Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (« Službeni glasnik RS», broj 54/03),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

Razrešava se Vlastimir Bogosavljević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

II

Imenuje se Vuleta Cakan, inž. mašinstva, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8012/2006

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ALEKSANDROVCU

I

Slavoljubu Đuriću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Aleksandrovcu sa 10. avgustom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7999/2006

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93- US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04, 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH

ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

I. Imenuju se za sudije opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu:

1. Svetlana Jovanović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2. Ljiljana Đukić-Mitrović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

3. Radovan Bjelobaba, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

4. Goran Božić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

5. Ljiljana Bondžić, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

6. Snežana Zec-Pavlović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

7. Milan Marinović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

8. Snežana Mirković, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

9. Biljana Milenić-Veselinović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

10. Ana Milovanović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

11. Nedeljka Popovski, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

12. Dragana Stojković, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

13. Nevenka Cesarac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Mladenovcu;

14. Slađana Đokić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Sopotu.

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu:

1. Snežana Jeremić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Valjevu;

2. Sonja Perić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Valjevu;

– za područje Veća za prekršaje u Zaječaru:

– Mirjana Kamenović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Zaječaru.

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu:

1. Mileva Šišmanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Jagodini;

2. Zorica Stanišić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Aranđelovcu;

3. Zoran Obradović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Batočini;

4. Vesna Jovanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

5. Nataša Petrović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

6. Melinda Marković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Ćupriji.

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu:

1. Marinka Novković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu;

2. Rada Gočmanac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

3. Gordana Pandurević, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Guči;

4. Dragiša Tomić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Ćićevcu.

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu:

1. Gordana Mitrović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Leskovcu;

2. Jasmina Šparavalo-Nikolić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Leskovcu;

3. Snežana Radojević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Medveđi.

– za područje Veća za prekršaje u Nišu:

1. Svetlana Denić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Merošini;

2. Zorica Vesić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kuršumliji.

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu:

1. Siniša Bjelica, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Zrenjaninu;

2. Olivera Odavić-Suknović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Zrenjaninu;

3. Miroslav Čatalinac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu;

4. Vera Gaborov, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu;

5. Ivana Varnica-Diković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu;

6. Snežana Stojanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu ;

7. Svetlana Surla, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Sečnju;

– za područje Veća za prekršaje u Prištini:

1. Slavoljub Palamarević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Gnjilanu;

2. Gordana Virijević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici;

3. Stana Žunić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Peći;

4. Dosta Plećaš, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Prištini;

5. Mirjana Stojanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Prištini;

6. Suzana Lazov, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Podujevu;

7. Jelena Marjanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Srbici;

8. Zorica Ristić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Uroševcu.

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu:

1. Milica Đorđević-Veljković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

2. Dragana Vasić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

3. Dragoslav Bajović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Velikoj Plani.

– za područje Veća za prekršaje u Užicu:

1. Vesna Kostić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosjeriću;

2. Behija Hadžić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novoj Varoši.

II. Imenuju se za sudije veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu:

– Radomir Vešović, za sudiju Veća za prekršaje u Valjevu.

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu:

1. Slavica Adžemović, za sudiju Veća za prekršaje u Kragujevcu;

2. Ljiljana Nikitović, za sudiju Veća za prekršaje u Kragujevcu.

– za područje Veća za prekršaje u Nišu:

– Ljubomir Nikolić, za sudiju Veća za prekršaje u Nišu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“

24 broj 119-8045/2006

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. stav 3. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE U BEOGRADU

I

Vesna Damnjanović, sudija Veća za prekršaje u Beogradu, imenuje se za predsednika Veća za prekršaje u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8043/2006

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravaka), a u vezi sa članom 9. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac («Službeni glasnik RS», br. 20/04 i 47/06)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA PRUŽANjE UGOSTITELjSKIH USLUGA I TRGOVINU «SAVA-TENT» D.O.O. OBRENOVAC

I

Konstatuje se da je prestala dužnost predsedniku i članovima Upravnog odbora Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac:

– Zoranu Gajiću, predsedniku;

-Dušanu Beliću, članu;

-Tomislavu Jeremiću, članu;

-Dragoslavu Mrševiću, članu;

-Verici Srećković, članu;

-Vladimiru Stojiću, članu;

-Dragici Arsenović, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8057/2006

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravaka), a u vezi sa članom 9. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac («Službeni glasnik RS», br. 20/04 i 47/06)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA PRUŽANjE UGOSTITELjSKIH USLUGA I TRGOVINU «SAVA-TENT» D.O.O. OBRENOVAC

I

Konstatuje se da je prestala dužnost predsedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovinu «SAVA-TENT» d.o.o. Obrenovac:

-Nenadu Radojičiću, predsedniku;

-Ljiljani Popović, članu;

-Snežani Potić, članu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8057/2006-1

U Beogradu, 24.avgusta 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar