Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 38. st. 4. i 5. Zakona o porezu na promet (“Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 70/03 i 84/04), na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga,

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANjU LICA NA KOJA SE, USLED SPECIFIČNOSTI DELATNOSTI KOJE OBAVLjAJU, NE ODNOSI OBAVEZA EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

U Uredbi o određivanju lica na koja se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni glasnik RS“, broj 100/04), u članu 2. stav 1. tačka 1) posle alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

“52710 Opravka obuće i ostalih predmeta od kože;“.

Dosadašnje alineje 2. do 39. postaju alineje 3. do 40.

U tački 2) dodaje se nova alineja 1. koja glasi:

“18220 Proizvodnja ostale odeće – šivenje po narudžbini, osim ukoliko se ova delatnost obavlja u okviru modnog salona;“.

Dosadašnja alineja 1. postaje alineja 2.

Posle dosadašnje alineje 1. koja postaje alineja 2. dodaju se nove al. 3. i 4, koje glase:

“52730 Opravka satova, časovnika i nakita:

– opravka satova,

– opravka časovnika;

52740 Opravka na drugom mestu nepomenuta – opravka odeće;“.

Dosadašnje al. 2. i 3. postaju al. 5. i 6.

Dodaje se stav 3. koji glasi:

“Delatnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se i pojedini poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti (“Službeni glasnik RS“, broj 86/02 – u daljem tekstu Pravilnik), i to:

stari zanati iz člana 3. st. 2. do 4. Pravilnika, osim:

– kamenorezačkih,

– voskarsko-liciderskih,

– medičarskih,

– priprema pojedinih mesnih, mlečnih i biljnih proizvoda na tradicionalan način;

2) domaća radinost iz člana 4. stav 2. Pravilnika.“.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Ostavite komentar