Predlog zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006

PREDLOG ZAKONA

O DOPUNI ZAKONA O POTVRĐIVANJU

KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

O RADU POMORACA, 2006

Član 1.

U Zakonu o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006 („Službeni glasnik – Međunarodni ugovori”, broj 8/11), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Područja delatnosti u kojima Republika Srbija obezbeđuje zaštitu socijalnog osiguranja pomoraca, u skladu sa st. 2. i 10. Standarda A 4.5. Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, su sledeća:

zdravstvena nega;

naknade u slučaju bolesti;

naknade u slučaju nezaposlenosti;

naknade u slučaju povrede na radu.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

Ustavni osnov za donošenje Zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, usvojila je Narodna skupština 18. oktobra 2011. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 8/11) (u daljem tekstu: Zakon).

Pravilo 4. 5. Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, usvojene 2006. godine (u daljem tekstu: Konvencija), odnosi se na socijalno osiguranje i ima za cilj obezbeđivanje preduzimanja mera na osnovu kojih će se pomorcima pružiti zaštita socijalnog osiguranja. U Standardu A 4.5. stav 1. Konvencije navedena su područja delatnosti koje treba razmotriti u cilju postupnog postizanja sveobuhvatne zaštite socijalnog osiguranja, i to: zdravstvena nega, naknade u slučaju bolesti, nezaposlenosti, starosti i povrede na radu, porodične naknade, naknade za materinstvo, invalidnost i naknade naslednicima, s tim da je u stavu 2. ovog standarda propisano da u vreme potvrđivanja konvencije, zaštita koju će predvideti svaka država članica, mora da uključi najmanje tri od devet područja delatnosti nabrojanih u stavu 1.

U Standardu A 4.5. stavom 10. Konvencije propisano je da svaka država članica Međunarodne organizacije rada mora u vreme potvrđivanja konvencije da navede područja delatnosti za koje je predviđena zaštita socijalnog osiguranja pomoraca i da naknadno mora da obavesti generalnog direktora Međunarodne kancelarije rada kada obezbedi zaštitu socijalnog osiguranja jedne ili više drugih područja delatnosti navedenih u stavu 1. ovog standarda.

Imajući u vidu navedeno, u članu 1. Zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, propisano je da se iza člana 2. Zakona doda član 2a kojim je uređeno da će područja delatnosti u kojima Republika Srbija obezbeđuje zaštitu socijalnog osiguranja pomoraca, u skladu sa st. 2. i 10. Standarda A 4.5. Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, biti:

zdravstvena nega;

naknade u slučaju bolesti;

naknade u slučaju nezaposlenosti;

naknade u slučaju povrede na radu.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Vlada

Obrađivač: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Odeljenje za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

2. Naziv propisa

Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006 (Low supplementing the Law on ratification of Maritime Labour Convention, 2006 of the International Labour Organization)

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, kao ni Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ne sadrže odredbe koje se odnose na normativnu sadržinu Zakona o dopuni Zakona o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Ne postoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Propis nije predvođen Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne usklađuje se.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Ne usklađuje se.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Ne usklađuje se.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Ne usklađuje se.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ne usklađuje se.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

Zakon o dopuni Zakona o potvrđivanju konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006 nije potrebno usklađivati sa propisima Evropske unije s obzirom na činjenicu da je u pitanju zakon kojim se dopunjuje zakon kojim je potvrđena konvencija Međunarodne organizacije rada.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Da, na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Konsultant nisu učestvovali u izradi ovog propisa.

Ostavite komentar