Predlog zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

PREDLOG ZAKONA

O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

Član 1.

Ovim zakonom osniva se Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Korporacija), kao pravno lice specijalizovano za osiguranje potraživanja po osnovu stambenih kredita koje odobravaju banke i druge finansijske organizacije, koja su obezbeđena hipotekom, kao i za obavljanje drugih poslova u vezi sa tim osiguranjem.

Član 2.

Korporacija ima svojstvo pravnog lica, i stiče ga danom upisa u sudski registar.

Član 3.

Sedište Korporacije je u Beogradu.

Korporacija može imati organizacione delove van sedišta koji nemaju svojstvo pravnog lica.

Korporacija posluje pod nazivom: »Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita».

II. OSNIVAČKI ULOG I SREDSTVA ZA RAD KORPORACIJE

Član 4.

Sredstva za osnivanje i početak rada Korporacije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Osnivački kapital iznosi najmanje 10.000.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu na dan uplate.

Član 5.

Sredstva za rad Korporacije obezbeđuju se iz:

1) prihoda Korporacije;

2) donacija;

3) budžeta Republike Srbije;

4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 6.

Sredstva Korporacije koriste se u skladu sa zakonom, Statutom Korporacije i programom rada Korporacije.

Korporacija može slobodna sredstva plasirati u prvoklasne hartije od vrednosti (hartije od vrednosti Republike Srbije, obveznice po osnovu stare štednje i sl.), vodeći računa o ročnoj usklađenosti preuzetih osiguranih potraživanja i rokova dospeća prvoklasnih hartija od vrednosti.

Član 7.

Korporacija za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.

Član 8.

U slučaju privatizacije Korporacije, predmet privatizacije može biti najviše 49% udela, odnosno akcija sa pravom glasa.

III. DELATNOST

Član 9.

Delatnost Korporacije je:

1) osiguranje potraživanja po osnovu stambenih kredita koje odobravaju banke i druge finansijske organizacije, koja su obezbeđena hipotekom;

2) posredovanje u prenosu potraživanja obezbeđenih hipotekom;

3) izdavanje hartija od vrednosti na osnovu uspostavljene hipoteke, u

skladu sa zakonom;

4) pružanje stručne pomoći državnim organima, bankama i drugim finansijskim organizacijama i drugim zainteresovanim licima u oblasti poboljšanja uslova za finansiranje stambene izgradnje;

5) obavljanje drugih poslova pod uslovima predviđenim Statutom i drugim opštim aktima, aktima poslovne politike i Pravilima poslovanja Korporacije.

Ukupan nominalni iznos obaveza Korporacije koje proizlaze iz obavljanja delatnosti Korporacije iz stava 1. ovog člana može biti najviše do šesnaest puta veći od iznosa kapitala Korporacije.

Ukupan nominalni iznos obaveza Korporacije koje proizlaze iz obavljanja delatnosti Korporacije iz stava 1. ovog člana prema pojedinačnoj poslovnoj banci i pojedinačnom pravnom licu utvrdiće se Pravilima poslovanja Korporacije.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), na obrazložen zahtev Korporacije, daje saglasnost za povećanje obima preko iznosa iz stava 2. ovog člana osiguranja potraživanja i drugih delatnosti Korporacije utvrđenih u stavu 1. ovog člana, za određeni vremenski period.

U obavljanju svojih poslova Korporacija može izdavati hartije od vrednosti u zemlji i inostranstvu, izražene u dinarima ili stranoj valuti, u skladu sa zakonom.

IV. NAČIN RASPODELE DOBITI

Član 10.

Odluku o raspodeli dobiti donosi Upravni odbor Korporacije, uz saglasnost Vlade.

V. ORGANI I OPŠTI AKTI

Član 11.

Organi Korporacije su Upravni odbor, direktor i Nadzorni odbor.

Mandat članova Upravnog odbora, direktora i Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član 12.

Upravni odbor Korporacije ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Upravnog odbora Korporacije imenuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 13.

Upravni odbor Korporacije:

1) donosi Statut, Pravila poslovanja, akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge opšte akte Korporacije;

2) donosi program rada Korporacije;

3) utvrđuje poslovnu politiku i donosi akte poslovne politike Korporacije;

4) usvaja finansijski plan Korporacije;

5) usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Korporacije;

6) bira revizora;

7) usvaja završni račun i izveštaje o reviziji Korporacije;

8) odlučuje o promeni oblika organizovanja Korporacije, u skladu sa zakonom;

9) određuje banke kod kojih će se voditi sredstva Korporacije na osnovu javnog tendera;

10) donosi Poslovnik o radu;

11) obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i Pravilima poslovanja Korporacije.

Na Statut Korporacije, Pravila poslovanja Korporacije, program rada, finansijski plan, akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Korporacije i odluke o promeni oblika organizovanja Korporacije, saglasnost daje Vlada.

Član 14.

Direktora Korporacije imenuje i razrešava Vlada, na predlog Ministarstva.

Član 15.

Direktor Korporacije:

predstavlja i zastupa Korporaciju;

organizuje i rukovodi radom Korporacije;

predlaže akte koje donosi Upravni odbor Korporacije;

izvršava odluke Upravnog odbora Korporacije i preduzima mere za

njihovo sprovođenje;

stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje

imovinom Korporacije;

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Korporacije.

Član 16.

Nadzorni odbor Korporacije ima predsednika i dva člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora Korporacije imenuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Član 17.

Nadzorni odbor Korporacije:

1) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Korporacije i Upravnog odbora Korporacije;

2) pregleda završni račun i utvrđuje da li je sačinjen u skladu sa važećim propisima;

3) utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Korporacije vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na veštačenje;

4) izveštava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izveštajima o poslovanju Korporacije koji se podnose Upravnom odboru;

5) razmatra izveštaje revizora;

6) donosi Poslovnik o radu;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Korporacije.

Nadzorni odbor Korporacije, najmanje dva puta godišnje, podnosi Vladi izveštaj o rezultatima izvršenog nadzora.

Član 18.

Opšti akti Korporacije su Statut, akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravila poslovanja i drugi opšti akti.

Statut sadrži odredbe o nazivu i sedištu Korporacije, organima i njihovoj delatnosti, načinu odlučivanja organa, zastupanju, postupku izmene Statuta i drugim pitanjima od značaja za rad Korporacije.

Pravilima poslovanja Korporacije uređuju se uslovi i način obavljanja delatnosti Korporacije, kao i druga pitanja od značaja za poslovanje Korporacije.

Član 19.

Upravni odbor podnosi izveštaj o poslovanju Korporacije svakih šest meseci.

Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Korporacije Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Član 20.

Poslovanje Korporacije podleže reviziji, u skladu sa zakonom.Izveštaj o obavljenoj reviziji iz stava 1. ovog člana Korporacija dostavlja

Ministarstvu.

Član 21.

Nadzor nad zakonitošću rada Korporacije obavlja Ministarstvo.

Ministarstvo podnosi Vladi najmanje jedanput godišnje izveštaj o rezultatima nadzora, zajedno sa izveštajem o obavljenoj reviziji.

Član 22.

Korporacija počinje sa radom danom upisa u sudski registar.

Član 23.

Korporacija može promeniti oblik organizovanja u akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća.

Član 24.

Vlada će, na predlog Ministarstva, imenovati predsednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora i direktora Korporacije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

Upravni odbor Korporacije će, u roku od 30 dana od dana imenovanja predsednika i članova Upravnog odbora, doneti Statut i Pravila poslovanja Korporacije.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije«.

Ostavite komentar