183. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2009. godine

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se mr Vladan Vasić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7728/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Vladislav Cvetković dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, zbog imenovanja za direktora Agencije za privatizaciju posle sprovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7793/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vladislav Cvetković za direktora Agencije za privatizaciju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7794/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se mr Nataša Kovačević dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7810/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se mr Nataša Kovačević na položaj pomoćnika ministra finansija – Sektor za fiskalni sistem, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7811/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA „NAPREDAK” ĆUPRIJA

I

U Upravni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Jovanović, dipl. inž. elektrotehnike, „ELART”, Ćuprija;

2. za članove:

1) Aleksandar Kostić, viši fizioterapeut iz Ćuprije;

2) Slavica Nikolić Stajković, doktor veterinarske medicine, veterinarski inspektor u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) Zorica Vučković, dipl. pravnik, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Ćuprija;

4) Predrag Milenković, doktor veterinarske medicine, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7823/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge Fabrika animalnih belančevina i masti „Napredak” d.o.o. Ćuprija („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLjANjE, PRERADU I UNIŠTAVANjE LEŠEVA ŽIVOTINjA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINjSKOG POREKLA „NAPREDAK” ĆUPRIJA

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Milutin Ristić, doktor veterinarske medicine iz Novog Sada;

2. za članove:

1) Milica Stevanović, dipl. pravnik iz Ćuprije;

2) Stojanče Đorđević, mašinski inženjer, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Napredak” Ćuprija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7822/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za privredne registre:

1. mr Andreja Marušić, predsednik;

2. Zorica Petrović, član;

3. Aleksandar Ljubić, član;

4. Danijela Knežević, član;

5. Milica Vlašić Koturović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7830/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i članom 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

U Upravni odbor Agencije za privredne registre imenuju se:

1. za predsednika:

– Bojan Bajčeta, dipl. pravnik iz Beograda;

2. za članove:

1) Ivana Dedović, dipl. pravnik iz Beograda;

2) Danijela Ćirić, ekonomista, savetnik u Wiener Stadtische osiguranju;

3) Slaviša Vojinović, advokat iz Kraljeva;

4) Zoran Dragićević, dipl. inž. poljoprivrede, Kabinet predsednika Skupštine grada Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7831/2009

U Beogradu, 30. novembra 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar