270.940 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 10.994.956 12.680.546 424100 Poljoprivredne usluge 38.606 33.353 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1.261.542 1.658.513 424300 Medicinske usluge 1.108.053 1.151.998 424400 Usluge održavanja autoputeva 220 719 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 10.280 6.839 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 7.132.402 8.401.619 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.443.853 1.427.505 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 4.085.660 3.994.512 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.169.480 1.316.351 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 2.916.180 2.678.161 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 9.803.589 10.630.531 426100 Administrativni materijal 2.356.492 2.920.204 426200 Materijali za poljoprivredu 24.132 29.210 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 302.210 348.053 426400 Materijali za saobraćaj 3.156.815 3.001.386 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 50.300 505.346 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 63.449 53.492 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 719.465 464.697 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 2.425.050 2.348.317 426900 Materijali za posebne namene 705.676 959.826 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 64 103 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 64 103 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 64 103 431200 Amortizacija opreme 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 432100 Amortizacija kultivisane imovine 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 14.806.399 13.895.829 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 2.312.500 948.248 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 2.298.793 906.897 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 618 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 13.055 41.283 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 34 68 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 11.917.802 11.118.802 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.608.238 5.439.114 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 2.167.864 2.250.431 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.280.425 2.383.773 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 861.275 1.045.484 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 468.245 1.793.285 443100 Otplata kamata po garancijama 468.245 1.793.285 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 107.852 35.494 444100 Negativne kursne razlike 106.910 15.446 444200 Kazne za kašnjenje 53 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 942 19.995 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 36.120.043 49.374.860 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 36.067.754 49.320.478 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 35.787.752 49.120.853 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 280.002 199.625 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 52.289 54.382 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 52.289 53.912 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 470 460000 DONACIJE,DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 204.757.356 250.224.417 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 273.196 271.868 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 273.196 271.237 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 631 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 56.854.515 69.916.148 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 54.095.570 67.603.709 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 2.758.945 2.312.439 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 147.629.205 179.998.382 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 147.629.205 178.133.142 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.865.240 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 440 38.019 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 440 38.019 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 61.775.983 72.656.005 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 61.775.983 72.656.005 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 16.471.345 20.344.883 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 11.062.386 13.559.692 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 16.455.219 17.498.382 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 105.530 198.565 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.285 1.547 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 138.750 141.053 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 4.065.187 5.626.035 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.552.278 2.627.279 472900 Ostale naknade iz budzeta 10.924.003 12.658.569 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 9.461.742 9.714.418 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.690.276 5.827.349 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 399.496 426.314 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 4.290.780 5.401.035 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 1.149.078 534.608 482100 Ostali porezi 1.117.997 479.011 482200 Obavezne takse 30.221 24.498 482300 Novčane kazne 860 31.099 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 613.001 1.430.590 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 613.001 1.430.590 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 260.000 20.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 260.000 20.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 2.506.412 1.682.830 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 2.506.412 1.682.830 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 242.975 219.041 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 242.975 219.041 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 65.414.850 51.806.673 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 25.064.546 27.078.769 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 15.491.251 15.272.416 511100 Kupovina zgrada i objekata 2.727.360 1.681.409 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.072.837 5.512.807 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.830.789 7.259.883 511400 Projektno planiranje 860.265 818.317 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 9.315.780 11.490.433 512100 Oprema za saobraćaj 1.787.722 1.365.278 512200 Administrativna oprema 1.323.746 2.090.508 512300 Oprema za poljoprivredu 2.723.219 328.781 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 66.065 67.414 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 64.197 288.935 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 50.985 110.018 512700 Oprema za vojsku 2.821.380 6.568.406 512800 Oprema za javnu bezbednost 172.500 433.633 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 305.966 237.460 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 207 513100 Ostale nekretnine i oprema 207 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 514100 Kultivisana imovina 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 257.308 315.920 515100 Nematerijalna imovina 257.308 315.920 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 1.269.026 955.611 521000 ROBNE REZERVE (4363) 1.269.026 955.611 521100 Robne rezerve 1.269.026 955.611 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 70.420 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 70.420 541100 Zemljište 70.420 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 39.081.278 23.701.873 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 39.081.278 23.701.873 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 39.081.278 23.701.873 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 64.238.779 66.561.480 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 49.270.724 43.914.497 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 44.609.085 35.231.694 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 28.613.498 29.492.745 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 13.505.473 5.224.992 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 221.234 170.373 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 2.268.880 110.000 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 233.584 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 4.145.131 5.884.972 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 2.173.313 3.874.371 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.221.312 1.396.295 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 750.506 614.306 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 516.508 2.797.831 613100 Otplata glavnice po garancijama 516.508 2.797.831 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 14.968.055 22.646.983 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 14.846.964 22.339.937 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 150.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 744.041 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 760.000 180.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 3.817.781 2.592.604 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 314.000 490.792 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 9.211.142 18.926.541 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 121.091 307.046 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 121.091 307.046 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) 31.389.063 12.708.269 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 96.442.460 70.194.076 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 648.974.833 737.996.796 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 24.744.087 4.952.920 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 675.223.217 801.145.391 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 19.603.408 55.393.246 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 70.194.076 7.045.481

Datum , 9. decembar 2009. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar