Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za obeležavanje jubileja sto pedeset godina od rođenja Nikole Tesle («Službeni glasnik RS», broj 67/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA

ZA OBELEŽAVANjE JUBILEJA STO PEDESET GODINA

OD ROĐENjA NIKOLE TESLE

I

U Odbor za obeležavanje jubileja sto pedeset godina od rođenja Nikole Tesle imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Vojislav Koštunica, predsednik Vlade;

2. za članove:

1) Njegova svetost arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovački i Patrijarh srpski Gospodin Pavle;

2) dr Nikola Hajdin, predsednik SANU;

3) dr Miroljub Labus, potpredsednik Vlade;

4) mr Mlađan Dinkić, ministar finansija

5) dr Predrag Bubalo, ministar privrede;

6) Radomir Naumov, ministar rudarstva i energetike;

7) dr Aleksandar Popović, ministar nauke i zaštite životne sredine;

8) dr Slobodan Vuksanović, ministar prosvete i sporta;

9) Dragan Kojadinović, ministar kulture;

10) dr Milan Radulović, ministar vera;

11) dr Vojislav Vukčević, ministar za dijasporu;

12) Nenad Bogdanović, gradonačelnik Beograda;

13) dr Dragan Kovačević, generalni direktor Instituta «Nikola Tesla»;

14) dr Vladan Batanović, direktor Instituta «Mihajlo Pupin»

15) mr Draško Petrović, generalni direktor «Telekom Srbija» a.d.;

16) Dragan Kovačević, generalni direktor JP PTT saobraćaja «Srbija»

17) Aleksandar Tijanić, generalni direktor JP «Radio televizija Srbije»;

18) prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu;

19) Vladimir Đorđević, generalni direktor JP «Elektroprivreda Srbije» Beograd;

20) Dragan Vignjević, generalni direktor JP «Elektromreža Srbije»;

21) mr Marija Šešić, direktor Muzeja «Nikola Tesla»;

22) dr Aleksandar Marinčić, predsednik društva «Nikola Tesla»;

23) prof. dr Gradimir Milovanović, rektor Univerziteta u Nišu;

24) prof. dr Božidar Kovaček, predsednik Matice srpske.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4847/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04 i 42/05), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DRUŠTVENOM PREDUZEĆU «BEOSTAN» IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Društvenom preduzeću «Beostan» iz Beograda 05 broj 119-1943/97 od 4. juna 1997. godine.

II

Razrešavaju se dužnosti u Društvenom preduzeću «Beostan» iz Beograda:

1. Branko Simić, vršilac dužnosti direktora;

2. Vasilije Radović, predsednik Odbora;

3. Zoran Savić, član Odbora;

4. Mihajlo Radović, član Odbora;

5. Dragutin Kovačević, član Odbora.

III

U Društvenom preduzeću «Beostan» u Beogradu imenuju se:

1. za vršioca dužnosti direktora:

– Vasilije Radović, dipl. politikolog, zaposlen u NIS-«Energogas», Beograd;

2. za predsednika Odbora:

– Petar Prokić, ekonomista, načelnik u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga – Sektor za trgovinu;

3. za članove Odbora:

1) Ljubomir Jovanović, dipl. politikolog, načelnik u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga – Sektor za turizam;.

2) Vasilije Radović, dipl. politikolog, zaposlen u NIS – «Energogas».

IV

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

V

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

VI

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

VII

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4885/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/3/3

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «KIKINDA» SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Razrešava se Mirjana Bošnjak dužnosti člana Upravnog odbora Veterinarske stanice «Kikinda» sa sedištem u Kikindi.

II

Imenuje se Vladimir Radlović, dipl. veterinar za člana Upravnog odbor Veterinarske stanice «Kikinda» sa sedištem u Kikindi.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5029/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/6/6

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima («Službeni glasnik RS», broj 29/93),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA UDžBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA

I

Razrešava se Zora Stojiljković dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

II

Imenuje se Slobodanka Ružičić, zaposlena u JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5087/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/7/7

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE

I SPORTA

I

Razrešava se Ljiljana Moračević dužnosti sekretara Ministarstva prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5111/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/8/8

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PIROTU

I

Miljani Ranđelović, prestaje dužnost sudije i starešine Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu sa 31. avgustom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5120/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/9/9

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U NOVOM SADU

I

Jeleni Vojnović, prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu sa 21. avgustom 2005. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5121/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se Momčilo Simić za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5152/2005

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.080/12/12

Ostavite komentar