IZVRŠAVANjE BUDžETA

IV IZVRŠAVANjE BUDžETA

Član 10.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.

Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima, na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode, utvrđene u čl. 6. i 9. ovog zakona, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.

Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u čl. 6. i 9. ovog zakona, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovim zakonom.

Član 11.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, broj 62/06), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, i to:

– od plate za januar 2007. godine u neto iznosu od 13.800 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– od plate za april 2007. godine u neto iznosu od 14.242 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

– od plate za septembar 2007. godine u neto iznosu od 14.840 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 12.

Od ukupnog utvrđenog iznosa sredstava za plate nameštenika, 4% sredstava namenjen je za dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika.

Član 13.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima, ukoliko to nije u skladu sa kadrovskim planom.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju kadrovski plan ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 14.

Sredstva od prodaje kapitala „NIS“ a.d. Novi Sad, koja se uplate na uplatni račun budžeta Republike Srbije u skladu sa Zakonom o privatizaciji, raspodeliće se za namirenje svih troškova restruktuiranja i pozajmice datih „NIS-u“ a.d. Novi Sad iz budžeta Republike Srbije, a deo sredstava, najviše do 50% od ukupno uplaćenih sredstava u budžet Republike od prodaje kapitala „NIS“ a.d. Novi Sad, rasporediće se u okviru Nacionalnog investicionog plana za projekte na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

Član 15.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, koji koriste poslovni prostor u državnoj svojini korisnika budžeta i u celini ili delimično se finansiraju sredstvima budžeta i poslovni prostor u državnoj svojini korisnika sredstava budžeta autonomnih pokrajina, gradova i opština, ne plaćaju zakup u 2007. godini.

Član 16.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2007. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.

Član 17.

Izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih izdataka, koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i odobravanja plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 18.

Davanje koncesija sprovodiće se na osnovu javnog tendera u skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik RS“, broj 55/03).

Na osnovu odluke Vlade, zaključivanjem ugovora o koncesiji iz stava 1. ovog člana Republika ne može preuzimati direktne ili uslovne obaveze u vezi sa tom koncesijom.

U budžetu se ne planiraju izdaci za obaveze, kao ni prihodi po osnovu koncesija iz stava 1. ovog člana.

U računovodstvu budžeta evidentiraće se finansijski efekti proizašli iz primene ugovora o koncesiji, a naročito efekti koji utiču na vrednost imovine.

Koncesiono preduzeće dostavljaće svoj godišnji izveštaj Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, koji se prikazuje u konsolidovanom izveštaju Republike.

Član 19.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava izvršavaju kapitalne rashode i realizuju Nacionalni investicioni plan direktnim prenošenjem sredstava izvođačima radova i dobavljačima.

Obaveze iz ugovora o sufinansiranju kapitalnih rashoda sa jedinicama lokalne samouprave, izvršavaju se direktnim prenošenjem sredstava izvođačima radova i dobavljačima.

Sredstva Nacionalnog investicionog plana koja se realizuju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina izvršavaju se preko budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina.

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, koja su odobrena budžetskom korisniku na odgovarajućoj aproprijaciji, a nisu utrošena do kraja 2006. godine, mogu se preneti za realizaicju istog projekta u 2007. godini, za istu namenu za koju su sredstva bila opredeljena na aproprijaciji utvrđenoj Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu.

Član 20.

Direktni korisnici budžetskih sredstava mogu da prenose sredstva ostalim nivoima vlasti samo sa aproprijacije predviđene budžetom u okviru ekonomske klasifikacija 463 – Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 21.

Ministar nadležan za poslove pravde naredbodavac je za izvršavanje ukupnih izdataka raspoređenih u Razdelu 5 – Pravosudni organi.

Ministar iz stava 1. ovog člana odgovoran je za preuzimanje obaveza i izdavanje naloga za plaćanje, za izvršavanje izdataka iz stava 1. ovog člana.

Član 22.

Transfere prema indirektnim korisnicima budžetskih sredstava mogu vršiti sledeći direktni korisnici budžetskih sredstava, i to: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Član 23.

Funkcioner koji rukovodi radom direktnog korisnika budžetskih sredstava može, uz saglasnost Vlade, preneti direktoru Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ovlašćenje za raspolaganje odobrenim aproprijacijama utvrđenim ovim zakonom, koje se odnose na kapitalne investicije i održavanje objekata u svojini Republike Srbije, osim za kapitalne investicije iz Nacionalnog investicionog plana.

Član 24.

Za javnu nabavku iznad iznosa sredstava od 500.000.000 dinara naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 i 55/04).

Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost od 250.000 dinara do 2.500.000 dinara.

Član 25.

Obaveze Republike Srbije po Zakonu o izdavanju kratkoročnih obveznica („Službeni glasnik RS“, broj 54/96) izmiriće se do kraja 2010. godine.

Član 26.

Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2007. godini po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.3 – Generalni sekretarijat Vlade, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 53.400.000 dinara namenjena su za Nacionalni savet Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

– Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 36.000.000 dinara namenjena za isplatu „nacionalnih penzija“ za istaknute samostalne umetnike.

– Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 10.033.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 4.400.000.000 dinara; Glava 14.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.000.000.000 dinara i Glava 14.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 150.000.000 dinara;

– Razdeo 15 – Ministarstvo za kapitalne investicije, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 8.000.000.000 dinara i funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 306.000.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 950.000.000 dinara;

– Razdeo 17 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.071.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 2.400.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 9.300.000.000 dinara;

– Razdeo 20 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge u iznosu od 1.400.900.000 dinara namenjena je za programe i projekte u kulturi;

– Razdeo 52 – Ministarstvo privrede, Glavni program 1103 Aktivna politika zapošljavanja, Program 1008 Program za podsticanje zapošljavanja odobravanjem kredita pravnim licima i preduzetnicima, ekonomska klasifikacija 621 Nabavka domaće finansijske imovine 2.000.000.000 dinara; Glavni program: 1502 Podsticanje i podrška u oblasti privrede, trgovine, turizma i usluga, Program 1006 Program kreditne podrške privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije, Projekat 0001 Projekat o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije za 2007. godinu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 3.200.000.000 dinara i Glavni program: 1502 Podsticanje i podrška u oblasti privrede, trgovine, turizma i usluga, Program 1007 Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditiranje davanja u lizing domaćih mašina i opreme ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema 963.000.000 dinara (1.250.000.000 dinara).

Član 27.

Lokalne vlasti u 2007. godini mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za septembar 2006. godine uvećanih najviše do 10%.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, lokalne vlasti mogu uvećati samo za iznos sredstava potreban za isplatu plata zaposlenih koje će preuzeti iz Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ukoliko lokalne vlasti ne planiraju u svojim odlukama o budžetu za 2007. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za isplatu plata na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija obustaviće prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz stava 1. ovog člana.

Lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija – Upravi za trezor izveštaj o platama isplaćenim u prethodnom mesecu najkasnije do 15. u tekućem mesecu, počev od januara 2007. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja iz stava 4. ovog člana.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, koja se uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji (“Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03 i 45/05), u visini od 5%, izdvajaju se za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana, vršiće se prema kriterijumima i postupku koji će se urediti posebnim zakonom.

Član 29.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava preneće na račun – Izvršenje budžeta Republike, do 31. januara 2007. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu (“Službeni glasnik RS“, br. 106/05, 108/05 – ispravka i 85/06) zaključno sa 31. decembrom 2006. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar