Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE «STUDENTSKI GRAD» U BEOGRADU

I

Razrešava se IVKO ŠEŠIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma kulture «Studentski grad» u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-928/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA KULTURE

«STUDENTSKI GRAD» U BEOGRADU

I

Imenuje se MIODRAG MILOŠEVIĆ za direktora Doma kulture «Studentski grad» u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-929/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/2/2

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U BEOGRADU

I

Razrešava se LUKA PETROVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se GORJANA RADOMAN za člana Upravnog odbora Studentskog centra u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-930/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/3/3

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se dr ALEKSANDAR BELIĆ dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se dr IVAN VIDENOVIĆ za člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-952/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/4/4

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se LjILjANA STOJILjKOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije, sa 22. aprilom 2004. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-990/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/11/11

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS“, broj 54/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

Imenuje se mr ALEKSANDAR JOČIĆ, dipl. inž. mašinstva, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1006/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/12/12

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Surdulici:

1. SRBOLjUB STOŠIĆ, predsednik;

2. DRAGAN KITANOVIĆ, član;

3. MILČA KOSTADINOV, član;

4. DRAGOSLAV VESELINOVIĆ, član;

5. JELENA MIHAJLOVIĆ, član;

6. BRANKO MILENKOVIĆ, član;

7. DANCIN PETROV, član;

8. SNEŽANA PEŠIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1023/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/15/15

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se:

– za predsednika

ANKICA BOGDANOVIĆ, dipl. pravnik;

– za članove:

– iz reda osnivača

1. NOVICA STANKOVIĆ, dipl. inž. poljoprivrede;

2. SLAĐANA FILIPOVIĆ, dipl. ekonomista;

3. MIRJANA DžONIĆ, profesor engleskog jezika;

– iz reda roditelja:

1. LjUBIŠA NIKOLIĆ, mašinovođa;

2. SLAĐANA GRIGORIJEVIĆ, domaćica;

– iz reda Ustanove:

1. SAŠA ĐORĐEVIĆ;

2. DEJAN ANĐELKOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1022/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/16/16

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Surdulici:

1. MILORAD ANĐELKOVIĆ, predsednik;

2. DRAGAN STANKOVIĆ, član;

3. DUŠICA STANKOVIĆ, član;

4. VUKADIN PETROVIĆ, član;

5. ANKA ZLATANOVIĆ, član;

6. VIOLETA ANĐELKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1021/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.005/17/17

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se:

– za predsednika

NEBOJŠA ARSIĆ, radnik;

– za članove:

– iz reda osnivača

1. STOJANČA MILENKOVIĆ, šumarski tehničar;

2. VESNA MIRKOV, domaćica;

– iz reda roditelja:

1. ŽIVOJIN MILENKOVIĆ, radnik;

2. GORICA DUBLjEVIĆ, domaćica;

– iz reda Ustanove:

JELKA MILOŠEVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1020/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/18/18

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93) i člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu («Službeni glasnik RS», broj 41/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ORGANIZACIJE OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

Imenuje se MIRKO MEDIĆ, dipl. inž. mašinstva, za člana Saveta organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1030/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/19/19

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«LOZNICA» SA SEDIŠTEM U LOZNICI

I

Razrešava se DUŠAN ĐORĐIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Loznica» sa sedištem u Loznici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1027/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/20/20

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«LOZNICA» SA SEDIŠTEM U LOZNICI

I

Imenuje se VLADIMIR PAVLOVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Loznica» sa sedištem u Loznici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1027/2005-1

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/21/21

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KUČEVO» SA SEDIŠTEM U KUČEVU

I

Razrešava se LjUTICA NOVAKOVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Kučevo» sa sedištem u Kučevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1028/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/23/23

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00 ),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«KUČEVO» SA SEDIŠTEM U KUČEVU

I

Imenuje se MIRKO ĐORĐEVIĆ za direktora Veterinarske stanice «Kučevo» sa sedištem u Kučevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1028/2005-1

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/24/24

Na osnovu člana 96. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, broj 135/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA FONDA

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Imenuje se MIODRAG RADOVANOVIĆ za direktora Fonda za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1045/2005

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.015/28/28

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“, broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se JOVAN JOVANOVIĆ za direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8701/2004

U Beogradu, 24. februara 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.019/21/21

Ostavite komentar