Kadrovska pitanja

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr VUKOICA ŠĆEKIĆ dužnosti zamenika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6572/2004

U Beogradu, 30. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ za zamenika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6634/2004

U Beogradu, 30. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se LjILjANA MILOSAVLjEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6633/2004

U Beogradu, 30. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/7/7

Ostavite komentar