Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ivana Magdić za pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8549/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Ranki Vujović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za upravu, rad i javne službe, protekom vremena na koje je postavljena na položaj – 27. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8774/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Ranka Vujović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za upravu, rad i javne službe, od 28. decembra 2012. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8777/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Slobodanu Mandiću prestaje dužnost člana Žalbene komisije Vlade, zbog navršenja radnog veka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8554/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA

ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za člana Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8555/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

1. U Podgrupu za poljoprivredu i ruralni razvoj (Podgrupa 11) imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, koordinator Sektora za poljoprivredenu politiku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, koordinator Sektora za međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

4) za zamenika sekretara:

– Milica Jevtić, šef Odseka za analitiku i statistiku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

2. U Podgrupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja (Podgrupa 12) imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2) za zamenika predsednika:

– Ivan Sočo, vršilac dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, koordinator Sektora za međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

4) za zamenika sekretara:

– Jelena Šćepanović, šef Odseka za multilateralnu međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

3. U Podgrupu za ribarstvo (Podgrupa 13) imenuju se:

1) za predsednika:

– Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2

2) za zamenika predsednika:

– Miloš Milovanović, koordinator Sektora za poljoprivredenu politiku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) za sekretara:

– Milanka Davidović, koordinator Sektora za međunarodnu saradnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

4) za zamenika sekretara:

– Mirko Novaković, savetnik u Grupi za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8556/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU KOORDINATORA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

Razrešavaju se dužnosti u Radnoj grupi za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz:

1. Slobodan Ilić, koordinator,

2. Dejan Radulović, član,

3. Aleksandra Damnjanović, član,

4. Nenad Tesla, član,

5. Dejan Hadžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8560/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ

I

U Radnu grupu za sprovođenje Projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz imenuju se za članove:

1. Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2. Dejan Radulović, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

3. Aleksandra Damnjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma,

4. Zoran Krejović, direktor Republičkog geodetskog zavoda,

5. Olivera Jejinić, šef Odseka za raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom u postupku stečaja u Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije,

6. Katarina Obradović Jovanović, viši savetnik u Odeljenju za mala i srednja preduzeća u Ministarstvu finansija i privrede,

7. Dejan Hadžić, rukovodilac Grupe za osiguranje u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8562/2012-1

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

GERONTOLOŠKOG CENTRA KRUŠEVAC

I

Razrešava se Dušan Trajković dužnosti člana Upravnog odbora Gerontološkog centra Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8685/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Slobodan Dražić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Nebojša Menković, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8780/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Gojko Tešić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Branko Zlatković, naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8781/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1, 6. i 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Snežana Mirkov dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Milja Vujačić, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8782/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA – ARANĐELOVAC

U ARANĐELOVCU

I

Razrešava se dr Anka Luković dužnosti vršioca dužnosti direktora Visoke tehnološke škole strukovnih studija – Aranđelovac u Aranđelovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8655/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar