Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Inicijativnog odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu-Beograd, 2007» («Službeni glasnik RS», broj 4/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA INICIJATIVNOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU ŠESTE MINISTARSKE KONFERENCIJE «ŽIVOTNA SREDINA ZA EVROPU-BEOGRAD 2007»

I

U sastav Inicijativnog odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007», imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Aleksandar Popović, ministar nauke i zaštite životne sredine;

2. za potpredsednika:

– dr Miroslav Nikčević, direktor Uprave za zaštitu životne sredine – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

3. za članove:

1) dr Branko Karadžić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

2) Miroslav Spasojević, pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

3) Aleksandar Vesić, načelnik Odeljenja za evropske integracije u Upravi za zaštitu životne sredine – Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine;

4) Predrag Bošković, zamenik ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore;

5) mr Goran Anđelić, pomoćnik ministra finansija – Ministarstvo finansija;

6) general major Miroslav Milošević, načelnik Resora javne bezbednosti, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova;

7) Milan Miljević, zamenik ministra za kapitalne investicije;

8) Gordana Todić, zamenik ministra trgovine, turizma i usluga;

9) prof. dr Đorđe Mihajlović, zamenik ministra rudarstva i energetike;

10) Mirjana Lazović, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji Vlade Republike Srbije;

11) Jasna Stajić, Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Republike Srbije;

12) Branislav Božović, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda;

13) Slobodan Milosavljević, predsednik Privredne komore Srbije;

14) Đorđe Stančić, generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština;

15) Nenad Deneš, stručni saradnik za kongresne i konferencijske poslove, JP «Sava centar», Beograd;

16) Olivera Radovanović, predsednik Upravnog odbora Zelene mreže Vojvodine;

17) Gorčin Cvijanović, NVO «Endemit».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2921/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/3/3

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešava se Emilija Krstić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Imenuje se dr Slobodan Samardžić, savetnik predsednika Vlade Republike Srbije, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3013/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/5/5

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešava se Dana Marić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Imenuje se Emilija Krstić za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3014/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se Mihajlo Marković za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za prilagođavanje politike i propisa sa Evropskom unijom.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3023/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/7/7

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešava se Zlata Gostović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

II

Imenuje se Jasmina Draškić za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3016/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/8/8

Na osnovu člana 99. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Rajko Kosanović, pomoćnik gradskog sekretara za zdravstvo za Grad Beograd;

2. za zamenika predsednika:

– prof. dr Dušan Dunjić, Institut za sudsku medicinu, Beograd;

3. za članove:

1) Dušan Uzelac, predsednik Sindikata energetike Vojvodine;

2) Ljubisav Orbović, sekretar Republičkog odbora Sindikata trgovine Srbije;

3) Radoslav Topalović, predsednik Republičkog odbora Sindikata hemije i nemetala Srbije;

4) Dragana Platiša, sekretar Republičkog odbora Sindikata građevinarstva i IGM Srbije;

5) Branislav Pavlović, predsednik Republičkog odbora Sindikata obrazovanja Srbije;

6) Đorđe Nestorović, AD „Zastava“ Kragujevac;

7) Milomir Bošković, predsednik Veća Saveza sindikata opštine Valjevo,

8) Mića Rajić, član Predsedništva Republičkog odbora Sindikata metalaca Srbije – „14 oktobar“ Kruševac;

9) prof. Milenko Smiljanić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije;

10) Zoran Vujović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

11) Radoje Ćirić, predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije;

12) dr Dubravka Flego, član Predsedništva Republičkog odbora sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti;

13) Dušan Marković, sekretar Saveza penzionera Srbije,

14) prof. dr Mihailo Čemerikić, penzioner iz Beograda,

15) Dragoljub Šišić, zemljoradnik iz Radovaca – Požega,

16) Draško Danilović, zemljoradnik iz Kuzmina,

17) Zoran Jovanović, vlasnik samostalne zanatske radnje iz Beograda,

18) Dragan Petrović, vlasnik preduzeća iz Paraćina,

19) Vesna Sekulić, direktor Filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za Podunavski okrug sa sedištem u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3015/2005-1

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/10/10

Na osnovu člana 101. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešavju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1.Danica Radosavljević, predsednik;

2. Dragana Stojanović, član;

3. Tomislav Tanović, član;

4. dr Branislava Plančak, član;

5. Radovan Temerinac, član;

6. Dragan Rafailović, član;

7. Zoran Milovanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3015/2005-2

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/11/11

Na osnovu člana 101. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje imenuje se:

1. za predsednika:

– Danica Radosavljević, diplomirani ekonomista, direktor Filijale Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za Grad Beograd;

2. za članove:

1) Tomislav Tanović, sekretar Republičkog odbora Sindikata hemije i nemetala Srbije;

2) Dragana Stojanović, sekretar Republičkog odbora Sindikata tekstila, kože i obuće Srbije;

3) dr Branislava Plančak, predsednik Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti;

4) Radovan Temerinac, penzioner iz Novog Sada;

5) Zoran Milovanović, vlasnik samostalne zanatske radnje iz Kragujevca.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3015/2005-3

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/12/12

Na osnovu člana 99. st. 2. i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:

1. Rajko Kosanović, predsednik;

2. prof. dr Dušan Dunjić, zamenik predsednika;

3. Dušan Uzelac, član;

4. Ljubisav Orbović, član;

5. Radoslav Topalović, član;

6. Dragana Platiša, član;

7. Mića Rajić, član;

8. Branislav Pavlović, član;

9. Milomir Bošković, član;

10. Čedo Knežević, član;

11. Đorđe Nestorović, član;

12. Bogdan Jovanović, član;

13. Ljiljana Zekić, član;

14. Čedomir Stanimirović, član;

15. prof. dr Mihailo Čemerikić, član;

16. Dušan Marković, član;

17. Dragomir Šišić, član;

18. Draško Danilović, član;

19. Dragan Petrović, član;

20. Zoran Jovanović, član;

21. Saša Perović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3015/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/13/13

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE EKONOMSKE ŠKOLE U LESKOVCU

I

Razrešava se prof. dr Žika Stojanović dužnosti direktora Više ekonomske škole u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3042/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/14/14

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE EKONOMSKE ŠKOLE U LESKOVCU

I

Imenuje se prof. dr Žika Stojanović za direktora Više ekonomske škole u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3042/2005-1

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/15/15

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA BORSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U BORU

I

Razrešava se Zorica Đerić-Stojičić dužnosti načelnika Borskog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3045/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/16/16

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA BORSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U BORU

I

Postavlja se Zorica Đerić-Stojičić za načelnika Borskog okruga sa sedištem u Boru.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3045/2005-1

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/17/17

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA PRIZRENSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Razrešava se Bratislav Zrnzević dužnosti načelnika Prizrenskog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3045/2005-2

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/18/18

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA PRIZRENSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIZRENU

I

Postavlja se Bratislav Zrnzević za načelnika Prizrenskog okruga sa sedištem u Prizrenu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3045/2005-3

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/19/19

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Stanimir Jovanović dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Imenuje se Dušan Drinjaković za člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3051/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/20/20

Na osnovu čl. 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– Za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuju se:

1. Gordana Ivić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Sopotu;

2. Bratislav Milivojević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Barajevu.

-Za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuju se:

1. Ljiljana Đurić-Nenadović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Valjevu;

2. Aleksandar Mijatović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Krupnju;

3. Nevena Antić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Malom Zvorniku.

– Za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu imenuju se:

1. Marina Calić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Batočini;

2. Milanka Milić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kniću;

3. Milica Monaj, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Jagodini.

– Za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuju se:

1. Svetlana Rašković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Aleksandrovcu;

2. Marina Avramović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Varvarinu;

3. Vladimir Đurašković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu;

4. Lidija Gmijović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

5. Biljana Spasić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

6. Enisa Alijagić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

7. Stanka Županjac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

8. Ramiza Hadžibegović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

9. Milka Šućur, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Trsteniku;

10. Nela Andrić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Čačku.

– Za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuju se:

1. Dragan Stanković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vranju;

2. Svetlana Stošić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vranju;

3. Goran Trajković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vranju.

– Za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuju se:

1. Nikola Kudus, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Apatinu;

2. Mile Marijanović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Palanci;

3. Snežana Ćirić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Palanci;

4. Marko Žugić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Topoli;

5. Aleksandar Ananijev, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu;

6. Zoran Lazić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kanjiži;

7. Anđelka Dimitrović Doci, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kovačici;

8. Zoran Čokorilo, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Subotici;

9. Mirjana Ivkov, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Titelu;

10. Mira Knežević, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Šidu.

– Za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuju se:

1. Svetlana Zdravković, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Aleksincu;

2. Radun Lazarević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Prokuplju.

– Za područje Veća za prekršaje u Prištini imenuju se:

1. Zorica Vesić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Podujevu;

2. Siniša Vlajić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Uroševcu.

– Za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuju se:

1. Dragana Stanojević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu;

2. Branko Jeremić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Petrovcu na Mlavi.

– Za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuju se:

1. Mila Todorović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Arilju;

2. Slobodanka Ilić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požegi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3063/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/22/22

Na osnovu čl. 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– Za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

1. Milorad Janković, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Grockoj.

-Za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuje se:

1. Angela Mastilović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Somboru.

– Za područje Veća za prekršaje u Prištini imenuje se:

1. Boban Aleksić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Kamenici.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3064/2005

U Beogradu, 19. maja 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.048/23/23

Ostavite komentar