Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finasiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA GRADSKOG VODOVODA – SRBIJA

Kontragarancija Republike Srbije

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 25 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 11. juna 2004. godine u Beogradu, za finansiranje Projekta gradskog vodovoda -Srbija.

Obaveza Republike Srbije

Član 2.

Kontragarancija iz člana 1. ovog zakona daje se Srbiji i Crnoj Gori na ime obaveze iz Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) („Službeni list SCG“, broj 31/04), kojim se Srbija i Crna Gora zadužuje u svoje ime, a za račun Republike Srbije, u iznosu od 25 miliona evra za finansiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija i Zakona o ratifikaciji Ugovora o finansiranju (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 17/04).

Korisnik zajma

Član 3.

Sredstva zajma biće korišćena za izvođenje radova na navedenom projektu, koji se sastoji od dve komponente: Projekat izgradnje gradskog vodovoda u Novom Sadu, u iznosu od 15 miliona evra i Projekat izgradnje gradskog vodovoda u Nišu, u iznosu od 10 miliona evra.

Korisnik zajma iz člana 1. ovog zakona je Republika Srbija (u daljem tekstu: Korisnik zajma), a promoteri su grad Novi Sad, preko JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad i grad Niš, preko JKP “Naissus”, Niš (u daljem tekstu: promoteri zajma).

Način povlačenja sredstava zajma

Član 4.

Sredstva zajma povlače se po zahtevu Korisnika zajma, preko Ministarstva finansija, na specijalne račune – „EIB M.NJ. Zajam S&M (Novi Sad)“ i „EIB M.NJ. Zajam S&M (Niš)“, koji će biti otvoreni na ime Republike Srbije kod Narodne banke Srbije.

Ministrastvo finansija će sredstva iz stava 1. ovog člana promptno transferisati u korist posebnog deviznog računa koji će Korisnik zajma otvoriti, u skladu sa članom 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 23/02 i 34/02), kod Narodne banke Srbije.

Otplata zajma

Član 5.

Otplata zajma vrši se po nalogu zajmoprimca, preko Narodne banke Srbije, u evrima.

Obaveze promotera zajma

Član 6.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće promoteri zajma.

Promoteri zajma dužni su da sredstva za otplatu zajma obezbeđuju prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove za tu tranšu.

Promoteri zajma će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija.

Promoteri zajma daće ovlašćenja Ministarstvu finansija, u skladu sa članom 4. stav 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, broj 43/04), sa instrukcijom za naplatu sa računa za izvršenje budžeta grada Novog Sada, odnosno računa za izvršenje budžeta grada Niša, koji se vode u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, koja će biti upotrebljena u slučaju da promoter zajma ne izvrši obavezu iz stava 3. ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I . USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni, odnosno pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom i odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) („Službeni list SCG“, broj 31/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da Srbiji i Crnoj Gori izda kontragaranciju za uredno obazbeđenje sredstava za izmirenje dospelih obaveza predviđenih Ugovorom o finansiranju (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbi člana 5. stav 1. Zakona o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) („Službeni list SCG“, broj 31/04), kojom je propisano da se Republika Srbija obavezuje da, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tog zakona, izda Srbiji i Crnoj Gori kontragaranciju za uredno obazbeđenje sredstava za izmirenje obaveza po Ugovoru o finansiranju zaključenom dana 11. juna 2004. godine između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca. Naime, Zakonom o zaduženju Srbije i Crne Gore kod Evropske investicione banke (Projekat gradskog vodovoda – Srbija), između ostalog, propisuje se da se Srbija i Crna Gora zadužuje u iznosu od 25 miliona evra u svoje ime, a za račun države članice Republike Srbije, kod Evropske investicione banke, radi finansiranja Projekta gradskog vodovoda – Srbija.

Navedeni zakon donela je Skupština Srbije i Crne Gore na sednici održanoj 2. jula 2004. godine, kada je donet i Zakon o ratifikaciji Ugovora o finansiranju (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 17/04).

Ratifikovanim Ugovorom o finansiranju (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke predviđeni su konkretni uslovi, između ostalog, vezani za iznos kredita, postupke, valutu i uslove isplate, kamatu i otplatu. Ugovor o finansiranju zaključen je u cilju realizacije projekta u Republici Srbiji, koji se odnosi na poboljšanje i rekonstrukciju postojeće infrastrukture. Ovaj projekat je podeljen u dva dela, odnosno dve komponente: komponentu projekta Novi Sad, koju treba da sprovede grad Novi Sad, kao promoter, preko JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad, u iznosu od 15 milona evra, i komponentu projekta Niš, koju treba da sprovede Grad Niš, kao promoter, preko JKP „Naissus“, Niš, u iznosu od 10 miliona evra.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbama čl. 1. i 2. Predloga zakona propisuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 25 miliona evra, po osnovu Ugovora o finansiranju između Srbije i Crne Gore, kao zajmoprimca, i Evropske investicione banke, kao zajmodavca, zaključenog 11. juna 2004. godine u Beogradu, ratifikaovanog Zakonom o ratifikaciji Ugovora o finansiranju (Projekat gradskog vodovoda – Srbija) između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori“, broj 17/04).

U odredbama člana 3. Predloga zakona uređuje se pitanje koje se odnosi na Korisnika zajma, koji je u ovom slučaju Republika Srbija, a promateri zajma su grad Novi Sad, preko JKP „Vodovod i kanalizacija“, i grad Niš, preko JKP „Naissus“.

U odredbama čl. 4. i 5. Predloga zakona uređen je način povlačenja sredstava, kao i kako se vrši otplata zajma.

U odredbama člana 6. Predloga zakona uređena su pitanja koja se odnose na obaveze promotera zajma, pa shodno istom, sredstva za otplatu zajma iz člana 1. obezbeđuju promoteri zajma prema planu otplate za svaku povučenu tranšu, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove za tu tranšu. Promoteri zajma će obezbeđivati sredstva za otplatu zajma iz sopstvenih prihoda, uplatom dinarske protivvrednosti dospelih deviznih obaveza po obračunu Narodne banke Srbije i obaveštenju Ministarstva finansija. Takođe, uređuje se i obaveza promotera zajma da, u skladu sa Zakonom o platnom prometu, daju ovlašćenje Ministarstvu finansija, sa instrukcijom za naplatu sa računa za izvršenje budžeta grada Novog Sada, odnosno računa za izvršenje budžeta grada Niša, koji se vode u Ministarstvu finansija – Upravi za javna plaćanja, koje će biti upotrebljeno u slučaju da promoter ne izvrši svoju obavezu.

U odredbi člana 7. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2004. godinu.

Ostavite komentar