33. sednica Vlade Republike Srbije, 16. septembar 2004. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za prikupljanje podataka o imovini oduzetoj crkvama i verskim zajednicima („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PRIKUPLjANjE PODATAKA O IMOVINI ODUZETOJ CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

I

U Komisiju za prikupljanje podataka o imovini oduzetoj crkvama i verskim zajednicama imenuju se:

– za predsednika

SLAVICA RADOMIROVIĆ, inž. geodezije, Koordinacioni centar SCG I RS za Kosovo i Metohiju;

– za zamenika predsednika

DUŠANKA ŠEKARA, viši savetnik, Ministarstvo vera;

– za članove:

mr TOMISLAV BRANKOVIĆ, savetnik ministra, Ministarstvo vera;

dr DRAGAN NOVAKOVIĆ, savetnik ministra, Ministarstvo vera;

protojerej dr PREDRAG PUZOVIĆ;

BELA IVKOVIĆ, advokat, u ime Katoličke crkve;

SAMIR ŠKRIJELj, dipl. ekonomista, u ime Mešihata Islamske zajednice Sandžaka;

mr PAVEL LOMIANSKI, dipl. pravnik, u ime Slovačke evangelističke crkve;

BRANKA PAVLOVIĆ, dipl. pravnik, u ime Jevrejske zajednice;

BOGOLjUB CVETINOVIĆ, dipl. pravnik;

LjILjANA KOVAČEVIĆ, šef Odseka za sudski nadzor, Ministarstvo pravde;

DRAGANA RAJIĆ, savetnik, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

MIHAJLO RALIĆ, svetnik u Sektoru za imovinsko-pravne poslove, Ministarstvo finansija;

SLOBODAN PETRAŠ, dipl. mašinski inž., Koordinacioni centar SCG I RS za Kosovo i Metohiju;

SRBOLjUB PANIĆ, pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

RATOMIR KRAGOVIĆ, dipl. inž. geodezije, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6084/2004

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/7/7

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA

U NOVOM PAZARU

I

Razrešava se DžEMAIL DUPLjAK dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Novom Pazaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6306/2004

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/40/40

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA

U NOVOM PAZARU

I

Postavlja se HAKIJA CURIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Novom Pazaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6305/2004

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/41/41

Ostavite komentar