Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 4. stav 1. i člana 7. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima («Službeni glasnik RS», broj 106/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Svetlana Vučinić za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3070/2006

U Beogradu, 18. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. Zakona o policijskoj akademiji («Službeni glasnik RS», br. 36/98 i 101/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DEKANA POLICIJSKE AKADEMIJE

U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Vladimir Krivokapić dužnosti dekana Policijske akademije u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3086/2006

U Beogradu, 18. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. Zakona o policijskoj akademiji («Službeni glasnik RS», br. 36/98 i 101/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DEKANA POLICIJSKE AKADEMIJE

U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Vladimir Krivokapić za dekana Policijske akademije u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3086/2006-1

U Beogradu, 18. maja 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar