Kadrovska rešenja

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DIJASPORU

I

Postavlja se MIODRAG BOŽOVIĆ za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za statusna pitanja dijaspore.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2620/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DIJASPORU

I

Postavlja se VUKMAN KRIVOKUĆA za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2620/2004-1

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/2/2

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DIJASPORU

I

Postavlja se MIODRAG JAKŠIĆ za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za unapređenje veza sa organizacijama dijaspore.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2620/2004-2

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/3/3

Na osnovu ~lana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Slu`beni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U NIŠU

I

Imenuje se dr GORAN ILIĆ, docent Medicinskog fakulteta u Nišu, za člana Saveta Univerziteta u Nišu.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2593/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/4/4

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Razrešava se MIRJANA SIMIĆ dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2685/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/6/6

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Postavlja se dr EMILIJA VUKADIN za pomoćnika ministra finansija – Sektor za carinski sistem i politiku.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2686/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/7/7

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se mr GORDANA LAZAREVIĆ dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za strana ulaganja, donacije i razvojnu pomoć.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2662/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/8/8

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se mr GORDANA LAZAREVIĆ za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za donacije i razvojnu pomoć.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2661/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/9/9

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se dr DUŠKO LOPANDIĆ za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za multilateralnu saradnju i regionalnu trgovinsku saradnju.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2659/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/10/10

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se mr JASMINKA HADžIABDIĆ za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za bilateralnu ekonomsku saradnju.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2660/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/11/11

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Razrešava se JOVAN DESPOTOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za kulturno nasleđe i bibliotečku delatnost.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2680/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/11/11

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

KULTURE

I

Postavlja se MILADIN LUKIĆ za pomoćnika ministra kulture – Sektor za kulturno nasleđe i bibliotečku delatnost.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2681/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/13/13

Na osnovu ~lana 46. stav 2. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PRIVREDE

I

Razrešava se DRAGOLjUB PAREZANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privatizaciju.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2692/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/14/14

Na osnovu ~lana 44a stav 4. Zakona o dr`avnoj upravi („Slu`beni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA POLjOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se DANILO GOLUBOVIĆ za zamenika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2671/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.023/15/15

Na osnovu ~lana 98. Zakona o prekr{ajima („Slu`beni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Slu`beni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98 i 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA I SUDIJA OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda i sudije opštinskih organa za prekršaje:

1. Za područje Veća za prekršaje u Beogradu, imenuju se:

1). Miroslava Bejić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2). Vesna Baljak za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

3). Predrag Veljić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

4). Nada Dimitrijević za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

5). Slavica Antunović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

6). Julka Ristić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

7). Verica Kramarić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

8). Angelina Ilić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

9). Jova Kovačević za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

10). Anka Končarević za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

11). Mirjana Kondić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

12). Danijela Kužić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

13). Zoran Pašalić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

14). Daniela Matić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

15). Slobodan Mladenović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

16). Svetlana Mirković-Disić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

17). Ljiljana Milanović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

18). Milena Milinković za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

19). Slavica Milošević-Gazivoda za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

20). Slavica Mitrović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

21). Snežana Popović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

22). Stojanka Slović za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

23). Jasmina Simić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

24). Trivko Trajković za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

25). Snežana Urošević za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

26). Svetlana Šobot-Blažević za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

27). Draga Šoškić za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

28). Predrag Bogovac za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

29). Gordana Marković za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda.

2. Za područje Veća za prekršaje u Kraljevu, imenuje se:

– Ratka Karadžić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Raški.

3. Za područje Veća za prekršaje u Smederevu, imenuju se:

1). Jagoda Đurđević za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu;

2). Nataša Dinčić za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu.

II

Ovo re{enje objaviti u „Slu`benom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2710/2004

U Beogradu, 15. aprila 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

Ostavite komentar