167. sednica Vlade Republike Srbije, 23. novembar 2006. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Upravni odbora Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

– za predsednika

Slađana Bojković, istoričar, zaposlena u Istorijskom muzeju Srbije;

– za članove:

1. Mira Pokrajac, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture;

2. Gordana Stanišić, viši kustos, zaposlena u Narodnom muzeju Beograd;

3. Lilijana Ratković, dipl. pravnik, zaposlena u Arhivu Srbije i Crne Gore;

4. Goran Đorđević, dipl. pravnik, zaposlen u Muzeju istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9986/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

U Nadzorni odbora Muzeja istorije Jugoslavije imenuju se:

– za predsednika

Neda Jevremović, arheolog, zaposlena u Narodnom muzeju Beograd;

– za članove:

1. Nikola Šeatović, savetnik u Ministarstvu kulture;

2. Svetlana Sabljić, dipl. ekonomista, zaposlena u Muzeju istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9987/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZBRIVANjE ODRASLIH „MALE PČELICE” U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Ivan Nedeljković dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje odraslih „Male pčelice” u Kragujevcu.

II

Imenuje se dr Duško Nešovanović, spec. opšte hirurgije KC Kragujevac, u Kragujevcu, za člana Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje odraslih „Male pčelice” u Kragujevcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10003/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZA STARE I PENZIONERE U SMEDEREVU

I

Razrešava se Stevan Mihaljević dužnosti člana Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Smederevu, na lični zahtev.

II

Imenuje se Živana Nikolić, korisnik Centra, za člana Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Smederevu .

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10003/2006-1

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 46/94, 48/94 – dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 – dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE U BEOGRADU

I

Razrešava se Borislav Milić dužnosti predsednika Upravnog odbora Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu.

II

U Upravni odbora Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Nevenka Bogdanović, diplomirani psiholog, sekretar Crvenog krsta u Kragujevcu;

2. za člana:

– Valerija Mitrović, zaposlena u Centru.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10003/2006-2

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. stava 2. Odluke o obrazovanju Saveta za pitanja starosti i starenja („Službeni glasnik RS”, br. 132/04 i 25/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA PITANjA STAROSTI I STARENjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za pitanja starosti i starenja članovi:

1. prof. dr Aleksandar Živanović;

2. Vladimir Deanović.

II

U Savet za pitanja starosti i starenja imenuje se članovi:

1. dr Ivana Mišić, savetnik za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju u Ministarstvu zdravlja;

2. Branko Pavlović, zamenik predsednika Nezavisnog sindikata penzionera „Nezavisnost”;

3. dr Lidija Kozarčanin, zaposlena u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10002/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU „AS IMPEX” DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU, NOVI SAD

I

Razrešava se dr Danilo Tomić dužnosti člana Upravnog odbora „AS IMPEX” Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća, na lični zahtev.

II

Imenuje se Milivoje Milošević, dipl. inž. prerade nafte, pomoćnik direktora za tehničke poslove u „NIS-NAFTAGASPROMET”, Novi Sad, za člana Upravnog odbora „AS IMPEX” Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9984/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo („Službeni glasnik RS”, br. 69/06 i 75/06 – ispravka), člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06 – prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA SAVETA

ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

Razrešava se Goran Anđelić dužnosti člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

II

Imenuje se Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija, za člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10036/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U ŠAPCU

I

Razrešava se mr Živan Lukić dužnosti direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10049/2006

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U ŠAPCU

I

Imenuje se mr Živan Lukić za direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10049/2006-1

U Beogradu, 23. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar