Izvršavanje Budžeta

III. IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 6.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.

Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima, na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode, utvrđene u članu 5. ovog zakona, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.

Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u članu 5. ovog zakona, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovim zakonom.

Član 7.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, i to:

– od plate za januar 2007. godine u neto iznosu od 13.800 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– od plate za april 2007. godine u neto iznosu od 14.242 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– od plate za septembar 2007. godine u neto iznosu od 14.840 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 8.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima, ukoliko to nije u skladu sa kadrovskim planom.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju kadrovski plan ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 9.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, koji koriste poslovni prostor u državnoj svojini korisnika budžeta i u celini ili delimično se finansiraju sredstvima budžeta i poslovni prostor u državnoj svojini korisnika sredstava budžeta autonomnih pokrajina, gradova i opština, ne plaćaju zakup u 2007. godini.

Član 10.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2007. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.

Član 11.

Izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih izdataka, koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i odobravanja plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 12.

Davanje koncesija sprovodiće se na osnovu javnog tendera u skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik RS“, broj 55/03).

Na osnovu odluke Vlade, zaključivanjem ugovora o koncesiji iz stava 1. ovog člana Republika Srbija ne može preuzimati direktne ili uslovne obaveze u vezi sa tom koncesijom.

U budžetu se ne planiraju izdaci za obaveze, kao ni prihodi po osnovu koncesija iz stava 1. ovog člana.

U računovodstvu budžeta evidentiraće se finansijski efekti proizašli iz primene ugovora o koncesiji, a naročito efekti koji utiču na vrednost imovine.

Koncesiono preduzeće dostavljaće svoj godišnji izveštaj Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, koji se prikazuje u konsolidovanom izveštaju Republike Srbije.

Član 13.

Sredstva Nacionalnog investicionog plana izvršavaće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 i 55/04).

Na predlog Kancelarije za Nacionalni investicioni plan, Vlada će uredbom urediti postupak po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupak po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, koja su odobrena, a nisu utrošena u 2007. godini mogu se preneti istom korisniku u 2008. godinu.

Član 14.

Izvršavanje obaveza za projekte Nacionalnog investicionog plana, kao i obaveza za projekte koji se finansiraju sredstvima budžeta planiranim kao kapitalni izdatak, može se vršiti i obračunskim oblicima plaćanja (asignacija, cesija, kompenzacija, preuzimanje duga i dr.).

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način izvršavanja izdataka iz stava 1. ovog člana.

Član 15.

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijoj je nadležnosti projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Funkcioner u čijoj je nadležnosti projekat koji se realizuje i ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan zajednički su odgovorni za preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Za sredstva Nacionalnog investicionog plana koja su raspoređena u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.12 – Kancelarija za Nacionalni investicioni plan, namenjena za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina, kao i za sredstva Nacionalnog investicionog plana za realizaciju projekata koje predlaže Kancelarija za Nacionalni investicioni plan, nalogodavac je ministar zadužen za Nacionalni investicioni plan.

Član 16.

Ministar nadležan za poslove pravde naredbodavac je za izvršavanje ukupnih izdataka raspoređenih u Razdelu 5 – Pravosudni organi.

Ministar iz stava 1. ovog člana odgovoran je za preuzimanje obaveza i izdavanje naloga za plaćanje, za izvršavanje izdataka iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

Transfere prema indirektnim korisnicima budžetskih sredstava mogu vršiti sledeći direktni korisnici budžetskih sredstava, i to: Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo rada i socijalne politike.

Član 18.

Funkcioner koji rukovodi radom direktnog korisnika budžetskih sredstava može, uz saglasnost Vlade, preneti direktoru Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ovlašćenje za raspolaganje odobrenim aproprijacijama utvrđenim ovim zakonom, koje se odnose na kapitalne investicije i održavanje objekata u svojini Republike Srbije, osim za kapitalne investicije iz Nacionalnog investicionog plana.

Član 19.

Za javnu nabavku iznad iznosa sredstava od 500.000.000 dinara naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost od 250.000 dinara do 2.500.000 dinara.

Član 20.

Obaveze Republike Srbije po Zakonu o izdavanju kratkoročnih obveznica („Službeni glasnik RS“, broj 54/96) izmiriće se do kraja 2010. godine.

Član 21.

Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2007. godini po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.3 – Generalni sekretarijat Vlade, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 16.612.000 dinara; Glava 3.11 – Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 16.612.000 dinara; Glava 3.12 – Kancelarija za Nacionalni investicioni plan, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.100.000.000 dinara;

– Razdeo 9 – Ministarstvo odbrane, funkcija 210 Vojna odbrana, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 2.951.000.000 dinara;

– Razdeo 10 – Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkcija 310 Policijske usluge, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.100.000.000 dinara;

– Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 18.000.000 dinara namenjena za isplatu „nacionalnih penzija“ za istaknute samostalne umetnike; Glava 12.1 – Uprava carina, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 98.000.000 dinara; Glava 12.2 – Poreska uprava, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 321.000.000 dinara;

– Razdeo 13 – Ministarstvo pravde, funkcija 360 Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.294.450.000 dinara;

– Razdeo 15 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 12.505.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 2.670.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.380.000.000 dinara; Glava 15.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.695.248.000 dinara i Glava 15.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 73.153.000 dinara; Glava 15.3 – Republička direkcija za vode, funkcija 630 Vodosnabdevanje, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 593.396.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 2.028.100.000 dinara; ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 119.902.000 dinara; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.240.750.000 dinara; funkcija 412 Opšti poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 706.339.000 dinara; ekonomska klasifikacija 464 Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 1.915.667.000 dinara; ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 7.035.761.000 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000.000.000 dinara; funkcija 473 Turizam, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.858.945.000 dinara; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.767.543.382 dinara; funcija 474 Višenamenski razvojni projekti, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.056.706.618 dinara; ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine u iznosu od 1.300.000.000 dinara;

– Razdeo 17 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 430 Gorivo i energija, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 2.100.000.000 dinara; funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.320.000.000 dinara;

– Razdeo 18 – Ministarstvo za infrastrukturu, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 7.239.051.000 dinara; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 11.015.000.000 dinara; funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 320.608.000 dinara;

– Razdeo 19 – Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo, funkcija 460 Komunikacije, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 500.000.000 dinara;

– Razdeo 20 – Ministarstvo trgovine i usluga, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za deo sredstava u iznosu od 47.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 34.000.000 dinara;

– Razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.472.000.000 dinara;

– Razdeo 22 – Ministarstvo nauke, funkcija 140 Osnovno istraživanje, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.400.000.000 dinara;

– Razdeo 23 – Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 155.000.000 dinara;

– Razdeo 24 – Ministarstvo prosvete, funkcija 980 Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.292.000.000 dinara;

– Razdeo 25 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 Usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.195.000.000 dinara;

– Razdeo 26 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge u iznosu od 475.225.000 dinara namenjena je za programe i projekte u kulturi; ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 1.501.000.000 dinara;

– Razdeo 27 – Ministarstvo zdravlja, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 4.421.000.000 dinara;

– Razdeo 28 – Ministarstvo vera, funkcija 840 Verske i druge usluge zajednice, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 255.300.000 dinara;

– Razdeo 30 – Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 551 Nefinansijska imovina koja se finasira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana u iznosu od 148.200.000 dinara.

Član 22.

Lokalne vlasti u 2007. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za septembar 2006. godine uvećanih najviše do 10%.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, lokalne vlasti mogu uvećati samo za iznos sredstava potreban za isplatu plata zaposlenih koje će preuzeti iz Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ukoliko lokalne vlasti ne planiraju u svojim odlukama o budžetu za 2007. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za isplatu plata na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija obustaviće prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz stava 1. ovog člana.

Lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija – Upravi za trezor izveštaj o platama isplaćenim u prethodnom mesecu najkasnije do 15. u tekućem mesecu, počev od januara 2007. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i sadržaj izveštavanja iz stava 4. ovog člana.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, koja se uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05), u visini od 5%, izdvajaju se za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana, vršiće se prema kriterijumima i postupku koji će se urediti posebnim zakonom.

Član 24.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, saglasno članu 22. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 115/06, 22/07, 24/07 i 27/07), bili su dužni da na račun – Izvršenje budžeta Republike Srbije, do 31. januara 2007. godine, prenesu sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05, 108/05 i 85/06) zaključno sa 31. decembrom 2006. godine.

Član 25.

U ukupan iznos sredstava utvrđen ovim zakonom uračunata su i sredstva stavljena na raspolaganje direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava saglasno Uredbi o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07).

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar