90. sednica Vlade Republike Srbije, 8. septembar 2005. godine

Na osnovu člana 111. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu:

1. Nikola Mirkov, član;

2. Svetozar Cvetković, član;

3. Gorica Mojović, član;

4. Budimir Boško Kostić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5401/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/4/4

Na osnovu člana 111. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu imenuju se za članove:

1. Nikola Mirkov, glavni i odgovorni urednik umetničkog programa RTS;

2. Svetozar Cvetković, upravnik pozorišta «Atelje 212»;

3. Gorica Mojović, pomoćnik gradonačelnika grada Beograda za kulturu;

4. Dragan Đilas, direktor Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5401/2005-1

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/5/5

Na osnovu člana 82. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U ŠAPCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole za obrazovanje vaspitača u Šapcu:

1. Mirjana Tadić, član;

2. Jasmina Vuletić, član;

3. Milenko Ikodinović, član;

4. dr Slavica Jovanović, član;

5. mr Petar Gajić, član;

6. Dragoljub Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5402/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/6/6

Na osnovu člana 82. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U ŠAPCU

I

U Upravni odbor Više škole za obrazovanje vaspitača u Šapcu imenuju se za članove:

1. Jasmina Vuletić, direktor PU «Naše dete», Šabac;

2. dr Dušan Đurić, pomoćnik direktora «Hemofarm koncern– Zorka farma» a. d. Šabac;

3. Snežana Gligorić, dipl. ekonomista, Finansijska služba SO Šabac;

4. dr Danica V. Markoska, profesor u školi;

5. mr Milena Đurković-Pantelić, profesor u školi;

6. mr Sava Maksimović, viši predavač u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5402/2005-1

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/7/7

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Jelena Milenković-Orlić dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5422/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/4/9

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Biserka Marković dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za pravne, opšte i informatičke poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5463/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/5/10

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Mirjana Kecman za pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5464/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/6/11

Na osnovu tačke 4. Odluke o obrazovanju Stalne koordinacione grupe za izradu Akcionog plana za implementaciju preporuka iz Izveštaja Saveta Evrope o radnjama i merama koje se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma («Službeni glasnik RS», broj 71/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA,

ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU PREPORUKA IZ IZVEŠTAJA SAVETA EVROPE O RADNjAMA I MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU RADI SPREČAVANjA PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA

I

U Stalnu koordinacionu grupu za izradu Akcionog plana za implementaciju preporuka iz Izveštaja Saveta Evrope o radnjama i merama koje se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma imenuju se:

1. za predsednika:

– Tatjana Đurašinović, viši savetnik u Upravi za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija;

2. za zamenika predsednika:

– Mladen Spasić, načelnik Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

3. za članove:

1) Lidija Smiljanić, pomoćnik ministra finansija;

2) Ljubiša Perić, načelnik Odeljenja za otkrivanje poreskih krivičnih dela u Poreskoj policiji Poreske uprave, Ministarstvo finansija;

3) Predrag Arsenijević, šef Biroa direktora Uprave carina, Ministarstvo finansija;

4) Vladimir Davidović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo pravde;

5) Olgica Backović, zamenik Republičkog javnog tužioca;

6) Novica Peković, sudija Vrhovnog suda Srbije;

7) Silvija Duvančić-Gujaničić, direktor Odeljenja za kontrolu i nadzor platnog prometa i menjačkih poslova , Narodna banka Srbije;

8) Ljubinka Vučetić, Komisija za hartije od vrednosti;

4. za zamenike članova:

1) Milovan Milovanović, stručni saradnik u Upravi za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo finansija;

2) Snežana Đurić-Radulović, načelnik Odeljenja za neposrednu kontrolu u Sektoru za deviznu inspekciju, Ministarstvo finansija;

3) Zoran Karavelić, šef Odseka za praćenje i usmeravanje rada regionalnih odeljenja Poreske policije u Poreskoj upravi, Ministarstvo finansija;

4) Dejan Carević, načelnik Odeljenja za unutrašnju kontrolu u Upravi carina, Ministarstvo finansija;

5) Josip Bogić, načelnik Odeljenja za borbu protiv organizovanog finansijskog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

6) Aleksandar Đorđević, samostalni sručni saradnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo pravde;

7) Zoran Pavlović, okružni javni tužilac u Novom Sadu;

8) Nevenka Važić, sudija Vrhovnog suda Srbije;

9) Ana Nedović, viši stručni saradnik u Direkciji za zakonodavno-pravne poslove, Narodna banka Srbije;

10) Goran Kuprešanin, Komisija za hartije od vrednosti.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5482/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/6/13

Na osnovu člana 82. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više železničke škole u Beogradu:

1. dr Tomislav Nikolić, član;

2. dr Đorđe Marković, član;

3. mr Rajko Mijanac, član;

4. Vesna Stanojević, član;

5. dr Miloš Ilić, član;

6. dr Tomislav Jovanović, član;

7. mr Dragan Paripović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5502/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/9/16

Na osnovu člana 82. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Više železničke škole u Beogradu imenuju se za članove:

1. mr Veroljub Mladenović, JP «Železnice Srbije»;

2. Jasminka Marinković, JP «Železnice Srbije»;

3. Milutin Ignjatović, Saobraćajni institut «CIP»;

4. prof. dr Miloš Ivić, Sabraćajni fakultet u Beogradu;

5. dr Nadežda Šubara, profesor u školi;

6. dr Nenad Kartalović, profesor u školi;

7. mr Rajko Mijanac, viši predavač u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5502/2005-1

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/9/17

Na osnovu člana 82. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96), a u vezi sa članom 18. stav 3. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu, broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Privremeni upravni odbor Više turističke škole u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Mirko Vasiljević, Pravni fakultet u Beogradu;

2. Srđan Savić, dipl. ekonomista, direktor «IGB-a»;

3. Branko Krasojević, direktor «Putnika»;

4. dr Radoje Zečević, profesor u školi;

5. mr Violeta Tošić, predavač u školi;

6. mr Branko Šikanjić, viši predavač u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5501/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/10/18

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE

ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U GNjILANU

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

Razrešava se dr Rade Stoiljković dužnosti direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5504/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/11/19

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE

ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U GNjILANU

SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BUJANOVCU

I

Imenuje se dr Rade Stoiljković za direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Gnjilanu sa privremenim sedištem u Bujanovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5504/2005-1

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/12/20

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96), a u vezi sa članom 17. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu, broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Zlata Petričević dužnosti vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5503/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/13/21

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96), a u vezi sa članom 17. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu, broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Aleksandar Raković za vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5503/2005-1

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/14/22

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94), člana 37. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), a u vezi sa članom 17. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu, broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SREDNjE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Dragutin Miličić za vršioca dužnosti direktora Srednje turističke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5507/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/16/24

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94), člana 37. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), a u vezi sa članom 17. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu, broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se Dušan Milovanović za vršioca dužnosti direktora Srednje tehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5505/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/17/25

Na osnovu člana 158. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 34/03, 64/04 i 84/04),

Vlada donosi

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru Slavice Savić za predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih 04/4 broj 022.2-10/30, koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na sednici održanoj 30. avgusta 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5547/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/18/26

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

U Upravni odbor Republičkog zavoda za sport imenuju se:

1. za predsednika:

– Nikola Jovanović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

2. za člana:

– Rade Dabetić, direktor ustanove Studentska oporavilišta Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5554/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/19/27

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», broj 55/05 i 71/059) i člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR POLjOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATA «ZEMUN» IZ ZEMUNA

I

U Skupštinu Poljoprivredno industrijskog kombinata «Zemun» iz Zemuna, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Zoran Pualić, pravni savetnik direktora A.D. «Vatrosprem» iz Beograda;

2. Božidar Milovanović, predsednik Zadružnog saveza Beograd;

3. Nenad Urošević, viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem, Ministarstvo finansija.

II

U Upravni odbor Poljoprivredno industrijskog kombinata «Zemun» iz Zemuna, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dragan Velimirović, nezaposlen;

2. Jelena Ivanković, samostalni stručni saradnik u Centru za razvoj akcionarstva, Privredna komora Beograda;

3. Đura Racić, savetnik u Sektoru budžeta, Ministarstvo finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5553/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/20/28

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04 i 42/05), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća («Službeni glasnik RS», br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U DP «BEOGRADSKI SAJAM» IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u DP «Beogradski sajam» iz Beograda («Službeni glasnik RS», br. 68/02, 54/04 i 58/04).

II

Razrešava se Goran Bjelica dužnosti predsednika Odbora u DP «Beogradski sajam» iz Beograda.

III

Imenuje se Goran Ivančević, dipl. ekonomista, za predsednika Odbora u DP «Beogradski sajam» iz Beograda.

IV

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

V

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

VI

Lice imenovano u tački II razrešava se dužnosti, a lice imenovano u tački III ovog rešenja preuzima dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja.

VII

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3651/2004-4

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/21/30

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 45/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se Bogoljub Pejčić za predsednika Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5588/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/22/30

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za Evropske integracije («Službeni glasnik RS», broj 14/02 i 42/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Imenuje se Laslo Joža za člana Saveta za Evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5596/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.082/22/30

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE

I SPORTA

I

Postavlja se Biserka Marković za sekretara Ministarstva prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5214/2005

U Beogradu, 8. septembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.081/4/4

Ostavite komentar