Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ĆUPRIJI

I

Ivanu Jovanoviću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Ćupriji sa 1. junom 2004. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4029/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, broj 89/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA RAZMATRANjE PITANjA VEZANIH ZA STATUS ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa AP Kosovo i Metohija:

1. NEBOJŠA MILETIĆ, član;

2. MILE NOVAKOVIĆ, član;

3. MLADENKA MILETIĆ, član;

4. MIRJANA ĆOJBAŠIĆ, član;

5. BATA PEJOVIĆ, član;

6. SLAVKO BAJIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3548/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/3/3

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa AP Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS“, broj 89/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA RAZMATRANjE PITANjA VEZANIH ZA STATUS ODREĐENIH ORGANA, ORGANIZACIJA I SLUŽBI SA PODRUČJA AP KOSOVO I METOHIJA

I

U Radnu grupu za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa AP Kosovo i Metohija, imenuju se:

– za članove:

1. RADMILA BUKUMIRIĆ-KATIĆ, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. BISERKA PAVLOVIĆ, načelnik u Sektoru za sistem javnih finansija i budžetsku politiku u Ministarstvu finansija;

3. MILIVOJ NOVAKOVIĆ, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

4. RADOMIR PEJOVIĆ, savetnik direktora, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

5. SLAVKO BAJIĆ, Nacionalna služba za zapošljavanje;

6. MILENA VASIĆ, Kordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju;

7. BLAŽO MILOSAVLjEVIĆ, član Saveza samostalnih sindikata Srbije;

8. ŽIVOTA KOPRIVICA, koordinator Saveza samostalnih sindikata Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3548/2004-2

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/4/4

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume»:

1. mr ALEKSANDAR STAMENKOVIĆ, član;

2. SINIŠA MILETIĆ, član;

3. mr LjUBOMIR CVETIĆ, član;

4. DARKO ĐURKOVIĆ, član;

5. BOŠKO ŠOPALOVIĆ, član;

6. BRATISLAV ĐOKIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3909/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/5/5

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume», imenuju se:

– za članove iz reda zaposlenih:

1. mr ALEKSANDAR STAMENKOVIĆ, dipl. inž. šumarstva;

2. mr LjUBOMIR CVETIĆ, dipl. inž.šumarstva;

3. MILOVAN MIĆIĆ, dipl. inž. šumarstva;

4. RADE VRANIĆ, dipl. inž. šumarstva;

5. DRAGOLjUB MARKOVIĆ, dipl. inž. šumarstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3909/2004-2

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/6/6

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se SINIŠA FILIPOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije, investiciono i tekuće održavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4126/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.044/11/11

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se ZORAN OSTOJIĆ za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za investicije, investiciono i tekuće održavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4127/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.044/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Razrešava se MIODRAG PAVLOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za bilanse javnih prihoda i rashoda i decentralizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4151/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/13/13

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Razrešava se JANKO GUZIJAN dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4151/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/14/14

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Postavlja se DANICA MAGOVAC za pomoćnika ministra finansija – Sektor za sistem javnih finansija i budžetsku politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4151/2004-2

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/15/15

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 6. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

1. SONjI CAGRONOV prestala je funkcija sekretara Agencije za unapređenje državne uprave danom stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04).

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4136/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/16/16

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 8. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

1. DRAGANI PETROVIĆ-RAĐENOVIĆ prestala je funkcija sekretara Agencije za razvoj kulture danom stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04).

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4136/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/17/17

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 10. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

1. ZORANU LAKIĆEVIĆU prestala je funkcija sekretara Agencije za razvoj infrastrukture lokalne samouprave danom stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04).

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4136/2004-2

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/18/18

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 9. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

1. mr NENADU PAVLOVIĆU prestala je funkcija sekretara Agencije za energetsku efikasnost danom stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 51/04).

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4136/2004-3

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/19/19

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se ALEKSANDAR JOVIĆ za direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4149/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/20/20

Na osnovu člana 12. stav 2. i člana 16. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

U Upravni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, imenuju se:

– za predsednika

NIKOLA ĐIVANOVIĆ, Ministarstvo finansija;

– za članove:

1. VLADIMIR SRETENOVIĆ, Ministarstvo finansija;

2. JELENA PUPOVAC, Narodna banka Srbije;

3. DRAGOSLAV VUKOVIĆ, Udruženje banaka i drugih finasijskih organizacija Srbije;

4. SANDA ŠIMIĆ, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom.

II

U Nadzorni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, imenuju se:

– za predsednika

ALEKSANDAR MARKOVIĆ, Ministarstvo finansija;

– za članove:

1. EMICA ZDRAVKOVIĆ, Udruženje banaka i drugih finasijskih organizacija Srbije;

2. ĐORĐE ROGANOVIĆ, Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka;

3. ZLATAN MILETIĆ, Ministarstvo finansija;

4. SLAĐANA KARAVDIĆ-KOČEVIĆ, Ministarstvo privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4148/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/21/21

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Razrešava se dr NENAD PENEZIĆ dužnosti direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4167/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/22/22

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS“, broj 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Imenuje se MIRJANA JOVANOVIĆ za direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4167/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/23/23

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U PREDUZEĆU RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR-GRUPA RTB BOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor („Službeni glasnik RS“, broj 72/01).

II

Razrešavaju se dužnosti u Odboru Preduzeća Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor:

1. prof. dr ANDRIJA LAZIĆ, predsednik;

2. ĐORĐIJE NICOVIĆ, član;

3. LjUBIŠA JOVANOVIĆ, član;

4. SLOBODAN PETROVIĆ, član;

5. VOJISLAV KRSTIĆ, član;

6. ZORAN JANjUŠEVIĆ, član;

7. IVAN GRBIN, član.

III

U Odbor Preduzeća Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor, imenuju se:

– za predsednika Odbora

mr DEJAN RAJAKOVIĆ, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

– za članove:

1. JASMINA HADžIABDIĆ, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. DRAGAN GOLUŠIN, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3. DARKO STRIŽAK, izvršni direktor Agencije za privatizaciju;

4. mr ZORAN TEODOROVIĆ, savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike;

5. dr DEJAN KOŽELj, naučni saradnik;

6. SLOBODAN NIKOLIĆ, tehnički rukovodilac RTB Bor, Elektroliza.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost 11. juna 2004. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4105/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/25/25

Na osnovu tačke 2. Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta Srbije i Crne Gore za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SRJ“, broj 20/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SRBIJE I CRNE GORE ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Razrešavaju se dr NEBOJŠA ČOVIĆ, NENAD MILIĆ I DUŠAN PROTIĆ, dužnosti članova Nacionalnog saveta Srbije i Crne Gore za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 713-3953/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/26/26

Na osnovu tačke 2. Odluke o obrazovanju Nacionalnog saveta Srbije i Crne Gore za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni list SRJ“, broj 20/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA SRBIJE I CRNE GORE ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Za članove Nacionalnog saveta Srbije i Crne Gore za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, imenuju se:

– DRAGAN JOČIĆ, ministar unutrašnjih poslova;

– dr ZORAN LONČAR, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

– BRANISLAV BJELICA, zamenik ministra pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 713-3953/2004-1

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/27/27

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Razrešava se MARKO OMČIKUS dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3971/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.044/13/13

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

I

Imenuje se mr GORDANA MARKOVIĆ za direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3970/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/29/29

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS“, br. 3/92, 18/92 i 63/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za skloništa:

1. dr ŠIMON ĐARMATI, član;

2. dr VIDOJE GOLUBOVIĆ, član;

3. DRAGAN BLEŠIĆ, član.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za skloništa, imenuju se:

– za člana iz reda osnivača

MIODRAG PETROVIĆ;

– za članove iz reda zaposlenih:

1. RADIVOJE KNEŽEVIĆ, dipl. elektro inž.;

2. MILAN PAVLOVIĆ, električar.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4222/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/30/30

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

U Upravni odbor Agencije za privredne registre, imenuju se:

– za predsednika

PETAR PAVLOVIĆ, Ministarstvo privrede;

– za članove:

1. LjUBIŠA JOVANOVIĆ, zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. ĐORĐE CVETINČANIN, sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

3. MILICA VLAŠIĆ-KOTUROVIĆ, Ministarstvo pravde;

4. ALEKSANDAR MALIŠIĆ, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4208/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/31/31

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

U Nadzorni odbor Agencije za privredne registre, imenuju se:

– za predsednika

MIRA PROKOPIJEVIĆ, Ministarstvo privrede;

– za članove:

1. NENAD ILIĆ, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom;

2. ANKA GAJIĆ, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4204/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/32/32

Na osnovu člana 98. stav 1., člana 104. stav 1. i člana 108. stav 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI STAREŠINE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Milošu Paligoriću prestaje dužnost starešine Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 4. junom 2004. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4205/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/33/33

Na osnovu člana 26. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za namensku industriju („Službeni glasnik RS“, broj 58/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA NAMENSKU INDUSTRIJU

I

U Komisiju za namensku industriju, imenuju se:

– za predsednika

pukovnik mr VUKAŠIN FILIPOVIĆ, zamenik načelnika Uprave za istraživanje, razvoj i proizvodnju NBO, Ministarstvo odbrane;

– za članove:

1. dr SLAVOMIR VULETIĆ, pomoćnik ministra privrede;

2. MILORAD BJELOPETROVIĆ, šef Odseka za privatizaciju u Ministarstvu privrede;

3. dr RADIŠA ĐORĐEVIĆ, savetnik za budžet odbrane u Ministarstvu finansija;

4. ŽELjKO KLjUN, savetnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

5. DRAGAN GOLUŠIN, načelnik Odeljenja u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

6. RAJKO RADIĆ, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4248/2004

U Beogradu, 4. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2401404.047/35/35

Ostavite komentar