Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KRUŠEVCU

I

Razrešava se dr Miloš Marković dužnosti direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10876/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KRUŠEVCU

I

Imenuje se dr Miloš Marković za direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Kruševcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10876/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KRUŠEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole za obrazovanje vaspitača u Kruševcu članovi:

1. mr Ružica Milosavljević;

2. dr Milentije Đorđević;

3. mr Radoje Milojević;

4. Miloš Petrović;

5. Goran Obradović;

6. Svetozar Popović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10875/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KRUŠEVCU

I

U Upravni odbor Više škole za obrazovanje vaspitača u Kruševcu imenuju se za članove:

1. mr Ružica Milosavljević, profesor u školi;

2. dr Milentije Đorđević, profesor u školi;

3. mr Radoje Milojević, viši predavač u školi;

4. Miloš Petrović, profesor u penziji;

5. Goran Obradović, dipl. pravnik, Gerontološki centar, Kruševac;

6. Svetozar Popović, privatna škola za strane jezike „SPIK 72”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10875/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 129. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 39/02, 43/03 – dr. zakon, 55/04 i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

I

Imenuje se Milica Savić, savetnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za strana ulaganja, za člana Komisije za zaštitu prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10912/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešava se Aleksandar Toković dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10908/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Imenuje se Aleksandar Toković za direktora Republičkog centra za talente.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10908/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„KNjAŽEVAC” SA SEDIŠTEM U KNjAŽEVCU

I

Razrešava se Gradimir Živković dužnosti direktora Veterinarske stanice „Knjaževac” sa sedištem u Knjaževcu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10909/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„KNjAŽEVAC” SA SEDIŠTEM U KNjAŽEVCU

I

Imenuje se Zoran Aranđelović za direktora Veterinarske stanice „Knjaževac” sa sedištem u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10909/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 61. Zakona o upravnim sporovima („Službeni list SRJ”, broj 46/96), člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93 – US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 – SUS, 55/04, 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije, U. 4190/05 od 5. oktobra 2006. godine, donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE UPRIBOJU

I

Olgi Vukašinović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Priboju, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10928/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više tehnološke škole u Šapcu članovi:

1. dr Ivan Ćirić;

2. dr Marko Todorović;

3. Mladen Erceg;

4. dr Danilo Obradović;

5. mr Borisav Gavrić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10977/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U ŠAPCU

I

U Upravni odbor Više tehnološke škole u Šapcu imenuju se za članove:

1. dr Milomir Stojnić, profesor u školi;

2. mr Ljubica Mijić, viši predavač u školi;

3. mr Blagodar Lovčević, viši predavač u školi;

4. prof. dr Milan Pantić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu;

5. dr Svetlana Karić, Regionalni zavod za zdravstvenu zaštitu, Šabac;

6. Gordana Bilić, dipl. pravnik, izvršni direktor sektora „Hemofarm, Zorka Pharma”, a.d. Šabac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10977/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE „ALEKSANDAR-LALA STANKOVIĆ”, ŠABAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više poljoprivredne škole „Aleksandar-Lala Stanković”, Šabac članovi:

1. Momčilo Budimirović;

2. mr Ljubomir Pandurović;

3. mr Vera Milošević;

4. dr Mirko Urošević;

5. Miroljub Jakovljević;

6. Dragan Stojadinović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10976/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE „ALEKSANDAR-LALA STANKOVIĆ”, ŠABAC

I

U Upravni odbor Više poljoprivredne škole „Aleksandar-Lala Stanković”, Šabac imenuju se za članove:

1. mr Svetlana Petrović-Lazarević, viši predavač u školi;

2. Goran Stanišić, nastavnik praktične nastave u školi;

3. mr Mladen Dugonjić, viši predavač u školi;

4. prof. dr Sreten Mitrović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu;

5. Dragan Stojadinović, Koncern „Farmakom” MB, PIK „7. juli”, AD Šabac;

6. Milojko Janković, direktor „Mlekara”, AD Šabac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10976/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Zorica Nikodijević dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za opšte i pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10842/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Zorica Nikodijević na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, na pet godina – Sektor za opšte i pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10842/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Razrešava se Zoran Đorđević dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, zbog postavljenja na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove nadzora i međunarodne saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10843/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Zoran Đorđević na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade, na pet godina – Sektor za poslove nadzora i međunarodne saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10843/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. stav 1. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 69/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Slavka Lakićević dužnosti člana u Komisiji za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

U Komisiju za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji imenuju se za članove:

1. Ljubomir Pejaković, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. Jela Baćović, vršilac dužnosti generalnog direktora Generalne direkcije za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova;

3. Dragan Momčilović, zamenik generalnog direktora Generalne direkcije za Evropsku uniju u Ministarstvu spoljnih poslova;

4. Ljiljana Milojević-Borovčanin, direktor Direkcije za institucije Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova;

5. Svetlana Arsenić-Borovnica, direktor Direkcije za sektorske poslove Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova;

6. Jelisaveta Đuriković-Tuvić, direktor Direkcije za regionalne inicijative u Ministarstvu spoljnih poslova;

7. potpukovnik Snežana Vasić, Ministarstvo odbrane;

8. Nataša Dragojlović, Ministarstvo odbrane;

9. Marija Vujnović, pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava;

10. Miloš Jelić, vršilac dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije;

11. Vida Živković, savetnik direktora Akreditacionog tela Srbije;

12. Zoran Marković, savetnik direktora Zavoda za mere i dragocene metale;

13. Ivan Krstić, vršilac dužnosti direktora Instituta za standardizaciju Srbije;

14. Sanja Stanković, Zavod za intelektualnu svojinu;

15. Daniela Stefanov, Zavod za intelektualnu svojinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10927/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Gordana Stanić dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11002/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Gordana Stanić na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina – Sektor za državnu upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11002/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Bratislav Đokić dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11003/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Bratislav Đokić na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina – Sektor za lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11003/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Zoran Petrović dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11001/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Zoran Petrović na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina – Sektor za upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11001/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Jasmina Benmansur na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina – Sektor za prava nacionalnih manjina, matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-10999/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Đorđe Cvetinčanin dužnosti sekretara Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-11000/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Đorđe Cvetinčanin na položaj sekretara Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11000/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka), člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05) i 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Svetlana Vučinić dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11011/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

REŠENjE

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Milan Tomić na položaj direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11012/2006-1

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Milan Tomić dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije zbog postavljenja na položaj direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-11012/2006

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar